Pełny tekst orzeczenia

Sygnatura akt XII C 1487/20

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Poznań, dnia 10 listopada 2020 roku

Sąd Okręgowy w Poznaniu XII Wydział Cywilny w następującym składzie:

Przewodniczący: SSO Zofia Lehmann

Protokolant: Starszy sekretarz sądowy Elżbieta Witaszczyk

po rozpoznaniu w dniu 10 listopada 2020 roku w Poznaniu sprawy

z powództwa: syndyka masy upadłości (...) (...) sp. z o/o sp. k.z/s w P. , ul. (...)/(...)-(...) P.

przeciwko pozwanej: B. K., zam. ul. (...), Ż., (...)-(...) R.

o ustalenie

I. za bezskuteczne w stosunku do masy upadłości (...) sp. z o/o sp.k. z/s w P. – uznaje czynności prawne w postaci:

a. umowy cesji wierzytelności zawartej w dniu 10 października 2018 roku między pozwaną i (...) (...) sp. z o/o sp.k. z/s w P., przedmiotem której była sprzedaż wierzytelności w stosunku do P. K. w wysokości 2.399.400 zł (należność główna) wraz z odsetkami – za kwotę 10.000,- zł,

b. umowy cesji wierzytelności zawartej w dniu 21 grudnia 2018 roku między pozwaną i (...) (...) sp. z o/o sp.k. z/s w P., przedmiotem której była sprzedaż wierzytelności w stosunku do P. K. w wysokości 500. 000,- zł (należność główna) wraz z odsetkami – za kwotę 10.000,- zł,

c. umowy cesji wierzytelności zawartej w dniu 21 grudnia 2018 roku między pozwaną i (...) (...) sp. z o/o sp.k. z/s w P., przedmiotem której była sprzedaż wierzytelności w stosunku do P. K. w wysokości 469.149,06 zł (należność główna) wraz z odsetkami – za kwotę 6.000,- zł,

d. umowy cesji wierzytelności zawartej w dniu 21 grudnia 2018 roku między pozwaną i (...) (...) sp. z o/o sp.k. z/s w P., przedmiotem której była sprzedaż wierzytelności w stosunku do P. K. w wysokości 270.229,40 zł (należność główna) wraz z odsetkami – za kwotę 6.000,- zł,

II. odstępuje od obciążania stron nie uiszczoną opłatą sądową,

III. pozostałymi kosztami niniejszego postepowania obciąża pozwaną – i w związku z tym:

a. poniesionym przez nią kosztem jej procesowego zastępstwa – obciąża ją we własnym zakresie,

b. zasądza od nie na rzecz strony powodowej kwotę 25.000,- zł z tytułu zwrotu poniesionego przez nią kosztu procesowego zastępstwa wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie – za okres od uprawomocnienia się niniejszego wyroku do dnia zapłaty

IV. niniejszemu wyrokowi w jego punkcie III. b. nadaje rygor natychmiastowej wykonalności.

/-/ Zofia Lehmann

Sygn. akt XII C 1487/20

Uzasadnienie: A. W pozwie z dnia 3 sierpnia 2020 roku, który do Sądu O. P. wpłynął tego samego dnia, powód syndyk masy upadłości (...) spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. z/s w P. , reprezentowany przez pełnomocnika w osobie adwokata, skierował przeciwko pozwanej B. K. żądania:

- uznania za bezskuteczne w stosunku do masy upadłości (...) spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. z/s w P. następujących czynności:

a) umowy cesji wierzytelności z dnia 10 października 2018 roku zawartej pomiędzy (...) spółką z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. z/s w P. , a nią, przedmiotem której była sprzedaż jej wierzytelności wobec P. K. w łącznej wysokości 2.399.400,00 zł z tytułu należności głównej wraz z odsetkami - za cenę 10.000,00 zł,

b ) umowy cesji wierzytelności z dnia 21 grudnia 2018 roku zawartej pomiędzy (...) spółką z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. z/s w P. , a nią, przedmiotem której była sprzedaż jej wierzytelności wobec P. K. w łącznej wysokości 500.000,00 euro należności głównej wraz z odsetkami - za cenę 10.000,00 zł,

c) umowy cesji wierzytelności z dnia 21 grudnia 2018 roku zawartej pomiędzy (...) spółką z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. z /s w P. a nią, przedmiotem której była sprzedaż jej wierzytelności wobec P. K. w łącznej wysokości 469.149,06 zł należności głównej wraz z odsetkami, za cenę - 6.000,00 zł,

d) umowy cesji wierzytelności z dnia 21 grudnia 2018 roku zawartej pomiędzy (...) spółką z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. z/s w P. , a nią , przedmiotem której była sprzedaż jej wierzytelności wobec P. K. w łącznej wysokości 270.229,40 zł należności głównej wraz z odsetkami - za cenę 6.000,- zł,

ewentualnie,

- ustalenia, że pozwanej nie przysługują wierzytelności objęte w/w umowami lub ustalenia nieważności tych umów,

- zasądzenia od niej na jego rzecz zwrotu kosztów niniejszego procesu, w tym kosztu jego zastępstwa adwokackiego - według norm przepisanych wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie za okres od uprawomocnienia się orzeczenia z tej sprawy do dnia zapłaty,

nadto:

- przeprowadzenia dowodów wskazanych przez niego w uzasadnieniu jego pozwu wszczynającego niniejsze postepowanie,

- rozpoznania sprawy również pod nieobecność powoda,

nadto:

- rozpoznania jego wniosku o udzielenie zabezpieczenia roszczenia - poprzez wstrzymanie, do czasu prawomocnego zakończenia tego procesu, wykonywania przez pozwaną wszelkich uprawnień wynikających z zaskarżonych umów.

