Pełny tekst orzeczenia

UZASADNIENIE

Formularz UK 1

Sygnatura akt

III K 897/16

Je ż eli wniosek o uzasadnienie wyroku dotyczy tylko niekt ó rych czyn ó w lub niekt ó rych oskar ż onych, s ą d mo ż e ograniczy ć uzasadnienie do cz ęś ci wyroku obj ę tych wnioskiem. Je ż eli wyrok zosta ł wydany w trybie art. 343, art. 343a lub art. 387 k.p.k. albo je ż eli wniosek o uzasadnienie wyroku obejmuje jedynie rozstrzygni ę cie o karze i o innych konsekwencjach prawnych czynu, s ą d mo ż e ograniczy ć uzasadnienie do informacji zawartych w cz ęś ciach 3–8 formularza.

1.USTALENIE FAKTÓW

0.1.Fakty uznane za udowodnione

Lp.

Oskarżony

Czyn przypisany oskarżonemu (ewentualnie zarzucany, jeżeli czynu nie przypisano)

1.1.1.

P. B.

P. B. w dniu 17 maja 2014 r. w W., przy ul. (...), dokonał zaboru w celu przywłaszczenia roweru m-ki H. o wartości 350 zł na szkodę A. N., tj. popełnił czyn wyczerpujący znamiona wykroczenia z art. 119 § 1 k.w.

Przy każdym czynie wskazać fakty uznane za udowodnione

Dowód

Numer karty

A. N. przechowywał zwyczajowo swój rower marki H. koloru granatowego na klatce schodowej oznaczonej nr (...) (II p.) w bloku mieszczącym się przy ulicy (...) w W., gdzie mieszkał. Rower nie był zabezpieczony przez kradzieżą.

W dniu 17 maja 2014 roku około godz. 20.10 P. B. uszkodziwszy wcześniej zamek wejściowy poprzez wygięcie zakładki wszedł do klatki c ww. budynku, a następnie około godz. 20.20 przechodząc przez garaż udał się do klatki (...) na której A. N. pozostawił wcześniej swój rower.

P. B. dokonał zaboru w celu przywłaszczenia ww. roweru o wartości 350 złotych. Następnie około godziny 21:00 A. N. ujawnił, że skradziono mu rower.

Częściowo wyjaśnienia oskarżonego

41, 213, 336-337, 344-345, 483, 734,1056v

zeznania świadka A. N.

194, (...)

Notatka urzędowa

195

Protokół zatrzymania rzeczy

199-201

protokół oględzin rzeczy (monitoring)

219-221

opinia biegłego z zakresu szacowania ruchomości M. Z.

(...)- (...)

Lp.

Oskarżony

Czyn przypisany oskarżonemu (ewentualnie zarzucany, jeżeli czynu nie przypisano)

1.1.2.

P. B.

P. B. działając w warunkach ciągu przestępstw, o jakim mowa w art. 91 § 1 k.k.:

w dniu 28 maja 2014 r. w W., przy ul. (...) z terenu parkingu podziemnego nr 90, dokonał zaboru w celu przywłaszczenia roweru m-ki T. o wartości 800 zł na szkodę M. J., przy czym czynu tego dopuścił się w ciągu 5 lat po odbyciu co najmniej 6 miesięcy kary pozbawienia wolności za podobne przestępstwo umyślne, tj. popełnił czyn wyczerpujący znamiona art. 278 § 1 k.k. w zw. z art. 64 § 1 k.k.

Przy każdym czynie wskazać fakty uznane za udowodnione

Dowód

Numer karty

M. J. w maju 2014 roku pozostawił swój rower górski marki (...) koloru czarnego na parkingu podziemnym przy numerze 90 budynku przy ul. (...) w W.. Rower nie był zabezpieczony przed kradzieżą.

W dniu 28 maja 2014 roku około godz. 20.50 P. B. dokonał zaboru w celu przywłaszczenia ww. roweru o wartości 800 złotych.

W dniu 28 maja 2014 roku około godziny 00:00 M. J. ujawnił, że skradziono mu rower.

Częściowo wyjaśnienia oskarżonego

41, 213, 336-337, 344-345, 483, 734,1056v

zeznania świadka M. J.

188v, 1109v-1110, (...)

Opinia biegłego z zakresu szacowania ruchomości M. Z.

(...)- (...)

Popełnienia zarzucanego czynu kradzieży P. B. dopuścił się w ciągu 5 lat po odbyciu łącznie co najmniej 6 miesięcy kary pozbawienia wolności za umyślne przestępstwo podobne.

Informacja o odbyciu kary; odpis orzeczeń

366,367-369,370-374

1.1.3.

P. B.

P. B. działając w warunkach ciągu przestępstw o, jakim mowa w art. 91 § 1 k.k.:

w dniu 1 czerwca 2014 r. w W., przy ul. (...), dokonał zaboru w celu przywłaszczenia roweru m-ki C. (...) o wartości 5150 zł na szkodę M. B., przy czym czynu tego dopuścił się w ciągu 5 lat po odbyciu co najmniej 6 miesięcy kary pozbawienia wolności za podobne przestępstwo umyślne, tj. popełnił czyn wyczerpujący znamiona art. 278 § 1 k.k. w zw. z art. 64 § 1 k.k.

Przy każdym czynie wskazać fakty uznane za udowodnione

Dowód

Numer karty

W dniu 28 maja 2014 roku około godziny 05:00 M. B. pozostawiła należący do niej rower marki C. (...) na klatce schodowej bloku przy ulicy (...) w W. pobliżu drzwi wejściowych nr 49 mieszkania należącego do niej. Rower nie był zabezpieczony przed kradzieżą.

W dniu 01 czerwca 2014 roku około godz. 16.40 do budynku w którym znajdował się rower wszedł P. B., który otworzył sobie wcześniej drzwi wejściowe scyzoryki i dokonał zaboru w celu przywłaszczenia ww. roweru o wartości 5150 złotych.

W dniu 02 czerwca 2014 roku około godziny 21:00 A. B. ujawniła, że skradziono jej rower.

Częściowo wyjaśnienia oskarżonego

41, 213, 336-337, 344-345, 483, 734,1056v

zeznania świadka M. B.

177-178, (...)

protokół zatrzymania rzeczy

184-186

Opinia biegłego z zakresu szacowania ruchomości M. Z.

(...)- (...)

Popełnienia zarzucanego czynu kradzieży P. B. dopuścił się w ciągu 5 lat po odbyciu łącznie co najmniej 6 miesięcy kary pozbawienia wolności za umyślne przestępstwo podobne.

Informacja o odbyciu kary; odpis orzeczeń

366,367-369,370-374

1.1.4.

