Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt II K 402/20

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 24 lutego 2021 roku

Sąd Rejonowy w Giżycku w II Wydziale Karnym w składzie:

Przewodniczący – SSR Katarzyna Garbarczyk

Protokolant – st. sekr. sąd. Urszula Ekstowicz

w obecności Prokuratora --------

po rozpoznaniu w dniu 24 lutego 2021 roku sprawy

D. K.

urodz. (...) w W.

syna S. i D. zd. S.

oskarżonego o to, że:

W dniu 5 sierpnia 2020 roku w miejscowości K., gmina G. kierował po drodze publicznej samochodem osobowym marki P. (...) o nr rej. (...) znajdując się w stanie nietrzeźwości o zawartości 0,465 mg/l, 0,422 mg/l, alkoholu w wydychanym powietrzu

tj. o czyn z art. 178a§1 kk

1.  Oskarżonego D. K. uznaje za winnego popełnienia zarzucanego mu czynu i za to na podstawie art. 178a§1 kk w zw. z art. 33§1 i 3 kk skazuje go na karę grzywny w wysokości 50 (pięćdziesiąt) stawek dziennych przyjmując, iż jedna stawka dzienna równa się kwocie 20 (dwadzieścia) złotych.

2.  Na podstawie art. 42§2 kk orzeka wobec oskarżonego środek karny w postaci zakazu prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych w ruchu lądowym na okres 3 (trzy) lat, na poczet którego w oparciu o art. 63§4 kk zalicza okres zatrzymania prawa jazdy od dnia 05 sierpnia 2020 r.

3.  Na podstawie art. 43a§2 kk orzeka od oskarżonego na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej świadczenie pieniężne w kwocie 5.000,00 (pięć tysięcy) złotych.

4.  Zasądza od oskarżonego na rzecz Skarbu Państwa tytułem opłaty kwotę 100,00 (sto) zł i obciąża go kosztami sądowymi w pozostałym zakresie w kwocie 70,00 (siedemdziesiąt) zł.

WZÓR FORMULARZA UZASADNIENIA WYROKU SĄDU PIERWSZEJ INSTANCJI,

TYM WYROKU NAKAZOWEGO (UK 1)

UZASADNIENIE

Formularz UK 1

Sygnatura akt

IIK 402/20

Jeżeli wniosek o uzasadnienie wyroku dotyczy tylko niektórych czynów lub niektórych oskarżonych, sąd może ograniczyć uzasadnienie do części wyroku objętych wnioskiem. Jeżeli wyrok został wydany w trybie art. 343, art. 343a lub art. 387 k.p.k. albo jeżeli wniosek o uzasadnienie wyroku obejmuje jedynie rozstrzygnięcie o karze i o innych konsekwencjach prawnych czynu, sąd może ograniczyć uzasadnienie do informacji zawartych w częściach 3–8 formularza.

1. USTALENIE FAKTÓW

1.1. Fakty uznane za udowodnione

Lp.

Oskarżony

Czyn przypisany oskarżonemu (ewentualnie zarzucany, jeżeli czynu nie przypisano)

1.

D. K.

W dniu 5 sierpnia 2020 roku w miejscowości K., gmina G. kierował po drodze publicznej samochodem osobowym marki P. (...) o nr rej. (...) znajdując się w stanie nietrzeźwości o zawartości 0,465 mg/l, 0,422 mg/l, alkoholu w wydychanym powietrzu

tj. czyn z art. 178a§1 kk

Przy każdym czynie wskazać fakty uznane za udowodnione

Dowód

Numer karty

Czyn I.

1.Kierowanie przez oskarżonego w dniu 5 sierpnia 2020 roku w miejscowości K., gmina G. po drodze publicznej samochodem osobowym marki P. (...) o nr rej. (...)

2.

Znajdowanie się przez oskarżonego w stanie nietrzeźwości o zawartości 0,465 mg/l, 0,422 mg/l, alkoholu w wydychanym powietrzu

- wyjaśnienia oskarżonego

- zeznania T. K.

- wyjaśnienia oskarżonego

- zeznania T. K.