W motywacji zaprezentowanego stanowiska wskazał, że:

- jego legitymacja czynna w tej sprawie wynika wprost z regulacji z art. 144 ust. 1 ustawy prawo upadłościowe; postanowieniem wydanym w dniu 21 kwietnia 2020 roku Sąd Rejonowy (...) w P. ogłosił upadłość (...) sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w P. przy ul. (...);

- legitymacja bierna – natomiast w tej sprawie - przysługuje wyłącznie osobie trzeciej, której dotyczyła czynność upadłego tj. takiej, która uzyskała korzyść majątkową; a więc pozwanej;

- w toku czynności likwidacyjnych, po przejęciu dokumentacji rachunkowo-księgowej upadłej spółki, ustalił on fakt zawarcia przez nią z pozwaną czynności prawnych w postaci w/w umów; wierzytelności te zostały pierwotnie ujęte przez niego - jako aktywa masy upadłości i przedstawione w sprawozdaniu o jego sytuacji finansowej, jako należności do ściągnięcia w toku czynności likwidacyjnych w celu zasilenia jej masy upadłości;

- ze sprawozdania (...) sporządzonego na etapie postępowania o ogłoszenie upadłości w/w spółki wynikało, iż na dzień jego sporządzenia nie posiadała ona płynnych funduszy masy upadłości – jej stan kasy i stan jej rachunków bankowych na dzień 30 marca 2020 roku wynosił zero; zobowiązania upadłego przekraczają na dzień złożenia pozwu w tej sprawie kwotę 12.000.000,00 zł, a jedyny wartościowy składnik jego majątku stanowi nieruchomość wyceniona przez (...) j.w. na kwotę 10.000.000,00 zł;

- w dniu dokonania zaskarżonych czynności upadły oraz pozwana mieli świadomość i wiedzę o istnieniu jego wymagalnego długu przekraczającego 5.000.000,00 zł; miał on też w tym momencie świadomość, że wyzbywa się majątku, który mógłby zostać przeznaczony na zaspokojenie jego wierzycieli;

- w piśmie z dnia 28 października 2019 roku Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym……… zawiadomił go o wszczęciu egzekucji z nieruchomości przy ul. (...) w P. ; której podstawą był tytuł wykonawczy z dnia 25 maja 2018 roku, w postępowaniu tym zajęciu podległy m.in. wierzytelności z jego rachunków bankowych; w październiku i w grudniu 2018 roku wyzbył się on składników majątkowych będąc już podmiotem, co do którego zostało wszczęte to postępowanie (dług przekraczający 6 mln zł);

- pozwana uzyskała korzyść majątkową z pokrzywdzeniem wierzycieli upadłego, którą jest brak ekwiwalentności świadczeń wynikających z zaskarżonych czynności; nabyła ona wierzytelności o wartości przekraczającej 5.300.000,00 zł za cenę 32.000,00 zł tj. 0,64 % ich wartości,

- zaskarżone czynności prawne są jednymi z wielu fraudacyjnych czynności na majątku upadłego, których skutkiem było doprowadzenie do jego niewypłacalności i ogłoszenia jego upadłości; przed Sądem Okręgowym w P. toczą się już dwa postępowania ze skargi pauliańskiej powoda przeciwko (...) sp. z o.o. z/s w P. – powiązanej osobowo z pozwaną;

- zaskarżone transakcje sprzedaży nie zostały przeprowadzona na zasadach rynkowych, a upadły nie poszukiwał nabywcy, od którego uzyska najkorzystniejszą cenę;

- pozwana pozostaje z upadłym w stałych stosunkach gospodarczych (powiązania osobowo-kapitałowo-rodzinne), gdyż jest ona komandytariuszem dłużnika, jedynym wspólnikiem i prokurentem samoistnym komplementariusza, beneficjentem rzeczywistym upadłego oraz córką jego reprezentanta dokonującego zaskarżonych czynności prawnych (przy zaskarżonych czynnościach dłużnik był reprezentowany przez K. P. – prywatnie jej ojca pozwanej);

- po dacie zawarcia cyt. czynności upadłego nie reprezentował już zarząd komplementariusza, bowiem w dniu 28 lutego 2019 roku ówczesny prezes jego zarządu złożył rezygnację z pełnionej funkcji; obecny jego zarząd został ustanowiony dopiero w dniu 11 marca 2020 roku; w okresie od dnia 29 lutego 2019 roku do dnia 10 marca 2020 roku w jego imieniu oświadczenia woli składał jego prokurent tj. pozwana,;

- jak wynika z dokumentów przez niego zgromadzonych na etapie postępowania przed ogłoszeniem upadłości cyt. spółki - prokurent komplementariusza upadłego tj. pozwana prowadziła jego rachunki bankowe i miała do nich pełny dostęp; z informacji pochodzących od byłej jego księgowej syndykowi wynikało, iż polecenia zaksięgowania skutków rachunkowych opisanej cesji oświadczenia o kompensacie, stanowiących element rozliczenia ceny sprzedaży zaskarżonych czynności wydawała pozwana;