P. B.

P. B. działając w warunkach ciągu przestępstw o, jakim mowa w art. 91 § 1 k.k.:

w dniu 2 czerwca 2014 r. w W., przy ul. (...), dokonał zaboru w celu przywłaszczenia roweru m-ki W. (...) nr ramy (...) o wartości 1460 zł na szkodę M. K., przy czym czynu tego dopuścił się w ciągu 5 lat po odbyciu co najmniej 6 miesięcy kary pozbawienia wolności za podobne przestępstwo umyślne, tj. popełnił czyn wyczerpujący znamiona art. 278 § 1 k.k. w zw. z art. 64 § 1 k.k.

Przy każdym czynie wskazać fakty uznane za udowodnione

Dowód

Numer karty

W dniu 02 czerwca 2014 roku około godz. 13.00 K. K. pozostawiła należący do jej męża M. K. rower marki W. (...) nr ramy (...) na II p. klatki schodowej przy ulicy (...) w W., opierając go o barierkę.

Około godziny 17.00 P. B. ubrany w wielokolorowa sportową kurtkę typu wiatrówka zabrał ww. rower o wartości 1460 złotych i wyjechał z nim
z klatki kierując się w stronę skrzyżowania ulicy (...) z ul. (...). O godzinie 17:30 M. K. ujawnił, że skradziono mu rower.

Częściowo wyjaśnienia oskarżonego

41, 213, 336-337, 344-345, 483, 734,1056v

zeznania świadka M. K.

145,1070

Zeznania świadka G. M.

156, (...)

Protokół zatrzymania rzeczy

151-152

Notatka urzędowa

155, 158,

Protokół przeszukania

159-160

Protokół przeszukania osoby

165-168

Protokół zatrzymania osoby

163-164

Zeznania świadka T. W.

172v, 1109v

Opinia biegłego z zakresu szacowania ruchomości M. Z.

(...)- (...)

Popełnienia zarzucanego czynu kradzieży P. B. dopuścił się w ciągu 5 lat po odbyciu łącznie co najmniej 6 miesięcy kary pozbawienia wolności za umyślne przestępstwo podobne.

Informacja o odbyciu kary; odpis orzeczeń

366,367-369,370-374

1.1.5.

P. B.

P. B. działając w warunkach ciągu przestępstw o, jakim mowa w art. 91 § 1 k.k.:

w dniach 16-17 czerwca 2014 r. w W., z klatki schodowej bloku nr 81 przy ul. (...) poprzez przecięcie n/n narzędziem linki zabezpieczającej, dokonał zaboru w celu przywłaszczenia roweru m-ki K. (...) o nr (...), czym spowodował straty w wysokości 1200 zł na szkodę A. Z. , przy czym czynu tego dopuścił się w ciągu 5 lat po odbyciu co najmniej 6 miesięcy kary pozbawienia wolności za podobne przestępstwo umyślne, tj. popełnił czyn wyczerpujący znamiona art. 278 § 1 k.k. w zw. z art. 64 § 1 k.k.

Przy każdym czynie wskazać fakty uznane za udowodnione

Dowód

Numer karty

A. Z. była właścicielem roweru marki K. (...) o nr (...), który ostatni raz widziała w dniu 16 czerwca 2014 roku około godziny 08:00 na klatce schodowej pod drzwiami swojego mieszkania nr (...) w bloku przy ulicy (...) w W.. Rower był przypięty do kaloryfera.

Tego samego dnia po godzinie 08:00 lub dnia następnego P. B. dokonał zaboru w celu przywłaszczenia ww. roweru o wartości 1200 złotych.

W dniu 17 czerwca 2014 roku A. Z. ujawniła, że skradziono jej rower.

częściowo wyjaśnienia oskarżonego

41, 213, 336-337, 344-345, 483, 734,1056v

protokół eksperymentu procesowego

338-340

zeznania świadka A. Z.

304,1151v- (...)

zdjęcie

308

opinia biegłego z zakresu wyceny ruchomości A. M. (1)

377-380

Popełnienia zarzucanego czynu kradzieży P. B. dopuścił się w ciągu 5 lat po odbyciu łącznie co najmniej 6 miesięcy kary pozbawienia wolności za umyślne przestępstwo podobne.

informacja o odbyciu kary; odpis orzeczeń

366,367-369,370-374

1.1.6.

P. B.

P. B. działając w warunkach ciągu przestępstw o, jakim mowa w art. 91 § 1 k.k.:

w dniu 9 lipca 2014 r. w W., przy ul. (...) poprzez przecięcie n/n narzędziem linki zabezpieczającej, dokonał zaboru w celu przywłaszczenia roweru m-ki G. koloru niebiesko-białego o nr (...), czym spowodował straty w wysokości 800 zł na szkodę A. W., przy czym czynu tego dopuścił się w ciągu 5 lat po odbyciu co najmniej 6 miesięcy kary pozbawienia wolności za podobne przestępstwo umyślne, tj. popełnił czyn wyczerpujący znamiona art. 278 § 1 k.k. w zw. z art. 64 § 1 k.k.

Przy każdym czynie wskazać fakty uznane za udowodnione

Dowód

Numer karty

W dniu 09 lipca 2014 roku około godz. 14.00 A. W. pozostawiła należący do niej rower marki G. koloru niebiesko-białego o nr (...) przy ławce znajdującej się przed wejściem do budynku przy ulicy (...) w W., przypinając go linką zabezpieczającą przed kradzieżą.

Tego samego dnia między godziną 14.00 a godz. 18.00 P. B. zabrał ww. rower o wartości 800 złotych.

O godzinie 18:00 A. W. ujawniła, że skradziono jej rower.

częściowo wyjaśnienia oskarżonego

41, 213, 336-337, 344-345, 483, 734, (...)

protokół eksperymentu procesowego

338-340

zeznania A. W.

313, (...)

notatka urzędowa

311, 318

informacje gwarancyjne

314

opinia biegłego z zakresu wyceny ruchomości A. M. (1)

377-380

Popełnienia zarzucanego czynu kradzieży P. B. dopuścił się w ciągu 5 lat po odbyciu łącznie co najmniej 6 miesięcy kary pozbawienia wolności za umyślne przestępstwo podobne.

informacja o odbyciu kary; odpis orzeczeń

366,367-369,370-374

1.1.7.

P. B.

P. B. działając w warunkach ciągu przestępstw o, jakim mowa w art. 91 § 1 k.k.:

w dniu 28 lipca 2014 r. w W., z parteru klatki schodowej bloku nr 15/19 przy ul. (...) poprzez pokonanie w n/n sposób zabezpieczenia w postaci linki, dokonał zaboru w celu przywłaszczenia roweru m-ki K. (...) koloru zielonego (bdb), czym spowodował straty w wysokości 700 zł na szkodę P. S. , przy czym czynu tego dopuścił się w ciągu 5 lat po odbyciu co najmniej 6 miesięcy kary pozbawienia wolności za podobne przestępstwo umyślne , tj. popełnił czyn wyczerpujący znamiona art. 278 § 1 k.k. w zw. z art. 64 § 1 k.k.