- protokół

k. 73-73v, 23-24

k. 73v: k. 10-11

k. 73-73v, 23-24

k. 73v: k. 10-11

k.2

1.2. Fakty uznane za nieudowodnione

Lp.

Oskarżony

Czyn przypisany oskarżonemu (ewentualnie zarzucany, jeżeli czynu nie przypisano)

     

     

-----------------------

Przy każdym czynie wskazać fakty uznane za nieudowodnione

Dowód

Numer karty

-------------------------

     

     

2. OCENA DOWODÓW

2.1. Dowody będące podstawą ustalenia faktów

Lp. faktu z pkt 1.1

Dowód

Zwięźle o powodach uznania dowodu

Czyn I

1.

2.

-wyjaśnienia oskarżonego

- zeznania T. K.

- wyjaśnienia oskarżonego

- zeznania T. K.

- protokół

- przyznał się do winy

- potwierdził fakt kierowania samochodem

- korespondują z pozostałym zebranym materiałem dowodowym

- funkcjonariusz policji dokonujący kontroli drogowej oskarżonego

- zeznania korespondują z wyjaśnieniami oskarżonego

- brak podstaw, by kwestionowac ich wiarygodność

- potwierdził fakt spożywania alkoholu

- korespondują z wynikami badań na stan trzeźwości oskarżonego

- korespondują z wynikami badania na stan trzeźwości oskarżonego

- dokument niekwestionowany przez strony

-potwierdza stan nietrzeźwości oskarżonego

2.2. Dowody nieuwzględnione przy ustaleniu faktów

(dowody, które sąd uznał za niewiarygodne oraz niemające znaczenia

dla ustalenia faktów)

Lp. faktu z pkt

1.1 albo 1.2

Dowód

Zwięźle o powodach nieuwzględnienia dowodu

     

     

-------------------------

3. PODSTAWA PRAWNA WYROKU

Punkt rozstrzygnięcia

z wyroku

Oskarżony

3.1. Podstawa prawna

skazania albo warunkowego

umorzenia postępowania

zgodna z zarzutem

1

D. K.

Zwięźle o powodach przyjętej kwalifikacji prawnej

Punkt 1 rozstrzygnięcia z wyroku - oskarżony kierował po drodze publicznej pojazdem mechanicznym i był wówczas w stanie nietrzeźwości

3.2. Podstawa prawna

skazania albo warunkowego

umorzenia postępowania

niezgodna z zarzutem

     

-------------------

Zwięźle o powodach przyjętej kwalifikacji prawnej

----------------

3.3. Warunkowe umorzenie
postępowania

     

--------------

Zwięzłe wyjaśnienie podstawy prawnej oraz zwięźle o powodach warunkowego umorzenia postępowania

---------------------

3.4. Umorzenie postępowania

     

----------------------

Zwięzłe wyjaśnienie podstawy prawnej oraz zwięźle o powodach umorzenia postępowania

---------------------

3.5. Uniewinnienie

--------------------

     

Zwięzłe wyjaśnienie podstawy prawnej oraz zwięźle o powodach uniewinnienia

--------------------

4. KARY, ŚRODKI KARNE, PRZEPADEK, ŚRODKI KOMPENSACYJNE
I ŚRODKI ZWIĄZANE Z PODDANIEM SPRAWCY PRÓBIE

Oskarżony

Punkt rozstrzygnięcia
z wyroku

Punkt z wyroku odnoszący się
do przypisanego czynu

Przytoczyć okoliczności

D. K.

1

2.

3.

I

- w ocenie Sądu nie ma żadnych okoliczności, które w jakimkolwiek stopniu tłumaczyłyby postępowanie oskarżonego

- oskarżony wykazał się dalece lekceważącym stosunkiem do obowiązujących przepisów prawa nie tylko kierując pojazdem pod wpływem alkoholu, ale także jadąc bez zapiętych pasów bezpieczeństwa

-zachowanie oskarżonego doprowadzić mogło do poważnych, ujemnych skutków dla bezpieczeństwa, zdrowia i życia innych uczestników ruchu drogowego, albowiem oczywistym jest, jak poważne zagrożenie na drogach stanowią nietrzeźwi kierowcy

