Pełny tekst orzeczenia

UZASADNIENIE

Formularz UK 2

Sygnatura akt

II Ka 227/20

Załącznik dołącza się w każdym przypadku. Podać liczbę załączników:

1

1.  CZĘŚĆ WSTĘPNA

0.11.1. Oznaczenie wyroku sądu pierwszej instancji

Wyrok Sądu Rejonowego w Koninie z dnia 11 grudnia 2020r., sygn. akt II K 374/20.

0.11.2. Podmiot wnoszący apelację

☐ oskarżyciel publiczny albo prokurator w sprawie o wydanie wyroku łącznego

☐ oskarżyciel posiłkowy

☐ oskarżyciel prywatny

☒ obrońca

☐ oskarżony albo skazany w sprawie o wydanie wyroku łącznego

☐ inny

0.11.3. Granice zaskarżenia

0.11.3.1. Kierunek i zakres zaskarżenia

☒ na korzyść

☐ na niekorzyść

☒ w całości

☐ w części

co do winy

co do kary

co do środka karnego lub innego rozstrzygnięcia albo ustalenia

0.11.3.2. Podniesione zarzuty

Zaznaczyć zarzuty wskazane przez strony w apelacji

art. 438 pkt 1 k.p.k. – obraza przepisów prawa materialnego w zakresie kwalifikacji prawnej czynu przypisanego oskarżonemu

art. 438 pkt 1a k.p.k. – obraza przepisów prawa materialnego w innym wypadku niż wskazany
w art. 438 pkt 1 k.p.k., chyba że pomimo błędnej podstawy prawnej orzeczenie odpowiada prawu

art. 438 pkt 2 k.p.k. – obraza przepisów postępowania, jeżeli mogła ona mieć wpływ na treść orzeczenia

art. 438 pkt 3 k.p.k. błąd w ustaleniach faktycznych przyjętych za podstawę orzeczenia,
jeżeli mógł on mieć wpływ na treść tego orzeczenia

art. 438 pkt 4 k.p.k. – rażąca niewspółmierność kary, środka karnego, nawiązki lub niesłusznego zastosowania albo niezastosowania środka zabezpieczającego, przepadku lub innego środka

art. 439 k.p.k.

brak zarzutów

0.11.4. Wnioski

uchylenie

Zmiana

2.  Ustalenie faktów w związku z dowodami przeprowadzonymi przez sąd odwoławczy

0.12.1. Ustalenie faktów

0.12.1.1. Fakty uznane za udowodnione

Lp.

Oskarżony

Fakt oraz czyn, do którego fakt się odnosi

Dowód

Numer karty

0.12.1.2. Fakty uznane za nieudowodnione

Lp.

Oskarżony

Fakt oraz czyn, do którego fakt się odnosi

Dowód

Numer karty

0.12.2. Ocena dowodów

0.12.2.1. Dowody będące podstawą ustalenia faktów

Lp. faktu z pkt 2.1.1

Dowód

Zwięźle o powodach uznania dowodu

0.12.2.2. Dowody nieuwzględnione przy ustaleniu faktów
(dowody, które sąd uznał za niewiarygodne oraz niemające znaczenia dla ustalenia faktów)

Lp. faktu z pkt 2.1.1 albo 2.1.2

Dowód

Zwięźle o powodach nieuwzględnienia dowodu

STANOWISKO SĄDU ODWOŁAWCZEGO WOBEC ZGŁOSZONYCH ZARZUTÓW i wniosków

Lp.

Zarzut

1.

Mająca istotny wpływ na treść orzeczenia obrazę przepisów prawa procesowego:

- art. 7 k.p.k., polegającą na dowolnej ocenie zgromadzonego w sprawie materiału dowodowego, z przekroczeniem zasad swobodnej oceny dowodów, bez uwzględnienia zasad prawidłowego rozumowania oraz wskazań wiedzy i doświadczenia życiowego, co w konsekwencji skutkowało uznaniem oskarżonego G. Ł. za winnego popełnienia zarzucanego mu czynu,

- art. 170 w zw. z art. 6 k.p.k. poprzez naruszenie reguł procedowania w związku z wnioskami dowodowymi składanymi z intencją wykazania okoliczności korzystnych dla oskarżonego, polegające na braku rozpoznania wniosków dowodowych obrony o powołanie biegłego psychologa oraz przesłuchanie biegłych psychiatrów przed Sądem, z uwagi na podnoszone już na etapie postępowania przygotowawczego uzasadnione wątpliwości, co do opinii biegłych wydanej bez udziału psychologa.