Przy każdym czynie wskazać fakty uznane za udowodnione

Dowód

Numer karty

P. S. był właścicielem roweru marki K. (...) koloru zielonego, który ostatni raz widział w dniu 28 lipca 2014 roku około godziny 20:30 na klatce schodowej pod drzwiami swojego mieszkania nr (...) w bloku przy ulicy (...) w W., gdzie go przypiął linką do rur kaloryfera na klatce schodowej.

Tego samego dnia między godziną 20:30 a 21:40 P. B. dokonał zaboru w celu przywłaszczenia ww. roweru o wartości 700 złotych.

Około godziny 21:00 P. S. ujawnił, że skradziono mu rower. Miejsce zdarzenia nie jest wyposażone w kamery monitoringu.

częściowo wyjaśnienia oskarżonego

41, 213, 336-337, 344-345, 483, 734,1056v

protokół eksperymentu procesowego

338-340

zeznania P. S.

327, (...)- (...)

notatka urzędowa

325

opinia biegłego z zakresu wyceny ruchomości A. M. (1)

377-380

Popełnienia zarzucanego czynu kradzieży P. B. dopuścił się w ciągu 5 lat po odbyciu łącznie co najmniej 6 miesięcy kary pozbawienia wolności za umyślne przestępstwo podobne.

informacja o odbyciu kary; odpis orzeczeń

366,367-369,370-374

1.1.8.

P. B.

P. B. w dniach 14-15 maja 2014 r. w W., z domu przy ul. (...), dokonał zaboru w celu przywłaszczenia mienia w postaci rur spustowych z miedzi wraz z kolankami i mosiężnymi obejmami o wartości łącznej 263, 73 zł na szkodę J. M., tj. popełnił czyn wyczerpujący znamiona wykroczenia z art. 119 § 1 k.w.

Przy każdym czynie wskazać fakty uznane za udowodnione

Dowód

Numer karty

J. M. jest właścicielem domu znajdującym się na należącej do niego posesji na ul. (...) w W., który mężczyzna w 2014 roku wynajmował Ambasadzie Republiki Czech.

W okresie 14-15 maja 2014 roku P. B. dostał się na ww. posesję i zabrał z domu rury spustowe z miedzi wraz z kolankami i mosiężnymi obejmami o wartości łącznej 263, 73 zł.

Następnie P. B. w dniu 15 maja 2014 roku sprzedał fragment rynny skupie złomu i metali kolorowych znajdującym się na ulicy (...) w W..

notatki urzędowe

6,7,8, 26,27,30,42

protokół zatrzymania rzeczy

9-11, 18-21,22,25

formularz przyjęcia

11

protokół oględzin rzeczy i miejsca

16, 28-29

opinia biegłego z zakresu szacowania ruchomości M. Z.

(...)

protokół zatrzymania osoby

31

protokół przeszukania

32-33

zeznania świadka J. M.

2, 51, 87, (...)

zeznania świadka Ł. M.

13, 64-65, 1070

1.1.9.

P. B.

P. B. działając w warunkach ciągu przestępstw o, jakim mowa w art. 91 § 1 k.k.:

w okresie od dnia 7 maja 2014 r. do dnia 8 maja 2014 r. w W., przy ul. (...), dokonał kradzieży roweru m-ki S. (...), bidonu i mocowania fotelika H. o łącznej wartości 2160 zł na szkodę M. S. (1), przy czym czynu tego dopuścił się w ciągu 5 lat po odbyciu co najmniej 6 miesięcy kary pozbawienia wolności za podobne przestępstwo umyślne, tj. popełnił czyn wyczerpujący znamiona art. 278 § 1 k.k. w zw. z art. 64 § 1 k.k.

Przy każdym czynie wskazać fakty uznane za udowodnione

Dowód

Numer karty

W dniu 07 maja 2014 roku około godziny 7.30 M. S. (1) pozostawił należący do niego rower m-ki S. (...) o numerze ramy (...) wraz z bidonem i mocowaniem fotelika H. na klatce schodowej budynku na ul. (...) w W. przy jego mieszkanie nr (...), przypinając go linką zabezpieczającą przed kradzieżami do drugiego roweru przypiętego do barierki metalowej na klatce schodowej.

Tego samego dnia po godzinie 7:30 lub dnia następnego do godziny 17:00 P. B. dokonał zaboru w celu przywłaszczenia ww. roweru wraz z bidonem i mocowaniem fotelika H. o łącznej wartości 2160 złotych.

W dniu 08 maja 2014 roku około godziny 17:00 M. S. (1) ujawnił, że skradziono mu rower.

Osiedle jest co prawda monitorowane, ale wewnątrz klatek brak jest kamer monitoringu.

P. B. sprzedał rower przypadkowej osobie za kwotę 150 złotych.

częściowo wyjaśnienia oskarżonego

41, 213, 336-337, 344-345, 483, 734,1056v

zeznania M. S. (1)

455-456, (...)- (...)

karta gwarancyjna

461-462

notatka urzędowa

463,464,

protokół oględzin miejsca

465-465v

protokół zatrzymania rzeczy (płyta cd)

466-468

protokół zatrzymania osoby

475

opinia biegłego z zakresu szacowania ruchomości M. Z.

(...)- (...)

Popełnienia zarzucanego czynu kradzieży P. B. dopuścił się w ciągu 5 lat po odbyciu łącznie co najmniej 6 miesięcy kary pozbawienia wolności za umyślne przestępstwo podobne.

informacja o odbyciu kary; odpis orzeczeń

366,367-369,370-374

1.1.10.

P. B.

P. B. w dniu 12 maja 2014 r. w W., przy ul. (...), usiłował dokonać zaboru w celu przywłaszczenia mienia w postaci blachy miedzianej pokrywającej dach budynku o wartości 414, 15 zł na szkodę Ambasady Federacji Rosyjskiej w ten sposób, że z gzymsu budynku oderwał blachę na długości ośmiu metrów lecz zamierzonego celu nie osiągnął ze względu na interwencję pracowników ochrony, tj. popełnił czyn wyczerpujący znamiona wykroczenia z art. 119 § 1 k.w. w zw. z art. 11 § 1 k.w.

Przy każdym czynie wskazać fakty uznane za udowodnione

Dowód

Numer karty

W dniu 12 maja 2014 roku P. B. wszedł na dach budynku Ambasady Rosyjskiej w Polsce znajdującym się przy ul. (...) w W. w celu zabrania pokrywającej ten dach blachy miedzianej.