- w jego ocenie celowo i świadomie doprowadzono do stanu upadłości w/w spółki, która jeszcze na 12 miesięcy przed złożeniem wniosku o ogłoszenie jej upadłości była przedsiębiorstwem osiągającym dodatni wynik finansowy z podstawowej działalności operacyjnej (wynajem nieruchomości i zarządzanie nieruchomościami własnymi); jej dochodowość z podstawowej działalności operacyjnej występowała co najmniej do roku obrotowego 2012;

- uzasadniając wniosek o udzielenie zabezpieczenia roszczenia, wskazał, że uprawdopodobnił jego istnienie w stopniu znacznym; zasadność żądania pozwu potwierdzają przedstawione prze niego dokumenty; jego zdaniem fraudacyjny charakter zaskarżonych czynności jest oczywisty; a brak tego zabezpieczenia może znacznie utrudnić wykonanie orzeczenia sędziego-komisarza wydanego w trybie normy z art. 134 ustawy prawo upadłościowe; w chwili obecnej nie może wykonywać uprawnień z wierzytelności, którą upadły zbył na rzecz pozwanej; prawdopodobne są dalsze takie czynności fraudacyjne w stosunku do przedmiotów, które wyszły z majątku upadłego na skutek zaskarżonych czynności;

- w toku czynności likwidacyjnych wezwał dłużników upadłego (wg stanu wskazanego w jego sprawozdaniu finansowym za 2016 rok) do zwrotu świadczeń w odpowiedzi na co jeden z nich P. K. przesłał dokumenty, z których wynikało, że w dniu 12 września 2017 roku upadły zwolnił go z długu, który został przejęty przez podmiot trzeci; każda z wierzytelności zaskarżonych w niniejszym postepowaniu została objęta zwolnieniem z długu przed datą zawarcia zaskarżonych czynności;

- w przypadku, w którym cedent przelał na cesjonariusza nieistniejącą (sensu largo) wierzytelność (nieistniejącą w ogóle albo nieprzysługującą cedentowi) system prawny nie chroni cesjonariusza; dlatego też, należy uznać, iż pozwana nie nabyła skutecznie sprzedanych wierzytelności; zaskarżone czynności są nieważne z mocy prawa (k. 1 - 8 akt).

W odpowiedzi na pozew z dnia 2 października 2020 roku, która do Sądu Okręgowego w P. wpłynęła w dniu 7 października 2020 roku, pozwana B. K., reprezentowana przez pełnomocnika w osobie adwokata, w całości uznała roszczenie powoda; wniosła o zasądzenie od niego na jej rzecz zwrotu kosztu jej zastępstwa procesowego ewentualnie nie obciążanie jej kosztami tego procesu lub wzajemne ich zniesienie.

Na tego poparcie podała, że:

- powód nie podjął próby pozasądowego rozwiązania z nią niniejszego sporu;

- powzięcie przez niego takiej próby przed wytoczeniem powództwa w przedmiotowej sprawie z pewnością zakończyłoby się zwróceniem przez nią wierzytelności nabytych w wyniku zaskarżonych czynności, bądź wypracowaniem przez nich innego, polubownego rozwiązania, zmierzającego do zaspokojenia jego roszczeń - tym samym nie dała powodu do wytoczenia tej sprawy;

- w momencie dokonywania zaskarżonych czynności działała w dobrej wierze, będąc przekonaną w szczególności o ich ekwiwalentności;

- nabycie przez nią tych wierzytelności nastąpiło o wyższe, aniżeli rynkowe ceny, przy uwzględnieniu m.in. tego, że P. K. jest trwale niewypłacalny; pierwotny wierzyciel nie dysponował oryginałami umów pożyczek, a jedynie zbiorczymi aneksami do nich oraz znacząco wydłużone zostały terminy ich spłat;

- wierzytelności będące przedmiotem zaskarżonych czynności prawnych istnieją, nie zostały zaspokojone chociażby w części, ani nie były przedmiotem innej czynności prawnej (k. 118 - 122 akt).

W piśmie procesowym z dnia 26 października 2020 roku, które do Sądu Okręgowego w P. wpłynęło w dniu 27 października 2020 roku, stanowiącym replikę powoda na odpowiedź na pozew pozwanej – powód wniósł:

- o uwzględnienie jego powództwa w całości,

nadto:

- przeprowadzenie wskazanych przez niego dowodów,

- zasądzenie od pozwanej na jego rzecz zwrotu kosztów tego procesu, w tym kosztu jego zastępstwa procesowego - według norm przepisanych,

- wydanie w niniejszej sprawie wyroku na posiedzeniu niejawnym wraz z zaopatrzeniem go w rygor natychmiastowej wymagalności - argumentując, iż: - akceptuje oświadczenie pozwanej o uznaniu pozwu, w związku z czym wnosi o zastosowanie wobec niej przepisów odnoszących się do strony przegrywającej dany proces;

- z daleko posuniętej ostrożności procesowej - wskazuje na wewnętrzną sprzeczność jej oświadczeń pozwanej o jego uznaniu przy pierwszej czynności procesowej; skoro z jednej strony je uznała, z drugiej zaś, w tego uzasadnieniu zakwestionowała je akcentując ekwiwalentność wzajemnych świadczeń stron przy zawieraniu zaskarżonych czynności prawnych;

- przyjmuje, iż z formalnego punktu widzenia przeprowadzenie rozprawy w niniejszym postępowaniu nie jest konieczne i zasadne jest wydanie wyroku na posiedzeniu niejawnym;

- kwestionuje jej żądanie w przedmiocie zasądzenia na jej rzecz zwrotu kosztów tego procesu; skoro dała powód do wytoczenia niniejszego powództwa, którym było zawarcie umowy cesji wierzytelności w warunkach pozwalających na uznanie je za bezskuteczne w stosunku do wierzyciela;

- brak próby polubownego zakończenia tego sporu był świadomy z jego strony, albowiem celem nadrzędnym było uzyskanie efektu zaskoczenia i zablokowania jej możliwości dokonania dalszych czynności fraudacyjnych na szkodę upadłego (k. 129 - 131 akt). Postanowieniem z dnia 10 listopada 2020 roku wydanym w tej sprawie – pominięto dowód z przesłuchania wnioskowanych przez powoda świadków (k. 142 akt), zamknięto rozprawę i ogłoszono wyrok na posiedzeniu niejawnym (k. 143 akt).

