Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt I C 264/20

UZASADNIENIE

Pozwem wniesionym do tutejszego Sądu powód(...) S. w G. wniósł o zasądzenie od pozwanego A. G. na rzecz powoda kwoty 879,51 zł wraz z odsetkami umownymi w wysokości zmiennej stopy procentowej wynoszącej 40% na dzień wniesienia pozwu oraz zasądzenia kosztów procesu według norm przepisanych.

Nakazem zapłaty z 23 lipca 2007 roku Referendarz sądowy w Sądzie Rejonowym w Głubczycach orzekł zgodnie z żądaniem pozwu.

Od powyższej decyzji z uwagi na wadliwe doręczenia skutecznie sprzeciw wniósł 22 maja 2020 roku pozwany. W uzasadnieniu pozwany wskazał na niewykazanie roszczenia co do zasady i wysokości oraz niewykazanie legitymacji czynnej przez powoda. Pozwany wniósł o zasądzenie kosztów według norm przepisanych.

Sąd ustalił następujący stan faktyczny:

Umową pożyczki nr (...) z 1 grudnia 2005 roku (...) S. w G. udzieliła A. G. pożyczki na kwotę 2.500,00 zł. Całkowity koszt pożyczki wyniósł 451,02 zł, a łączna kwota kosztów, prowizji i opłat 504,47 zł. W przypadku nieterminowej spłaty pożyczkodawca miał prawo naliczać odsetki od niespłaconej części kapitału według zmiennej stopy procentowej wynoszącej na dzień wniesienia pozwu 40% w skali roku.

Dowód: kserokopia umowy pożyczki wraz z załącznikami k. 9-13

Na podstawie umowy przelewu wierzytelności z 26 listopada 2014 roku nastąpiło przejście wierzytelności przysługującej (...) S. w G. od A. G. na rzecz (...) Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w S..

Dowód: umowa cesji z załącznikami k. 186-235v

Sąd zważył, co następuje:

Powództwo podlega oddaleniu w całości.

Rozważania w niniejszej sprawie rozpocząć należy od kwestii legitymacji procesowej czynnej powoda. Na wstępie godzi się przypomnieć, że o istnieniu czy też braku legitymacji procesowej decyduje prawo materialne związane z konkretną sytuacją będącą przedmiotem sporu między stronami. Strona ma legitymację procesową wówczas, gdy na podstawie przepisów prawa materialnego jest uprawniona do występowania w określonym procesie cywilnym w charakterze powoda lub pozwanego, to jest, gdy z wiążącego strony procesu stosunku prawnego wynika zarówno uprawnienie powoda do zgłoszenia konkretnego żądania, jak również obowiązek pozwanego do jego spełnienia. Legitymacja procesowa stanowi przesłankę materialnoprawną, Sąd dokonuje oceny jej istnienia w chwili orzekania, co do istoty sprawy (wyrokowania). Brak legitymacji procesowej zarówno czynnej, jak i biernej prowadzi do wydania wyroku oddalającego powództwo.

W dalszej kolejności wskazać należy, że zgodnie z treści art. 192 pkt 3 k.p.c., z chwilą doręczenia pozwu zbycie w toku sprawy rzeczy lub prawa, objętych sporem, nie ma wpływu na dalszy bieg sprawy; nabywca może jednak wejść na miejsce zbywcy za zezwoleniem strony przeciwnej. Skutkiem cytowanego przepisu jest następująca z chwilą doręczenia odpisu pozwu przeciwnikowi stabilizacja procesu, która wyraża się tym, że zbycie rzeczy lub prawa, objętych sporem, nie ma wpływu na dalszy bieg sprawy. Oznacza to, że w razie zbycia rzeczy lub prawa w toku postępowania sąd dalej sprawę prowadzi tak, jakby do żadnych zmian nie doszło, a wydany wyrok będzie obejmował pierwotnego zbywcę. Mimo zbycia rzeczy lub praw objętych sporem, zarówno przez jedną, jak i drugą stronę, a nawet przez obie strony, zbywca zachowuje legitymację procesową. Należy przyjąć, że zbywca posiada własną legitymację i działa w takim postępowaniu w imieniu własnym, ale na rzecz nabywcy (por. E. Marszałkowska-Krześ, Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz. 2018; wyrok SN z dnia 21 stycznia 2009 roku, III CSK 248/08, Legalis).