P. B. znajdując się na gzymsie budynku oderwał blachę o długości 8 metrów o wartości 414, 14 zł. Mężczyzna ok. godziny 10.45 został zauważony przez jednego z mieszkańców zamieszkującego w budynku przy ul. (...), który natychmiast poinformował o tym telefonicznie ochronę obiektu (...). Pracownicy ochrony A. S. i S. D. natychmiast udali się przed budynek i nakazali P. B. zejście z dachu budynku. P. B. został ujęty a następnie przekazany w ręce Policji.

częściowo wyjaśnienia oskarżonego

41, 213, 336-337, 344-345, 483, 734,1056v

zeznania świadka A. M. (2)

719-719v, 1338v

zeznania świadka A. S.

723v, (...)

notatka urzędowa

709, 736

protokół zatrzymania osoby

710-712

protokół przeszukania osoby

713-714

protokół oględzin miejsca i rzeczy

715-717,725-726, 727-728

opinia biegłego z zakresu szacowania ruchomości M. Z.

(...)

P. B. ma 34 lata. Posiada wykształcenie gimnazjalne. Jest bezdzietnym kawalerem. Nikt nie pozostaje na jego utrzymaniu. Bezrobotny.

W przeszłości był wielokrotnie karany.

dane osobopoznawcze

(...)

informacja
z Krajowego Rejestru Karnego

(...)- (...)

odpisy orzeczeń

69-71,

92-93, 101-102, 111-120,

367-374, 428-430,

782-784

Biegli lekarze psychiatrzy nie rozpoznali u P. B. objawów choroby psychicznej ani upośledzenia umysłowego. Rozpoznali natomiast osobowość nieprawidłową, uzależnienie mieszane” od alkoholu, substancji psychoaktywnych i leków uspokajających, nasennych u osoby z niską normą intelektualną. W wywiadzie padaczka. Stan zdrowa P. B. pozwala mu na udział w postępowaniu sądowym, jednak ze względu na obniżony poziom sprawności intelektualnej pozostający w dolnej granicy normy powinien mieć zapewnioną pomoc prawną.

Stan psychiczny w czasie czynów będących przedmiotem tego postępowania nie znosił ani nie ograniczał zdolności rozpoznania jego znaczenia i pokierowania swoim postępowaniem. Poczytalność nie budzi wątpliwości.

Biegły psycholog stwierdził u P. B. sprawność umysłową w obszarze pogranicza upośledzenia tj. niskiej normy intelektualnej. Stwierdził również brak psychologicznych wskaźników patologii organicznej ośrodkowego układu nerwowego. Osobowość ukształtowana nieprawidłowo przejawiająca się przede wszystkim słabą internalizacją norm społecznych i prawnych, trudnościami w adaptacji do obowiązków, skłonnością do autoagresji.

opinia sądowo-psychiatryczna

247-250, 360-363, 490-492, 678-701,

768-771,

970-973,

(...)- (...)

opinia sądowo-psychiatryczna uzupełniająca

439-441, 500-503,796-798

1290- (...)

opinia sądowo-psychologiczna

435-438, 659-677

dokumentacja medyczna

236,239,242,365,527

(...)

0.1.Fakty uznane za nieudowodnione

Lp.

Oskarżony

Czyn przypisany oskarżonemu (ewentualnie zarzucany, jeżeli czynu nie przypisano)

1.1.1.

P. B.

czyny opisane w pkt. 1.1.1.-1.1.9.

Przy każdym czynie wskazać fakty uznane za nieudowodnione

Dowód

Numer karty

1.1.1.-1.1.9.

Wyjaśnienia oskarżonego, w których wskazał, że funkcjonariusze policji przeprowadzający czynności procesowe z udziałem P. B. stosowali wobec oskarżonego przemoc celem wymuszenia jego przyznania się do winy.

zeznania świadka P. F.

(...)- (...)

zeznania świadka M. N.

(...)- (...)

zeznania świadka M. S. (2)

(...)

zeznania świadka P. L.

(...)-1240

zeznania T. W.

172v, 11109v

1.OCena DOWOdów

0.1.Dowody będące podstawą ustalenia faktów

Lp. faktu z pkt 1.1

Dowód

Zwięźle o powodach uznania dowodu

1.1.1.-1.1.7.,

1.1.9.-1.1.10.

częściowo wyjaśnienia oskarżonego

Wyjaśnienia oskarżonego P. B., złożone przezeń w postępowaniu przygotowawczym, w których przyznaje się on do popełnienia zarzucanych mu czynów z pkt. 1-7, 9-10 (oprócz czynu z pkt 8 dot. kradzieży rur spustowych), Sąd uznał za wiarygodne i zasługujące na uwzględnienie, albowiem korespondują one z pozostałym uznanym za wiarygodny materiałem dowodowym, o którym będzie mowa poniżej, dlatego też Sąd nie znalazł podstaw, by wyjaśnieniom tym w powołanym zakresie odmówić wiary. Sąd dał wiarę również jego wyjaśnieniom złożonym przed Sądem w którym przyznał się do popełnienia czynu z pkt 10 aktu oskarżenia.

1.1.5.

1.1.6.

1.1.7.

PROTOKÓŁ

eksperymentu procesowego

Dokument potwierdza przeprowadzenie czynności procesowej z udziałem oskarżonego, w trakcie której P. B. spontanicznie wskazywał miejsca skąd dokonał kradzieży rowerów.

1.1.1.-1.1.10.

zeznania P. F.;

Świadkowi ci, będący funkcjonariuszami policji, przeprowadzającymi czynności procesowe z udziałem P. B., choć w większości nie pamiętali osoby oskarżonego, zeznawali na temat tego jak wyglądają procedury i podejmowane przez nich czynności, m. in. w sytuacji odnotowywania wyjaśnień oskarżonego. Świadkowie zaprzeczyli, aby zmuszali oskarżonego do przyznania się do popełnienia czynów, których nie popełnił.

Sąd oceniając zeznania tych świadków wziął pod uwagę, iż w przedmiotowym zdarzeniu wykonywali oni swoje obowiązki procesowe, zaś oskarżony nie wykazał w sposób przekonujący, że istotnie stosowano wobec niego przemoc, czy inne niedopuszczalne metody podczas przesłuchania (szerzej w przedmiocie oceny wiarygodności wyjaśnień oskarżonego).

zeznania M. N.;

zeznania M. S. (2);

zeznania P. L.

1.1.1.

zeznania świadka A. N.

Zeznania tego świadka są spójne, logiczne i znajdują potwierdzenie w zgromadzonym w sprawie materiale dowodowym. Nie był on jednak bezpośrednim świadkiem kradzieży, zatem jego zeznania nie traktowały o osobie lub osobach, które miały się dopuścić przestępstwa na jego szkodę, a jedynie dotyczyły okoliczności pozostawienia przez niego roweru i następnie stwierdzenia kradzieży roweru.