Ustalenia: A. Z uwagi na uznanie przez pozwaną roszczenia powoda w całości (z wyłączeniem rozstrzygnięcia o kosztach tego postępowania) - za przyznane przyjęto ustalenia faktyczne:

1. W toku prowadzonych przez niego czynności likwidacyjnych - po przejęciu dokumentacji rachunkowo-księgowej upadłego tj. (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. z/s w P. powód ustalił, iż dokonał on z pozwaną następujących czynności prawnych:

a) umowy cesji wierzytelności z dnia 10 października 2018 roku, przedmiotem której była sprzedaż wierzytelności wobec P. K. o łącznej wysokości 2.399.400,00 zł należności głównej wraz z odsetkami - za cenę 10.000,00 zł,

b) umowy cesji wierzytelności z dnia 21 grudnia 2018 roku, przedmiotem której była sprzedaż wierzytelności wobec P. K. o łącznej wysokości 500.000,00 euro należności głównej wraz z odsetkami - za cenę 10.000,00 zł,

c) umowy cesji wierzytelności z dnia 21 grudnia 2018 roku, przedmiotem której była sprzedaż wierzytelności wobec P. K. o łącznej wysokości 469.149,06 zł należności głównej wraz z odsetkami - za cenę 6.000,00 zł,

d) umowy cesji wierzytelności z dnia 21 grudnia 2018 roku, przedmiotem której była sprzedaż wierzytelności wobec P. K. o łącznej wysokości 270.229,40 zł należności głównej wraz z odsetkami - za cenę 6.000,00 zł.

2. Powyższe wierzytelności zostały pierwotnie ujęte przez syndyka jako aktywa masy upadłości i przedstawione w sprawozdaniu o sytuacji finansowej upadłego - jako należności do ściągnięcia w toku czynności likwidacyjnych w celu zasilenia tej masy.

3. Postanowieniem wydanym w dniu 21 kwietnia 2020 roku w sprawie o sygn. akt (...) . Sąd Rejonowy (...) w P. ogłosił upadłość (...) sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w P. przy ul. (...).

4. Ze sprawozdania (...) opracowanego na etapie postępowania o ogłoszenie tej upadłości wynikało, iż na dzień jego sporządzenia upadły nie posiadał płynnych funduszy masy upadłości – stan jego kasy i jego rachunków bankowych na dzień 30 marca 2020 roku wynosił zero. Jego zobowiązania na dzień złożenia pozwu w niniejszej sprawie przekroczyły kwotę 12.000.000,00 zł; jedynym wartościowy składnikiem jego majątku jest nieruchomość usytuowana w P. przy ul. (...) (posesja o numerze (...)) wyceniona przez (...) na kwotę 10.000.000,00 zł.

5. W piśmie z dnia 28 października 2019 roku Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym………………………. zawiadomił upadłego o wszczęciu egzekucji z jego nieruchomości położonej przy ul. (...) w P. na podstawie tytułu wykonawczego z dnia 25 maja 2018 roku, …………….; w postępowaniu tym – nadto - zajął m.in. wierzytelności z jego rachunków bankowych. Natomiast - w toku czynności likwidacyjnych wezwał jego dłużników (wg stanu wskazanego w sprawozdaniu finansowym upadłego za 2016 rok) do zwrotu świadczeń, w odpowiedzi na co jeden z nich P. K. przesłał dokumenty, z których wynikało, że w dniu 12 września 2017 roku upadły zwolnił go z jego długu wobec niego, który został przejęty przez podmiot trzeci. 6. Pozwana pozostaje z upadłym w stałych stosunkach gospodarczych (powiązania osobowo-kapitałowo-rodzinne), gdyż jest ona jego komandytariuszem; jedynym wspólnikiem i prokurentem samoistnym komplementariusza; jego beneficjentem rzeczywistym; nadto córką jego reprezentanta dokonującego zaskarżonych czynności prawnych ( K. P. – prywatnie jej ojca). Nadto - przed Sądem Okręgowym w P.toczą się dwa postępowania ze skargi pauliańskiej powoda przeciwko (...) Sp. z o.o. z/s w P. – powiązanej osobowo z pozwaną.

-Po dacie zawarcia zaskarżonych w niniejszej sprawie w/opisanych czynności prawnych – upadłego nie reprezentował już zarząd komplementariusza, bowiem w dniu 28 lutego 2019 roku ówczesny prezes jego zarządu złożył rezygnację z tej funkcji; obecny zarząd – natomiast - został ustanowiony dopiero w dniu 11 marca 2020 roku. Tym samym, w okresie od dnia 29 lutego 2019 roku do dnia 10 marca 2020 roku w jego imieniu oświadczenia woli składał jej prokurent – tj. pozwana; prokurent komplementariusza upadłego czyli ona gospodarowała również jej rachunkami bankowymi i miała do nich niczym nie ograniczony dostęp; z informacji – zaś - pochodzących od jego byłej księgowej wynikało, iż polecenia zaksięgowania skutków rachunkowych w/cyt. cesji wierzytelności i oświadczenia o kompensacie, stanowiących element rozliczenia ceny sprzedaży zaskarżonych czynności wydawała także ona..