- Sąd uwzględnił przy określeniu ilości stawek dziennych grzywny oraz wysokości stawki - odpowiednio stopień społecznej szkodliwości czynu , winy sprawcy: wysoki stopień społecznej szkodliwości czynu i winy sprawcy, zagrożenie jakie oskarżony stworzył dla bezpieczeństwa innych uczestników ruchu drogowego, umyślne naruszenie przez oskarżonego podstawowych, ementarnych zasad obowiązujących w ruchu drogowym, wysoki stopień nietrzeźowści oskarżonego- oraz sytuację majątkową i osobistą oskarżonego, który osiąga stały dochód, na utrzymaniu ma żonę

- za okoliczność łagodzącą uznano dotychczasową niekaralność oskarżonego ( karta karna k. 16), przyznanie się sprawcy do winy, choć w realiach niniejszej sprawy ta ostatnia okoliczność nie miała jakiegoś istotnego znaczenia,

- w świetle powyższego Sąd uznał, iż wymierzona kara - najłagodniejszego rodzaju, bo za taką ustawodawca przyjmuje karę grzywny- jest adekwatna do stopnia zawinienia i społecznej szkodliwości czynu, spełni cele w zakresie prewencji szczególnej, jak i ogólnej.

- Sąd uwzględnił wysoki stopień zawartości alkoholu w organizmie sprawcy, który przekaraczał blisko 2-krotnie dopuszczalne stężenie alkoholu w organizmie kierowcy, wagę naruszonych przez niego – elementarnych - zasad obowiązujących w ruchu drogowym, zagrożenie jakie oskarżony stworzył dla bezpieczeństwa innych uczestników ruchu drogowego

-pomimo, że przedmiotowy zakaz został orzeczony na minimalny okres, zdaniem Sądu, w świetle okoliczności sprawy wyeliminowanie oskarżonego jako kierowcy pojazdów mechanicznych z ruchu lądowego na okres 3 lat jest wystarczające do tego, by wdrożyć go do przestrzegania porządku prawnego w przyszłości

- w myśl postanowień art. 63§4 kk na poczet tego środka karnego zaliczono okres zatrzymania prawa jazdy oskarżonego

- zdaniem Sądu wysokość świadczenia będzie stanowić dla sprawcy wystarczającą dolegliwość i spełni cele wychowawcze i poprawcze, mimo, że świadczenie to zostało orzeczone w minimalnej, przewidzianej przez przepisy za popełnienie czynu z art. 178a§1 kk, wysokości.

5. INNE ROZSTRZYGNIĘCIA ZAWARTE W WYROKU

Oskarżony

Punkt rozstrzygnięcia
z wyroku

Punkt z wyroku
odnoszący się
do przypisanego
czynu

Przytoczyć okoliczności

     

     

     

-------------------------

6. INNE ZAGADNIENIA

W tym miejscu sąd może odnieść się do innych kwestii mających znaczenie dla rozstrzygnięcia, a niewyjaśnionych w innych częściach uzasadnienia, w tym do wyjaśnienia, dlaczego nie zastosował określonej instytucji prawa karnego, zwłaszcza w przypadku wnioskowania orzeczenia takiej instytucji przez stronę

- brak podstaw do uwzględnienia wniosku o warunkowe umorzenie postępowania karnego

- mając na uwadze wysoki stopień zawartości alkoholu w organizmie oskarżonego, realne zagrożenie jakie oskarżony, jako kierowca, stworzył dla innych uczestników ruchu drogowego, wagę naruszonych podstawowych zasad obowiązujących w ruchu drogowym, w tym brak zapiętych pasów bezpieczeństwa w czasie jazdy co dodatkowo każe przyjąć, że oskarżony zlekceważył zasady obowiązujące w ruchu drogowym - brak podstaw do ustalenia, że wina i społeczna szkodliwość czynu nie są znaczne

7. KOSZTY PROCESU

Punkt rozstrzygnięcia
z wyroku

Przytoczyć okoliczności

4

Oskarżony posiada dochody - wobec czego brak podstaw do zwolnienia oskarżonego od kosztów sądowych - art. 627 kpk.

8. PODPIS