1.1.2.

zeznania świadka

M. J.

Zeznania tego świadka są spójne, logiczne i znajdują potwierdzenie w zgromadzonym w sprawie materiale dowodowym. Nie był on jednak bezpośrednim świadkiem kradzieży, zatem jego zeznania nie traktowały o osobie lub osobach, które miały się dopuścić przestępstwa na jego szkodę, a jedynie dotyczyły okoliczności pozostawienia przez niego roweru i następnie stwierdzenia kradzieży roweru.

1.1.3

zeznania świadka M. B.

Zeznania tego świadka są spójne, logiczne i znajdują potwierdzenie w zgromadzonym w sprawie materiale dowodowym. Nie była ona jednak bezpośrednim świadkiem kradzieży, zatem jej zeznania nie traktowały o osobie lub osobach, które miały się dopuścić przestępstwa na jej szkodę, a jedynie dotyczyły okoliczności pozostawienia przez nią roweru i następnie stwierdzenia kradzieży roweru.

1.1.4

zeznania świadka M. K.

Zeznania tego świadka są spójne, logiczne i znajdują potwierdzenie w zgromadzonym w sprawie materiale dowodowym. Nie był on jednak bezpośrednim świadkiem kradzieży, zatem jego zeznania nie traktowały o osobie lub osobach, które miały się dopuścić przestępstwa na jego szkodę, a jedynie dotyczyły okoliczności pozostawienia przez niego roweru i następnie stwierdzenia kradzieży roweru.

zeznania świadka T. W.

Zeznania tego świadka są spójne, logiczne i znajdują potwierdzenie w zgromadzonym w sprawie materiale dowodowym. Jest to osoba obca dla oskarżonego, która miała z nim kontakt wyłącznie w związku z wykonywaniem czynności służbowych.

zeznania świadka G. M.

Zeznania tego świadka są spójne, logiczne i znajdują potwierdzenie w zgromadzonym w sprawie materiale dowodowym. Jest to osoba obca dla oskarżonego, która miała z nim kontakt wyłącznie w związku z wykonywaniem czynności służbowych.

1.1.5

zeznania świadka A. Z.

Zeznania tego świadka są spójne, logiczne i znajdują potwierdzenie w zgromadzonym w sprawie materiale dowodowym. Nie była ona jednak bezpośrednim świadkiem kradzieży, zatem jej zeznania nie traktowały o osobie lub osobach, które miały się dopuścić przestępstwa na jej szkodę, a jedynie dotyczyły okoliczności pozostawienia przez nią roweru i następnie stwierdzenia kradzieży roweru.

1.1.6.

zeznania świadka A. W.

Zeznania tego świadka są spójne, logiczne i znajdują potwierdzenie w zgromadzonym w sprawie materiale dowodowym. Nie była ona jednak bezpośrednim świadkiem kradzieży, zatem jej zeznania nie traktowały o osobie lub osobach, które miały się dopuścić przestępstwa na jej szkodę, a jedynie dotyczyły okoliczności pozostawienia przez nią roweru i następnie stwierdzenia kradzieży roweru.

1.1.7.

zeznania świadka

P. S.

Zeznania tego świadka są spójne, logiczne i znajdują potwierdzenie w zgromadzonym w sprawie materiale dowodowym. Nie był on jednak bezpośrednim świadkiem kradzieży, zatem jego zeznania nie traktowały o osobie lub osobach, które miały się dopuścić przestępstwa na jego szkodę, a jedynie dotyczyły okoliczności pozostawienia przez niego roweru i następnie stwierdzenia kradzieży roweru.

1.1.8.

zeznania świadka J. M.

Zeznania tego świadka są spójne, logiczne i znajdują potwierdzenie w zgromadzonym w sprawie materiale dowodowym. Nie był on jednak bezpośrednim świadkiem kradzieży rur miedzianych. Wartość straconego mienia Sąd jednak ustalił w oparciu o opinię biegłego z zakresu wyceny.

zeznania świadka Ł. M.

Zeznania tego świadka są spójne, logiczne i znajdują potwierdzenie w zgromadzonym w sprawie materiale dowodowym. Potwierdził on fakt przyjęcia od oskarżonego do skupu złomu 14,8 kg rur.

1.1.9.

zeznania świadka M. S. (1)

Zeznania tego świadka są spójne, logiczne i znajdują potwierdzenie w zgromadzonym w sprawie materiale dowodowym. Nie był on jednak bezpośrednim świadkiem kradzieży, zatem jego zeznania nie traktowały o osobie lub osobach, które miały się dopuścić przestępstwa na jego szkodę, a jedynie dotyczyły okoliczności pozostawienia przez niego roweru i następującego później stwierdzenia kradzieży roweru.

1.1.10.

zeznania świadka A. M. (2)

Zeznania tego świadka są spójne, logiczne i znajdują potwierdzenie w zgromadzonym w sprawie materiale dowodowym. Potwierdził on fakt oderwania przez oskarżonego na dachu blachy o długości 8 metrów i naruszenia poszycia dachowego.

zeznania świadka

A. S.

Zeznania tego świadka są spójne, logiczne i znajdują potwierdzenie w zgromadzonym w sprawie materiale dowodowym. Potwierdził on fakt ujęcia oskarżonego, który znajdował się na dachu Ambasady Rosyjskiej.

1.1.1.-

1.1.10.

opinie z zakresu wyceny ruchomości

Za pełnowartościowy materiał dowodowy Sąd uznał również opinie biegłych z zakresu wyceny ruchomości. Zdaniem Sądu, brak jest jakichkolwiek podstaw do podważania ustaleń
i wniosków wynikających z tych opinii. Nie ujawniły się również żadne okoliczności, które podważałyby kompetencje biegłych lub ich bezstronności.

opinie sądowo-psychiatryczne i psychologiczne

Zostały one przygotowane przez osoby legitymujące się odpowiednią wiedzą i doświadczeniem w oparciu o dokumentację medyczną oraz wywiad. Ponadto opinie zostały przedstawione w sposób przejrzysty i należycie uzasadnione. W ocenie Sądu brak jest jakichkolwiek podstaw do podważania ustaleń i wniosków wynikających z tych opinii. Nie ujawniły się również żadne okoliczności, które podważałyby kompetencje biegłych.

dokumentacja medyczna

Dokumentacja ta, niezbędna biegłym psychiatrom celem oceny stanu psychicznego oskarżonego, sporządzona została oraz wydana organom ścigania przez instytucje do tego uprawnione wedle odpowiednich regulacji prawnych i z tego względu nie wzbudziła zastrzeżeń Sądu co do swej wiarygodności.

protokoły:

-zatrzymania rzeczy,

-oględzin rzeczy,

-zatrzymania osoby,

-przeszukania

Sąd uznał również za wiarygodne dowody w postaci dokumentów sporządzonych w toku prowadzonych postępowań przygotowawczych przez uprawnione do tego organy. Treść tych dokumentów nie budziła wątpliwości Sądu, jak również nie była ona kwestionowana przez strony postępowania.

notatki urzędowe

Sąd uznał również za wiarygodne dowody w postaci notatek urzędowych stanowiących dowód przeprowadzenia czynności, mających znaczenie dla sprawy, w określonym miejscu i czasie, bowiem ich autentyczność nie wzbudziła wątpliwości Sądu co do uznania za materiał pełnowartościowy.

dokumentacja dotycząca skradzionych przedmiotów, zdjęcie

Sąd uznał za wiarygodne dowody w postaci dokumentów dotyczących skradzionych rowerów jak i zdjęcia, które zostały przedstawione przez pokrzywdzonych.

formularz przyjęcia

Sąd uznał za wiarygodny dowód w postaci formularza przyjęcia odpadów, który potwierdza fakt przyjęcia od oskarżonego 6 szt. rur o łącznej wadze 14,8 kg w skupie złomu na ul. (...) w W..

orzeczenia sądowe, informacja

z K.

Sąd uznał za wiarygodne dokumenty dotyczące kar orzekanych w przeszłości w stosunku do oskarżonego, jak również informacje o wykonanych karach pozbawienia wolności. Informacje te pochodziły z rejestrów państwowych, a ich treść nie była kwestionowana przez strony.

0.1.Dowody nieuwzględnione przy ustaleniu faktów
(dowody, które sąd uznał za niewiarygodne oraz niemające znaczenia dla ustalenia faktów)

Lp. faktu z pkt 1.1 albo 1.2

Dowód

Zwięźle o powodach nieuwzględnienia dowodu

częściowo wyjaśnienia oskarżonego

41, 213, 336-337, 344-345, 483, 734,1056v

Za niezasługujące na wiarę Sąd uznał natomiast wyjaśnienia złożone przez oskarżonego w toku postępowania sądowego, w których to nie przyznał się on do popełnienia stawianych mu zarzutów (oprócz czynu z pkt. 10). Zauważyć zatem należy, że wyjaśnienia P. B. z postępowania przygotowawczego są jego pierwszymi wyjaśnieniami, składanymi spontanicznie, bezpośrednio po przedstawieniu zarzutów, zaś te składane na rozprawie – w ocenie Sądu – stanowią wyłącznie przyjętą przezeń linię obrony, podjętą celem uniknięcia odpowiedzialności karnej, po dokonaniu na chłodno kalkulacji opłacalności przyznania się do popełnionych czynów.

Podkreślić również należy, że w dniu 6 sierpnia 2014 r. podczas przesłuchania w postępowaniu przygotowawczym oskarżony wyjaśnił, że dokonał czynu na szkodę A. T. (czyn nieobjęty niniejszym postępowaniem) oraz ,, dokonał innych kradzieży rowerów na terenie M. ”, wobec czego przerwano przesłuchanie celem przeprowadzenia eksperymentu procesowego z udziałem oskarżonego, w trakcie którego oskarżony wskazał miejsca skradzionych przez niego rowerów, podając przy tym okoliczności dokonania kradzieży. Wskazać należy, że eksperyment procesowy, dał podstawy do przedstawienia P. B. zarzutów z punktów od 5-7, co do których następnie oskarżony się przyznał. Oskarżony następnie złożył wniosek o dobrowolne poddanie się karze.

Mając powyższe na uwadze stwierdzić należy, że wyjaśnienia P. B., składane na rozprawie, w których nie przyznał się on do popełnienia zarzucanych mu czynów nie polegają na prawdzie. W ocenie Sądu nie jest prawdopodobne to, aby oskarżony ujawnił organom ścigania okoliczności oraz wskazał miejsca popełnienia przestępstw – kradzieży rowerów – narażając się tym samych na odpowiedzialność karną, w sytuacji, gdyby tych czynów nie popełnił. Nadto podane przez oskarżonego miejsca oraz okoliczności dokonania przedmiotowych kradzieży korelują z zeznaniami pokrzywdzonych w niniejszej sprawie.

Nie sposób zatem uznać, że oskarżony, oświadczając w toku przesłuchania w postępowaniu przygotowawczym, że zrozumiał przedstawione mu zarzuty i przyznając się do winy w zakresie dokonania tych kradzież, podając przy tym, w jaki sposób dokonał danych przestępstw, uczynił to w sytuacji ich niepopełnienia.

Z uwagi na powyższe, stwierdzić należy, że wyjaśnienia P. B. z postępowania sądowego, w których nie przyznaje się do zarzucanych mu czynów z pkt.1-9 nie zasługują na wiarę.

Oskarżony nie przedstawił żadnych okoliczności, które wskazywałyby na to, że funkcjonariusze Policji mogli mieć jakikolwiek interes w tym, by nakłaniać go do przyznania się do popełnienia czynów których nie popełnił. Zarówno oskarżony, jak i pokrzywdzeniu byli dla nich osobami obcymi. Funkcjonariusze nie byli więc w żaden sposób osobiście zainteresowani tym, w jaki sposób ostatecznie sprawa odpowiedzialności oskarżonego P. B. zostanie rozstrzygnięta.

Nie ma również żadnych dowodów na to, aby oskarżony składał jakieś skargi na nieprawidłowe zachowanie funkcjonariuszy rzekomo zmuszających go do przyznania się do winy.

Odnosząc się do czynu z pkt. 8 należy wskazać, że choć oskarżony konsekwentnie nie przyznawał się do kradzieży rur z domu pokrzywdzonego J. M. to przeciwko temu świadczyły zeznania świadka Ł. M., który przyjął do punktu skupu 6 sztuk rur spustowych oraz formularz przyjęcia odpadów.

1.1.4

protokół oględzin rzeczy

217-218

Nie ma znaczenia dla sprawy, z uwagi na brak możliwości ustalenia osoby jak i marki roweru.

zeznania świadka A. T. (k. 268-269)

Nie ma znaczenia dla sprawy albowiem dotyczą innego zdarzenia popełnionego na szkodę A. T.

warunki gwarancji (k. 273)

Nie ma znaczenia dla sprawy albowiem dotyczy innego przedmiotu.

notatka urzędowa (k. 274, 277)

Nie ma znaczenia dla sprawy albowiem nie dotyczą czynów zarzucanych oskarżonemu.

protokół zatrzymania (k. 281)

Nie ma znaczenia dla sprawy, czynność dotyczyła zatrzymania oskarżonego w związku z podejrzeniem kradzieży łańcuszka.

zeznania świadka T. N. (k. 289-290)

Nie ma znaczenia dla sprawy albowiem dotyczą innego zdarzenia popełnionego na szkodę D. Z..

notatka urzędowa k. 295

Nie ma znaczenia dla sprawy albowiem dotyczą innego zdarzenia popełnionego na szkodę D. Z..