7. Upadły na 12 miesięcy przed złożeniem wniosku o ogłoszenie jego upadłości był przedsiębiorstwem osiągającym dodatni wynik finansowy z podstawowej jego działalności operacyjnej (wynajem nieruchomości i zarządzanie nieruchomościami własnymi); dochodowość ta występowała co najmniej od roku obrotowego 2012.

Dowód: postanowienie Sądu Rejonowego (...) w P., XI Wydział Gospodarczy do Spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych z dnia 21 kwietnia 2020 roku wraz z uzasadnieniem, sygn. akt (...) (k. 10 - 14 akt), sprawozdanie (...) z dnia 30 marca 2020 roku (k. 15 - 26 akt), umowa cesji wierzytelności z dnia 10 października 2018 roku (k. 27 - 34 akt), aneks zbiorczy do umów pożyczek z dnia 31 grudnia 2016 roku (k. 35 - 46 akt), zawiadomienie o wszczęciu egzekucji z nieruchomości z dnia 28 października 2019 roku (k. 47 akt), zawiadomienie o zajęciu wierzytelności z rachunku bankowego z dnia 20 grudnia 2018 roku (k. 48 akt), zawiadomienie o zajęciu wierzytelności z rachunku bankowego z dnia 21 grudnia 2018 roku (k. 49 akt), zawiadomienie o zajęciu wierzytelności z rachunku bankowego z dnia 5 lutego 2019 roku (k. 50 akt), pozew ze skargi pauliańskiej syndyka masy upadłości (...) spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. przeciwko (...) sp. z o.o. (k. 51 - 60, 61 - 71 akt), postanowienie Sądu Okręgowego w P. IX Wydział Gospodarczy z dnia 10 lipca 2020 roku wraz z uzasadnieniem, sygn. akt (...) (k. 72 - 76 akt), wpisy beneficjenta w Centralnym Rejestrze Beneficjentów Rzeczywistych (k. 77 - 79 akt), odpis z KRS upadłego (...) spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. (k. 80 - 85 akt), odpis (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (k. 86 - 91 akt), oświadczenie o rezygnacji z pełnienia funkcji prezesa zarządu (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z dnia 28 lutego 2019 roku (k. 92 akt), protokół obrad nadzwyczajnego zgromadzenia wspólników (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z dnia 11 marca 2020 roku (k. 93 akt), notatka służbowa z dnia 15 czerwca 2019 roku (k. 94 akt), oświadczenie o likwidacji środka trwałego (k. 95, 96 akt), zażalenie dłużnika na postanowienie w przedmiocie ogłoszenia upadłości z dnia 26 maja 2020 roku (k. 99-105 akt), pismo P. K. z dnia 26 maja 2020 roku (k. 106 akt), porozumienie z dnia 12 września 2017 roku (k. 107-109 akt).

A naliza i ocena zgromadzonego w tej sprawie materiału dowodowego: W jego skład w niniejszej sprawie weszły dokumenty i to zarówno o charakterze urzędowym, jak i o charakterze prywatnym.

A.1. O dokumentach urzędowych ustawodawca wypowiada się w normie z art. 244 k.p.c. stanowiąc, że… sporządzone w przepisanej formie przez powołane do tego organy władzy publicznej i inne organy państwowe w zakresie ich działania, stanowią dowód tego, co zostało w nich urzędowo zaświadczone…( par.1 ), co odpowiednio stosuje się do… sporządzonych przez organizacje zawodowe, samorządowe, spółdzielcze i inne organy pozarządowe w zakresie zleconych im przez ustawę spraw z dziedziny administracji publicznej…( par.2 ) – w niniejszej sprawie były nimi orzeczenia sądowe; orzeczenia egzekucyjne; odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego – rejestru przedsiębiorców).

-Z kolei norma z art. 245 k.p.c. postanawia, że… dokument prywatny stanowi dowód tego, że osoba, która go podpisała złożyła zawarte w nim oświadczenie…- objęły one pozostałe zaliczone wyżej w poczet dowodów.

Warunki zaprzeczenia ich prawdziwości określone zostały odpowiednio w normach z art. 252 k.p.c. i z art. 253 k.p.c. – żadna ze stron przy udziale normy z art. 232 k.p.c. z tego nie skorzystała; brak też było potrzeby wszczynania takiej inicjatywy z urzędu.

2. Badanie ich treści – zwłaszcza j.w. wobec zaprezentowanego w tej sprawie przez pozwaną stanowiska w kontekście z normą z art. 213 par. 2 k.p.c.; normą z art. 134.1 prawa upadłościowego w powiązaniu z normą z art. 527 i nast. k.c. oraz normą z art. 148 (1) par. 1, par. 2 i par. 3 k.p.c. j.w. brak ich kontestacji przez strony pozwoliło na budowę przekonania o dopuszczalności rezygnacji z prowadzenia w tej sprawie postępowania dowodowego w szerszym zakresie (przesłuchanie świadków; przesłuchanie stron) ograniczając się – poza powyższym – na rozważaniach czy fakt uznania powództwa przez pozwaną nie sprzeciwiał się prawu, zasadom współżycia społecznego lub czy nie zmierzał do obejścia prawa.

