Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt III Cz 1141/20

POSTANOWIENIE

Dnia 22 stycznia 2021 r.

Sąd Okręgowy w Gliwicach III Wydział Cywilny Odwoławczy w następującym składzie:

Przewodniczący-Sędzia: Sądu Okręgowego Leszek Dąbek

po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 22 stycznia 2021 r. w Gliwicach

sprawy z powództwa Miasta G.

przeciwko S. H.

o opróżnienie lokalu użytkowego

na skutek zażalenia pozwanego

na zarządzenie Przewodniczącego Sądu Rejonowego w Gliwicach

z dnia 30 września 2020 r., sygn. akt I C 377/20

postanawia:

odrzucić zażalenie.

SSO Leszek Dąbek

Sygn. akt III Cz 1141/20

UZASADNIENIE

Przewodniczący Sądu Rejonowego w Gliwicach w zarządzeniu z dnia 30 09 2020r. zwrócił pozwanemu S. H. pozew wzajemny, uznając,

że nie uzupełniono w terminie jego braków formalnych.

Zarządzenie zaskarżył pozwany S. H. , który wniósł o „ jego uchylenie i zobowiązanie Sądu I instancji do przeprowadzenia dochodzenia, wydania wytycznych do sprawdzenia wartości przedmiotu sporu zgodni z treścią art. 25 § 1 i 2 k.p.c. ”.

Zarzucił, że ferując zaskarżone orzeczenie naruszono przepisy prawa materialnego oraz procesowego tj. regulacje:

a)  „ art. 7 oraz 45 ust. 1 Konstytucji RP wprost, poprzez uniemożliwienie realizacji zasady działania sądu jako organu władzy publicznej na podstawie i w granicach prawa oraz praw do sprawiedliwego i jawnego rozpatrzenia sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki przez właściwy, niezależny, bezstronny i niezawisły sąd, podczas gdy Sąd uniemożliwia mu realizację tego prawa, z naruszeniem podstawowych przepisów;

b)  art. 22 k.p.c., względnie art. 23 k.p.c., a także art. 25 § 1 i 2 k.p.c. poprzez niezastosowanie tych przepisów, błędną i dowolną wykładnię albowiem prawidłowe zastosowanie tych przepisów nie mogło doprowadzić do wydania zaskarżonego orzeczenia o zwrocie pozwu, co w konsekwencji skutkowało nie wezwaniem go do uzupełniania braków formalnych”.

Sąd Okręgowy zważył, co następuje:

Skarżący w zażaleniu opatrzonym datą 5 11 2020r. zaskarżył zarządzenie dotyczące zwrotu pozwu wzajemnego.

Od tego rodzaju zarządzeń przysługuje zażalenie do sądu drugiej instancji

(art. 394 § 1 pkt. 2 k.p.c.), które należy wnieść w terminie tygodniowym od doręczenia „zarządzenia z uzasadnieniem”(394 § 2 zd. 1 k.p.c. w związku z art. 398 k.p.c.) .

Tym samym warunkiem rozpoczęcia biegu tego terminu, a konsekwencji tego zrealizowania się przesłanek powstania uprawnienia skarżącego do zaskarże-nia tego zarządzenia jest doręczenie stronie (w tym wypadku skarżącemu) uzasadnienia zarządzenia o zwrocie pozwu wzajemnego.

Skarżący złożył wniosek o sporządzenie i doręczenie odpisu zarządzenia

w dniu 3 11 2020r. (k. 54 akt), a następnie nie czekając na doręczenie mu tego uzasadnienia, już dniu 5 11 2020r. wniósł zażalenie na to zarządzenie.

Wniesienie przez niego zażalenia nastąpiło zatem przed rozpoczęciem biegu wskazanego na wstępie terminu (więcej termin ten do chwili obecnej nie rozpoczął biec,

gdyż do chwili obecnej nie doręczono skarżącemu odpisu zaskarżonego zarządzenia)

tj. przed zrealizowaniem się przesłanek powstania po jego stronie uprawnienia

do zaskarżenia zarządzenia.

Z tej przyczyny wniesione przez niego zażalenie jest „z innych przyczyn niedopuszczalne” w rozumieniu art. 373 k.p.c. w związku z art. 398 k.p.c. i art. 397 § 3 k.p.c., a to z mocy zawartej w nim regulacji prowadziło do jego odrzucenia.

Resumując, z podanych względów zażalenie podlegało odrzuceniu w oparciu o regulację art. na zasadzie art. 373 § 1 k.p.c. w zw. z art. 398 k.p.c.

oraz art. 397 § 3 k.p.c.

SSO Leszek Dąbek