Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt III Ca 23/21

POSTANOWIENIE

Dnia 26 stycznia 2021 r.

Sąd Okręgowy w Gliwicach III Wydział Cywilny Odwoławczy w następującym składzie:

Przewodniczący-Sędzia Sądu Okręgowego Andrzej Dyrda

Sędziowie Sądu Okręgowego Magdalena Balion - Hajduk Barbara Konińska

po rozpoznaniu w dniu 26 stycznia 2021 r. w Gliwicach na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa Spółdzielni Mieszkaniowej (...) w B.

przeciwko E. S. (1) i E. S. (2)

o opróżnienie lokalu mieszkalnego

na skutek apelacji pozwanej E. S. (1)

od wyroku Sądu Rejonowego w Tarnowskich Górach

z dnia 1 września 2020 r., sygn. akt I C 1049/18

postanawia:

odrzucić apelację.

SSO Barbara Konińska SSO Andrzej Dyrda SSO Magdalena Balion - Hajduk

UZASADNIENIE

Sąd Rejonowy w Tarnowskich Górach wyrokiem z dnia 1 września 2020r. nakazał pozwanym E. S. (1) i E. S. (2) opuszczenie, opróżnienie z rzeczy i wydanie powódce Spółdzielni Mieszkaniowej (...) w B. lokalu mieszkalnego położonego w R. przy ul. (...) oraz ustalił pozwanym E. S. (1) i E. S. (2) nie przysługuje prawo do otrzymania lokalu socjalnego. Sąd nadto zasądził od pozwanych solidarnie na rzecz powódki kwotę 457 zł tytułem zwrotu kosztów procesu.

Apelację od tego wyroku wniosła pozwana E. S. (1).

Sąd Okręgowy zważył, co następuje:

Apelacja podlega odrzuceniu albowiem pozwana złożyła apelację nie składając uprzednio wniosku o sporządzenie i doręczenie uzasadnienia wyroku.

Jak wynika z treści art. 369 § 1 k.p.c. apelację wnosi się do sądu, który wydał zaskarżone postanowienie kończące postępowanie w sprawie w terminie dwutygodniowym od doręczenia stronie skarżącej postanowienia z uzasadnieniem. Natomiast pisemne uzasadnienie wyroku wydanego na posiedzeniu jawnym, jak miało to miejsce w niniejszej sprawie, sporządza się na wniosek strony o doręczenie wyroku z uzasadnieniem zgłoszony w terminie tygodnia od dnia ogłoszenia wyroku (art. 328 § 1 k.p.c.).

Pozwana po wydaniu wyroku przez Sąd I Instancji, została prawidłowo pouczona o prawie i terminie złożenia wniosku o uzasadnienie wyroku oraz o tym, iż dopiero gdy otrzyma odpis wyroku z uzasadnieniem zostanie pouczona o sposobie wniesienia środka odwoławczego. (k. 122).

Odpis wyroku wydanego na posiedzeniu niejawnym został doręczony pozwanej 24 listopada 2020r. (k. 125). Ponieważ pozwana, przed złożeniem apelacji, nie złożyła wniosku o uzasadnienie zaskarżonego wyroku, apelacja podlega odrzuceniu, jako niedopuszczalna
w świetle art. 369 § 1 k.p.c.

Dlatego też Sąd Okręgowy orzekł jak w sentencji zgodnie z obowiązkiem wynikającym z art. 373 § 1 k.p.c. w zw. z art. 369 § 1 k.p.c. i art. 367 § 3 zd. 2 k.p.c.

SSO Barbara Konińska SSO Andrzej Dyrda SSO Magdalena Balion – Hajduk