Rozważania: A. 1. Zgodnie z treścią normy art. 527 par. 1, par. 2 i par. 4 k.c. gdy wskutek czynności prawnej dłużnika dokonanej z pokrzywdzeniem wierzycieli osoba trzecia uzyskała korzyść majątkową, każdy z wierzycieli może żądać uznania tej czynności za bezskuteczną w stosunku do niego, jeżeli dłużnik działał ze świadomością pokrzywdzenia wierzycieli, a osoba trzecia o tym wiedziała lub przy zachowaniu należytej staranności mogła się dowiedzieć. Czynność prawna dłużnika jest dokonana z pokrzywdzeniem wierzycieli, jeżeli wskutek tej czynności dłużnik stał się niewypłacalny albo stał się niewypłacalny w wyższym stopniu, niż był przed dokonaniem czynności. Jeżeli wskutek czynności prawnej dłużnika dokonanej z pokrzywdzeniem wierzycieli korzyść majątkową uzyskał przedsiębiorca pozostający z dłużnikiem w stałych stosunkach gospodarczych, domniemywa się, że było mu wiadome, iż dłużnik działał ze świadomością pokrzywdzenia wierzycieli…Z kolei z treści normy (o zastosowaniu w przedmiotowej sprawie wraz z ogólną zasadą skargi pauliańskiej) art. 134 ust. 1 ustawy z dnia z dnia 18 czerwca 2020 rokuprawo upadłościowe (Dz.U. z 2020 roku, p. 1228 i dalsze zmiany), … jeżeli czynność upadłego jest bezskuteczna z mocy prawa lub została uznana za bezskuteczną, to, co wskutek tej czynności ubyło z majątku upadłego lub do niego nie weszło, podlega przekazaniu do masy upadłości, a jeżeli przekazanie w naturze jest niemożliwe, do masy upadłości wpłaca się równowartość w pieniądzu. Za zgodą sędziego-komisarza druga strona czynności może zwolnić się z obowiązku przekazania do masy upadłości tego, co wskutek tej czynności z majątku upadłego ubyło, przez zapłatę różnicy między wartością rynkową świadczenia dłużnika z dnia zawarcia umowy, a wartością świadczenia otrzymanego przez dłużnika… 2 . A więc w ustaleniach niniejszej sprawy dla sukcesu roszczenia powoda do realizacji musiało dojść w aspekcie przesłanek o charakterze podmiotowym:

-działania wierzyciela, w ze świadomością pokrzywdzenia wierzyciela istniejącą w tej chwili – poza kwestią pozostawało, że (...) spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. z/s w P. zawierając z pozwaną zaskarżone czynności prawne (w tle zwalniając P. K. z długu z przeniesieniem go na rzecz osoby trzeciej j.w. powiązanej z nim rodzinnie – finansowo - kapitałowo) w pełni zdawała sobie sprawę z tego, że może dojść do niemożności uzyskania zaspokojenia się jego wierzycieli, obojętnie którego, tym bardziej, że jedynym wartościowym składnikiem pozostającym w jego dyspozycji od tego momentu pozostawała nieruchomość położona w P. przy u. P. ;

-istnienia po stronie osoby trzeciej tzw. złej wiary czyli świadomości (także przy możliwości jej uzyskania przy zachowaniu należytej staranności), iż dłużnik działał w powyższych uwarunkowaniach – złagodzeniu i ułatwieniu w sensie procesowym dochodzi wtedy, gdy jest nią osoba pozostająca z dłużnikiem w bliższym stosunku; identyczne domniemanie obowiązuje w sytuacji, gdy osoba trzecia jest przedsiębiorcą i pozostaje z nim w stałych stosunkach gospodarczych. Lektura w/przedstawionych, nie kontestowanych przez strony, dokumentów nie wymagała czynienia nadmiernych interpretacji, by odpowiedź na ewentualne wątpliwości w tym obszarze była twierdząca.