1.1.9.

notatka

urzędowa

k. 484

Nie ma znaczenia dla czynienia ustaleń faktycznych albowiem wynika z niej, że nie ma możliwości odtworzenia nagrania z monitoringu z powodu złego zgrania pliku

1.PODSTAWA PRAWNA WYROKU

Punkt rozstrzygnięcia z wyroku

Oskarżony

3.1. Podstawa prawna skazania albo warunkowego umorzenia postępowania zgodna z zarzutem

II

P. B.

Zwięźle o powodach przyjętej kwalifikacji prawnej

Mając na uwadze powołane argumenty Sąd uznał, że postępowanie dowodowe wykazało sprawstwo i winę oskarżonego P. B. w zakresie postawionych mu przez rzecznika oskarżenia publicznego zarzutów z pkt. 2-7 oraz 9 jako występków z art. 278 § 1 k.k. w zw. z art. 64 § 1 k.k., natomiast w odniesieniu do zarzutów z pkt. 1, 8 i 10 jako wykroczeń: z pkt. 1 i 8 z art. 119 § 1 k.w., zaś z pkt. 10 z art. 119 § 1 k.w. w zw. z art. 11 § 1 k.w.

Oskarżony w ramach tych zarzutów, dokonywał zaboru w celu przywłaszczenia rowerów (czyny 2-7 oraz 9), działając w warunkach recydywy zwykłej (art. 64 § 1 k.k.), bowiem został uprzednio skazany przez Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w W. wyrokiem z dnia 13 września 2011 roku sygn. akt III K 779/09 za czyn z art. 278 § 1 k.k. oraz z art. 291 § 1 k.k., na karę łączną 1 roku i 8 miesięcy pozbawienia wolności. W dniu 04 lipca 2013 r. Sąd Rejonowy dla Warszawy – Mokotowa w W. wydał w stosunku do oskarżonego P. B. wyrok łączny, sygn. akt III K 375/13, którym orzeczono karę łączną 2 lat i 2 miesięcy pozbawienia wolności. Wyrokiem łącznym objęto skazanie ww. wyrokiem jednostkowym w sprawie III K 779/11. P. B. odbywał tę karę pozbawienia wolności w okresie od 7 listopada 2012 r. do 10 marca 2014 r.

Okoliczności przedmiotowych czynów pozwoliły w ocenie Sądu na jednoznaczne ustalenie, że P. B. działał w celu przywłaszczenia zabieranych rzeczy, tj. włączenia ich do swego stanu posiadania bez żadnej ku temu podstawy i bez zgody uprawnionych osób, albowiem postępował z nimi jak właściciel, tj. sprzedawał je innym osobom.

Sąd uznał, że przedmiotowe czyny z art. 278 § 1 k.k. w zw. z art. 64 § 1 k.k. przypisane oskarżonemu stanowią ciąg przestępstw w rozumieniu art. 91 § 1 k.k., bowiem popełnione zostały przez oskarżonego w krótkich odstępach czasu (na przestrzeni trzech miesięcy) oraz w podobny sposób, wręcz w tożsamy sposób (kradzieże rowerów) zanim zapadł pierwszy wyrok, chociażby nieprawomocny, co do któregokolwiek z tych przestępstw.

3.2. Podstawa prawna skazania albo warunkowego umorzenia postępowania niezgodna z zarzutem

Zwięźle o powodach przyjętej kwalifikacji prawnej

3.3. Warunkowe umorzenie postępowania

Zwięzłe wyjaśnienie podstawy prawnej oraz zwięźle o powodach warunkowego umorzenia postępowania

3.4. Umorzenie postępowania

I

P. B.

Zwięzłe wyjaśnienie podstawy prawnej oraz zwięźle o powodach umorzenia postępowania

Mając na uwadze powołane argumenty Sąd uznał, że postępowanie dowodowe wykazało winę oskarżonego P. B. w zakresie postawionych mu przez rzecznika oskarżenia publicznego zarzutów, jednak jego zachowanie w odniesieniu do czynów z pkt. 1, 8 i 10 wyczerpało znamiona wykroczeń: z pkt. 1 i 8 z art. 119 § 1 k.w., zaś z pkt. 10 z art. 119 § 1 k.w. w zw. z art. 11 § 1 k.w.

P. B. w ramach zarzucanego mu czynu z pkt. 1 dokonał zaboru w celu przywłaszczenia roweru marki H. o wartości 350 złotych, w ramach zarzucanego mu czynu z pkt. 8 dokonał zaboru w celu przywłaszczenia rur spustowych z miedzi wraz z kolankami i mosiężnymi obejmami o wartości łącznej 263, 73 zł, zaś w ramach zarzucanego mu czynu z pkt. 10 usiłował dokonać kradzieży blachy miedzianej o wartości 414, 15 zł.

Zgodnie z art. 119 k.w. kradzież rzeczy o wartości nieprzekraczającej kwoty 500 złotych stanowi wykroczenie.

W myśl art. 45 § 1 k.w., karalność wykroczenia ustaje, jeżeli od czasu jego popełnienia upłynął rok; jeżeli w tym okresie wszczęto postępowanie, karalność czynu ustaje z upływem 2 lat od popełnienia czynu. P. B. powyższych czynów dokonał w 2014 roku, a zatem stwierdzić należy, że przedawnienie ich karalności już nastąpiło. Zaistniała zatem negatywna przesłanka procesowa określona w art. 5 § 1 pkt 4 k.p.s.w., a mianowicie nastąpiło przedawnienie orzekania.

3.5. Uniewinnienie

Zwięzłe wyjaśnienie podstawy prawnej oraz zwięźle o powodach uniewinnienia

1.KARY, Środki Karne, PRzepadek, Środki Kompensacyjne i
środki związane z poddaniem sprawcy próbie

Oskarżony

Punkt rozstrzygnięcia
z wyroku

Punkt z wyroku odnoszący się
do przypisanego czynu

Przytoczyć okoliczności

P. B.

II

II

Sąd, wymierzając oskarżonemu P. B. karę za popełnione czyny, Sąd kierował się względami opisanymi w art. 53 § 1 k.k., tj. kierował się względami prewencji ogólnej oraz szczególnej, miał na uwadze warunki i właściwości osobiste oskarżonego, baczył aby dolegliwość kary była adekwatna do wagi czynu i stopnia zawinienia.

Czyn z art. 278 § 1 k.k. zagrożony jest karą pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat.

Jako okoliczność obciążającą przy wymiarze kary przyjęto przede wszystkim fakt, że oskarżony był dotychczas wielokrotnie karany, w tym również za przestępstwa przeciwko mieniu, zaś przedmiotowych występków dopuścił się działając w warunkach powrotu do przestępstwa.