☒ zasadny

☐ częściowo zasadny

☐ niezasadny

Zwięźle o powodach uznania zarzutu za zasadny, częściowo zasadny albo niezasadny

Apelacja obrońcy oskarżonego okazała się uzasadniona i w konsekwencji podniesione w niej zarzuty musiały doprowadzić do uchylenia zaskarżonego wyroku i przekazania sprawy do ponownego rozpoznania przez Sąd Rejonowy w Koninie.

O ile Sąd Rejonowy w Turku co do zasady prawidłowo ustalił stan faktyczny, co do okoliczności czynów– to jednak zgodzić należy się ze skarżącym obrońcą, iż dopuścił się on naruszenia przepisów prawa procesowego, a dokładnie art. 170 w zw. z art. 6 k.p.k.

Jak słusznie wskazuje skarżący obrońca – w toku postępowania sądowego przez obronę składane były liczne wnioski dowodowe, które mogłyby mieć wpływ na uznanie oskarżonego G. Ł. winnym popełnienia zarzucanych mu czynów, szczególne biorąc pod uwagę treść art. 31 § 1 k.k., a które przez sąd I instancji w żaden sposób nie zostały rozpoznane (wnioski wraz z załącznikami z k. 318-358, 364-366 a także dodatkowo zawarte w apelacji obrońcy oskarżonego).

Obrońca przez cały czas kwestionował opinię sądowo-psychiatryczną, nawet w postępowaniu sądowym (k.394a) wskazując na jej niepełność, co winno zobligować sad I instancji do odniesienia się do tych kwestii, w szczególności dlatego, że dotyczyły one wprost winy oskarżonego.

Zgodnie z art. 387 § 2 k.p.k. sąd może uwzględnić wniosek o wydanie wyroku skazującego gdy wina nie budzi wątpliwości, a w tym postepowaniu wątpliwości w tym zakresie zostały wyraźnie zgłoszone.

Przy ponownym rozpoznaniu sprawy sąd I instancji, w szczególności winien wezwać biegłych psychiatrów do uzupełnienia opinii z uwzględnieniem kolejnych badań oskarżonego i w oparciu jednak o uzupełnioną przez obronę dokumentację medyczną obrazującą i dotyczącą stanu psychicznego oskarżonego G. Ł. od najmłodszych lat aż do aktualnych opinii psychologicznych oraz neurologicznych.

Wniosek

Uchylenie orzeczenia i przekazanie sprawy sądowi I instancji do ponownego rozpoznania

☒ zasadny

☐ częściowo zasadny

☐ niezasadny

Zwięźle o powodach uznania wniosku za zasadny, częściowo zasadny albo niezasadny.

Sąd odwoławczy podzielił zarzuty zawarte w apelacji obrońcy oskarżonego w zakresie zarzutu dotyczącego naruszenia przepisów postępowania, tj. 170 k.p.k. z przyczyn wskazanych powyżej.

4.  OKOLICZNOŚCI PODLEGAJĄCE UWZGLĘDNIENIU Z URZĘDU

Zwięźle o powodach uwzględnienia okoliczności

5.  ROZSTRZYGNIĘCIE SĄDU ODWOŁAWCZEGO

0.15.1. Utrzymanie w mocy wyroku sądu pierwszej instancji

Przedmiot utrzymania w mocy

Zwięźle o powodach utrzymania w mocy

0.15.2. Zmiana wyroku sądu pierwszej instancji

Przedmiot i zakres zmiany

Zwięźle o powodach zmiany

0.15.3. Uchylenie wyroku sądu pierwszej instancji

0.15.3.1. Przyczyna, zakres i podstawa prawna uchylenia

1.1.

art. 439 k.p.k.

Zwięźle o powodach uchylenia

2.1.

Konieczność przeprowadzenia na nowo przewodu w całości

art. 437 § 2 k.p.k.

Zwięźle o powodach uchylenia

Sąd I instancji przy ponownym rozpoznaniu sprawy winien dokonać czynności wskazane w części 3 uzasadnienia.

3.1.

Konieczność umorzenia postępowania

art. 437 § 2 k.p.k.

Zwięźle o powodach uchylenia i umorzenia ze wskazaniem szczególnej podstawy prawnej umorzenia

4.1.

art. 454 § 1 k.p.k.

Zwięźle o powodach uchylenia

0.15.3.2. Zapatrywania prawne i wskazania co do dalszego postępowania

0.15.4. Inne rozstrzygnięcia zawarte w wyroku

Punkt rozstrzygnięcia z wyroku

Przytoczyć okoliczności

6.  Koszty Procesu

Punkt rozstrzygnięcia z wyroku

Przytoczyć okoliczności

7.  PODPIS

Karol Skocki