B. Po przeprowadzeniu w/zaprezentowanych kluczowych badań należało przejść do rozważań na bazie treści normy z art. 213 par. 2 k.p.c. stanowiącej, iż… sąd jest związany uznaniem powództwa, chyba że jest ono sprzeczne z prawem lub zasadami współżycia społecznego albo zmierza do obejścia prawa… Dominujący w doktrynie pogląd preferuje stanowisko, że „uznanie powództwa stanowi jedną z form zachowania się pozwanego w procesie cywilnym. Jest to akt dyspozycyjności materialnej pozwanego, w którym przyznaje on okoliczności faktyczne przytoczone przez powoda oraz uznaje samo żądanie pozwu, wyrażając jednocześnie zgodę na wydanie wyroku uwzględniającego to żądanie (por. wyrok SN z 14.9.1983 roku, III CRN 188/83, OSNC 1984, numer 4, p. 60). Przyjmuje się zatem, że uznanie powództwa składa się z oświadczenia wiedzy i woli pozwanego złożonych jednocześnie. Samo przyznanie podstawy faktycznej powództwa bez uznania żądania, jak również samo uznanie żądania pozwu przy jednoczesnym zaprzeczeniu okoliczności faktycznych żądanie to uzasadniających, nie może być ocenione jako uznanie powództwa. Związanie sądu uznaniem powództwa nie zwalnia go jednak od oceny skuteczności oświadczenia pozwanego. Uznanie powództwa pozostaje bezskuteczne, jeżeli jest sprzeczne z prawem, z zasadami współżycia społecznego albo zmierza do obejścia prawa. Ocena skuteczności uznania powinna być dokonana wyłącznie w świetle materiału procesowego znajdującego się w aktach sprawy. Jeżeli żadna z tych okoliczności nie zachodzi sąd jest obowiązany wydać wyrok zgodny z uznaniem powództwa, bez względu na to, czy uznanie znajduje uzasadnienie w okolicznościach sprawy (wyrok SN z 22.2.2010 roku, (...), Legalis). W związku z tym, że uznanie powództwa zawiera w sobie przyznanie okoliczności faktycznych uzasadniających żądanie, skuteczne uznanie powództwa powoduje odstąpienie od prowadzenia postępowania dowodowego lub pominięcie wyników tego postępowania w zakresie objętym uznaniem” - Komentarz do art. 213 k.p.c. pod red. U. Marszałkowskiej-Krześ 2021, wyd. 29/E. Rudkowska-Ząbczyk/P. Rodziewicz, Legalis. a. W niniejszej sprawie pozwana – w treści uzasadnienia odpowiedzi na pozew przedstawiła jej stanowisko w stosunku do roszczenia powoda; literalne brzmienie jej twierdzeń na ten temat wskazało, iż przyznała ona zarówno okoliczności faktyczne przytoczone przez niego, jak i uznała samo jego żądanie – choć, co słusznie zauważył powód, jej wypowiedzi miały pewien akcent sprzeczności, skoro z jednej strony złożyła oświadczenie j.w. o uznaniu, z drugiej elementowi braku ekwiwalentności zaskarżonych czynności zaprzeczyła.

b. Zaprezentowana wyżej analiza stanu faktycznego tej sprawy poprowadzona z perspektywy przywołanych unormowań skargi pauliańskiej oraz niektórych reguł postepowania upadłościowego – wyraźnie uświadomiła, że uznanie pozwanej nie stanowiło o naruszeniu prawa czy obejścia go; wręcz przeciwnie utrzymywanie dotychczasowego stanu prawnego, w tym zaskarżonych czynności, wobec zrealizowania się przesłanek cyt. instytucji podpadałoby pod te kryteria. Taki sam stosunek przyjąć należało do ewentualnego naruszenia cyt. uznaniem zasad współżycia społecznego – nie można było odnieść tego pojęcia do czynności naruszających ochroną wierzyciela.

W tak zarysowanej sytuacji – posiłkując się zgromadzonymi w niniejszej sprawie dokumentami uznanie pozwanej potraktować należało za w pełni dopuszczalne, uzasadnione i wiążące; co w konsekwencji wytraciło potrzebę skorzystania z pozostałej części oferowanych przez powoda dowodowych wniosków.

punkt I sentencji wydanego w tej sprawie wyroku).

Koszty: 1.Zgodnie z normą z art. 132 ust. 2 w związku z normą z art. 134 ustawy z dnia 28 lutego 2003 roku prawo upadłościowe (Dz.U. numer 60, poz. 535 i dalsze zmiany)… syndyk nie ponosi opłat sądowych (…) także w odniesieniu do sytuacji przekazania do masy upadłości tj. w przypadku jeżeli czynność upadłego jest bezskuteczna z mocy prawa lub została uznana za bezskuteczną to, co wskutek tej czynności ubyło z majątku upadłego lub do niego nie weszło, podlega przekazaniu do masy upadłości, a jeżeli przekazanie w naturze jest niemożliwe, do masy upadłości wpłaca się równowartość w pieniądzu… Za zgodą sędziego-komisarza druga strona takiej czynności może zwolnić się z obowiązku przekazania do masy upadłości tego, co wskutek tej czynności z majątku upadłego ubyło przez zapłatę różnicy między wartością rynkową świadczenia dłużnika z dnia zawarcia umowy, a wartością świadczenia otrzymanego przez dłużnika. Powyższe, o analogicznym zastosowaniu w niniejszej sprawie, znalazło potwierdzenie w uchwale Sądu Najwyższego z dnia 4 grudnia 2009 roku., sygn. akt III CZP 105/09, w której wskazał, że „nie podlega opłacie sądowej wniesiony przez syndyka masy upadłości pozew o zasądzenie pieniężnej równowartości nieruchomości sprzedanej przez upadłego na podstawie umowy bezskutecznej w stosunku do masy upadłości”.

(punkt II sentencji wyroku).