W orzecznictwie sądów powszechnych i Sądu Najwyższego wskazuje się, że zbycie prawa objętego sporem przed doręczeniem pozwu pozwanemu winno być traktowane tak, jak sytuacja określona w art. 196 § 1 k.p.c., zgodnie z którym jeżeli okaże się, że powództwo zostało wniesione nie przez osobę, która powinna występować w sprawie w charakterze powoda, sąd na wniosek powoda zawiadomi o toczącym się procesie osobę przez niego wskazaną (por. chociażby Wyrok Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z dnia 3 lipca 2018 r. V ACa 309/17, LEX nr 2628324). Zgodnie z art. 505 4 § 1 zd. 2 k.p.c. w postępowaniu uproszczonym przepisów art. 75-85 oraz art. 194-196 i art. 198 nie stosuje się. W niniejszym postępowaniu cesja wierzytelności nastąpiła przed skutecznym doręczeniem odpisu pozwu i nakazu zapłaty pozwanemu.

Ponieważ niniejsze postępowanie z uwagi na dochodzoną kwotę (879,51 zł) toczyło w postępowaniu uproszczonym, systemowo nie było możliwości przekształcenia podmiotowego po stronie powoda z uwagi na cesję wierzytelności dokonaną 24 listopada 2014 roku przez powoda na rzecz (...) Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w S.. Tym samym oznaczenie przez ww. podmiot samego siebie jako „powoda” w pismach procesowych z 21 i 25 września 2020 roku oraz 13 października 2020 roku nie powoduje przekształcenia podmiotowego, a załączniki do nich nie stanowią dowodu, albowiem zostały złożone przez profesjonalnego pełnomocnika z naruszeniem art. 505 4 § 1 zd. 2 k.p.c. i art. 196 k.p.c. Profesjonalny pełnomocnik na moment ich wniesienia nie legitymował się pełnomocnictwem udzielonym przez powoda.

Należy również wskazać na brak zgody pozwanego na przekształcenie podmiotowe po stronie powodowej. Tym samym brak legitymacji procesowej czynnej po stronie powoda nie mógł zostać skutecznie konwalidowany w niniejszym postępowaniu. (...) Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w S. ma własne roszczenie procesowe, które nie może być realizowane w niniejszym postępowaniu, które toczy się między wierzycielem pierwotnym a pozwanym.

Odrębną kwestią pozostaje niewykazanie roszczenia przez powoda co do zasady i co do wysokości. Powód w niniejszym postepowaniu w sposób prawidłowy wykazał dwie okoliczności, a to zawarcie umowy (k. 9-13) i cesję wierzytelności (k. 186-235v. Pozostałe dokumenty były składane przez podmiot nieuprawniony, nie mogą zatem stanowić dowodu w niniejszej sprawie i podlegają pominięciu. Ponadto zawierają braki uniemożliwiające prawidłowe wyliczenie wysokości roszczenia, odsetek, skuteczności rozwiązania umowy, wezwania pozwanego do zapłaty. Tym samym powód nie wykazał roszczenia co do zasady i co do wysokości.

Mając powyższe na uwadze Sąd oddalił powództwo w całości.

O kosztach procesu Sąd orzekł na podstawie art. 98 k.p.c. regulującego zasadę odpowiedzialności stron za wynik procesu. Pozwany wygrał proces w całości, a zatem należy mu się od strony powodowej zwrot kosztów procesu.

Na koszty poniesione przez pozwanego złożyły się koszty zastępstwa procesowego wykonywanego przez radcę prawnego w kwocie 180 zł (§ 6 pkt 2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 roku w sprawie opłat za czynności adwokackie oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu., t.j. Dz.U. 2013, poz. 490) oraz opłata skarbowa od pełnomocnictwa 17 zł. Sprawa została wszczęta 13 sierpnia 2007 roku (wniesienie pozwu). O odsetkach Sąd orzekł na podstawie art. 98 § 1 1 k.p.c.

Sygn. akt I C 264/20

ZARZĄDZENIE

1.  odnotować;

2.  odpis wyroku uzasadnieniem doręczyć zgodnie z wnioskiem

3.  kal. 14 dni

G., dnia 5 stycznia 2021 roku