Okoliczność dokonania zarzucanych oskarżonemu czynów w warunkach, kiedy był on już wielokrotnie skazywany przez sąd, świadczy o negatywnej prognozie kryminologicznej. Pomimo kolejnych wyroków skazujących i spraw karnych, nie zmienił on swojego trybu życia wykazując wręcz lekceważenie norm prawnych i społecznych.

Sąd miał na uwadze także znaczny stopień winy oskarżonego, który przedmiotowych występków dopuścił się umyślnie, w zamiarze bezpośrednim kierunkowym, wielokrotnie powtarzając swoje przestępcze zachowania.

Zdaniem Sądu stopień demoralizacji oskarżonego jest znaczny. Przy takich okolicznościach sprawy i tak znacznym stopniu demoralizacji oskarżonego podstawowym celem prawa karnego w tej sprawie jest funkcja represyjna i prewencyjna poprzez uniemożliwienie oskarżonemu popełniania przestępstw i ochronę społeczeństwa przed jego czynami.

W przekonaniu Sądu orzeczona wobec oskarżonego kary 1 (jednego) roku pozbawienia wolności jest karą adekwatną do stopnia społecznej szkodliwości przypisanych oskarżonemu czynów, zaś jej dolegliwość nie przekracza stopnia zawinienia oskarżonego. Jednocześnie kara ta spełni swe cele w zakresie prewencji generalnej i indywidualnej, a także będzie właściwie kształtować świadomość prawną społeczeństwa.

P. B.

III

III

Mając na uwadze fakt, że pokrzywdzonym dotąd nie została naprawiona wyrządzona przestępstwami szkoda, Sąd w pkt III wyroku na podstawie art. 46 § 1 k.k. w brzmieniu sprzed nowelizacji ustawą z dnia 20 lutego 2015 r. (Dz. U. z 2015 r. Nr 396) w zw. z art. 4 § 1 k.k. nałożył na oskarżonego P. B. obowiązek naprawienia szkody w całości poprzez zapłatę:

1) na rzecz pokrzywdzonego M. J. kwoty 800,00 (osiemset) złotych;

2) na rzecz pokrzywdzonej M. B. kwoty 5150,00 (pięciu tysięcy stu pięćdziesięciu) złotych;

3) na rzecz pokrzywdzonego M. K. kwoty 1460,00 (jednego tysiąca czterystu sześćdziesięciu) złotych;

4) na rzecz pokrzywdzonej A. Z. kwoty 1200,00 (jednego tysiąca dwustu) złotych;

5) na rzecz pokrzywdzonej A. W. kwoty 800,00 (osiemset) złotych;

6) na rzecz pokrzywdzonego P. S. kwoty 700,00 (siedemset) złotych;

7) na rzecz pokrzywdzonego M. S. (1) kwoty 2160,00 (dwóch tysięcy stu sześćdziesięciu) złotych.

Mając na względzie treść art. 4 § 1 k.k., Sąd rozstrzygnął w niniejszej sprawie w oparciu o przepisy Kodeksu karnego w brzmieniu obowiązującym w czasie popełnienia czynów, jako ustawy względniejszej.

Ustawa względniejsza to tyle, co korzystniejsza dla sprawcy. Przy takiej ocenie dwóch porównywanych ustaw należy obok zagrożeń karnych uwzględnić instytucje wpływające na wymiar kary – praktycznie wszystkie te, które wymiar kary kształtują. Oznacza to, że porównując dwie ustawy (z czasu popełnienia czynu i z czasu orzekania w tej sprawie), należy ocenić rozwiązania ustawowe, które mogą mieć zastosowanie w danym przypadku (zob. wyrok Sądu Najwyższego z dnia 2 lutego 2006 r., V KK 199/05, OSNwSK 2006, poz. 271).

Na gruncie niniejszej sprawy Sąd ustalił, że przepisy kształtujące odpowiedzialność sprawcy w zakresie obowiązku naprawienia szkody wyrządzonej przestępstwem są względniejsze dla oskarżonego w brzmieniu obowiązującym w czasie popełnienia przez niego czynów, bowiem nowelizacja ustawy z dnia 20 lutego 2015 roku (Dz. U. z 2015 r. Nr 396) w sposób znaczący rozszerza odpowiedzialność sprawcy w tym zakresie, nakazując stosowanie przepisów prawa cywilnego.

Co do zasady niedopuszczalne jest orzekanie częściowo zgodnie z przepisami ustawy obowiązującej poprzednio, a częściowo według przepisów ustawy nowej (por. wyrok Sądu Najwyższego z dnia 13 marca 1970 r., V KRN 402/69, OSNKW 1970, nr 4-5, poz. 37, z glosą W. Woltera, PiP 1971, z. 1; wyrok Sądu Najwyższego z dnia 4 lipca 2001 r., V KKN 346/99, Prok. i Pr.-wkł. 2001, nr 12, poz. 1), zatem Sąd, orzekając w niniejszej sprawie, w całości zastosował przepisy Kodeksu karnego w brzmieniu obowiązującym w czasie popełnienia przypisanych oskarżonemu czynów.

Wartość skradzionych przedmiotów ustalono na podstawie opinii biegłych z zakresu wyceny ruchomości.

1.Inne ROZSTRZYGNIĘCIA ZAwarte w WYROKU

Oskarżony

Punkt rozstrzygnięcia
z wyroku

Punkt z wyroku odnoszący się do przypisanego czynu

Przytoczyć okoliczności

1.inne zagadnienia

W tym miejscu sąd może odnieść się do innych kwestii mających znaczenie dla rozstrzygnięcia,
a niewyjaśnionych w innych częściach uzasadnienia, w tym do wyjaśnienia, dlaczego nie zastosowa ł określonej instytucji prawa karnego, zwłaszcza w przypadku wnioskowania orzeczenia takiej instytucji przez stronę

7.  KOszty procesu

Punkt rozstrzygnięcia z wyroku

Przytoczyć okoliczności

IV

Sąd zwolnił oskarżonego z obowiązku ponoszenia kosztów sądowych, albowiem oskarżony nie ma uzyskuje żadnych dochodów. Podstawę prawną tego rozstrzygnięcia stanowi przepis art. 624 § 1 k.p.k.

V

Na podstawie art. 611 § 1 pkt 11 k.p.k. Sąd zasądził od Skarbu Państwa na rzecz obrońcy z urzędu adw. P. G. kwotę 1440,00 złotych powiększoną o stawkę należnego podatku od towarów i usług (...). Wysokość wynagrodzenia ustalona została na podstawie § 17 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 2 pkt 3 w zw. z § 20 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 03 października 2016 r. w sprawie ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej przez adwokata z urzędu (tekst jedn. Dz.U. z 2019 r., poz. 18).

1.Podpis