2. Zgodnie z treścią normy z art. 101 k.p.c. zwrot kosztów należy się pozwanemu pomimo uwzględnienia powództwa, jeżeli nie dał powodu do wytoczenia sprawy i uznał przy pierwszej czynności procesowej żądanie pozwu… Z kolei, zgodnie z normą z art. 102 k.p.c. w wypadkach szczególnie uzasadnionych sąd może zasądzić od strony przegrywającej tylko część kosztów albo nie obciążać jej w ogóle kosztami… Norma z art. 104 k.p.c. natomiast stanowi , iż … koszty procesu, w którym zawarto ugodę, znosi się wzajemnie, jeżeli strony nie postanowiły inaczej… i to także w w zw. z normą z art. 134 ust. 1 ustawy – prawo upadłościowe , którego treść została zacytowana powyżej. 4 . Przenosząc powyższe rozważania na grunt niniejszej sprawy – uprawnionym było przyjęcie negatywnego – wbrew jej twierdzeniom - stanowiska m.in. co do tego, iż nie dała ona powodu do wytoczenia przedmiotowego powództwa z racji tego, że uznała ona roszczenie nim objęte w pierwszej podjętej przez nią w tej sprawie czynności procesowej oraz z racji tego, że była otwarta na potencjalne polubowne jej rozwiązanie z powodem. Oczywistym tego następstwem było nieuwzględnienie żadnego z forsowanych przez nią wariantów rozstrzygnięcia o kosztach tego procesu o spektrum - najogólniej mówiąc - nie obciążania jej nimi. W w/naprowadzonych i zanalizowanych okolicznościach towarzyszących zaistnieniu zaskarżonych w nim czynności prawnych zasadnym i sprawiedliwszym było, bowiem, podążenie za orzecznictwem Sądu Najwyższego oraz sądów powszechnych w tej mierze prezentujących ugruntowany pogląd, iż w/cyt. norma z art. 101 k.p.c. nie ma zastosowania do spraw z tzw. skargi pauliańskiej, skoro uzyskanie statusu bezskuteczności względnej dla danej czynności prawnej może nastąpić wyłącznie w tej drodze (powództwa pauliańskiego z art. 527 k.c. - por. postanowienie SN – Izba Cywilna z dnia 18 grudnia 1965 roku, sygn. akt II CZ 110/65; postanowienie Sądu Apelacyjnego w Krakowie z dnia 26 listopada 2015 roku, sygn. akt I ACz 2105/15).

5. Norma zawarta w art. 101 k.p.c. stanowi wyjątek od zasady obciążania stron kosztami konkretnego postępowania stosownie do odpowiedzialności za jego wynik - premiuje ona, bowiem, lojalne zachowanie się pozwanego i chroni go przed ewentualnymi szykanami wierzyciela wytaczającego zbędne procesy. Jak podkreśla się jednak w w/w orzecznictwie, w sprawie ze skargi pauliańskiej trudno uznać wytaczającego proces za kogoś, kto uczynił to w zbędnym celu lub jedynie dla powyższej szykany; i to mimo uznania powództwa przy pierwszej czynności procesowej. Za takim rozumowaniem przemawia fakt, że wyrok z takiej skargi ma charakter konstytutywny, wobec czego powód nie może uzyskać ochrony w inny sposób, aniżeli poprzez wniesienie pozwu w tym trybie; nie dysponuje przecież pozaprocesowymi środkami prawnymi, aby doprowadzić do możliwości zaspokojenia się z prawa objętego jego pozwem w danej sprawie. 6. .W odniesieniu – natomiast - do regulacji zawartej w normie z art. 102 k.p.c. – należało dojść do konstatacji, iż zgromadzony w toku tego procesu materiał dowodowy nie ujawnił szczególnych motywów mogących zdeterminować obdarzenie dobrodziejstwem nieobciążania danej jego strony jego kosztami z uwagi na zasady słuszności.

A więc - W związku z powyższym, pozostałymi kosztami niniejszego postępowania (poza opłatą sądową od uiszczenia której odstąpiono) obciążona została pozwana, w tym poniesionym przez nią kosztem jej procesowego zastępstwa oraz tym kosztem w stosunku do powoda (kwota 25 000,- zł z tytułu zwrotu poniesionego przez niego kosztu jego procesowego zastępstwa w tej sprawie wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie za okres od uprawomocnienia się wyroku wydanego w tej sprawie do dnia zapłaty. Prawnym wsparciem tych rozwiązań były unormowania zawarte w art. 108 par. 1 k.p.c.; art. 98 par. 1, par. 1 (1) oraz par. 3 k.p.c ; ustawy z dnia 28 lipca 2005 roku o kosztach sądowych w sprawach cywilnych; rozporządzeni Ministra Sprawiedliwości w sprawie opłat za czynności adwokackie z dnia 22 października 2015 roku (Dz.U. z 2015 roku, poz. 1800 i dalsze zmiany).

7. W myśl treści normy z art. 333 par. 1 pkt 2 k.p.c. sąd z urzędu nada wyrokowi przy jego wydaniu rygor natychmiastowej wykonalności, jeżeli zasądza roszczenie uznane przez pozwanego… (por. stanowisko wypracowane w doktrynie „w wypadku wydania wyroku zasądzającego roszczenie uznane przez pozwanego, sąd z urzędu nadaje wyrokowi rygor natychmiastowej wykonalności - art. 333 § 1 pkt 2 k.p.c.Komentarz do art. 213 k.p.c. W. Zieliński 2019, wyd. 10/Zieliński/Flaga-Gieruszyńska). W tym świetle zasadniczo poza kwestią pozostawało, że w niniejszej sprawie zaistniały w/w wskazane przesłanki warunkujące zastosowanie instytucji nadania wyrokowi rygoru natychmiastowej wykonalności tylko w zakresie zasądzenia od pozwanej na rzecz powoda kwoty 25 000,- zł z tytułu zwrotu poniesionego przez niego kosztu jego procesowego zastępstwa wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie za okres od uprawomocnienia się wyroku wydanego w niniejszej sprawie do dnia zapłaty.

(punkt III a i b oraz IV sentencji wydanego w tej sprawie wyroku).

/-/ Zofia Lehmann

Zarządzeni/proszę

1.  Odnotować,

2.  Odpis wyroku wraz z uzasadnieniem doręczyć pełnomocnikom stron,

3.  Przedłożyć za 14 dni lub z apelacją.

Poznań, dnia 24 lutego 2021 roku Zofia Lehmann