Pełny tekst orzeczenia

Sygnatura akt III Ca 26/20

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 15 czerwca 2020 roku

Sąd Okręgowy w Łodzi – III Wydział Cywilny Odwoławczy

W składzie następującym:

Przewodniczący: Sędzia Elżbieta Gawryszczak

Sędziowie Bożena Rządzińska

Bartosz Lewandowski (del, spraw.)

Protokolant: stażysta Aleksandra Witczak

po rozpoznaniu w dniu 15 czerwca 2020 roku

w Łodzi

na rozprawie

sprawy z powództwa (...) Spółki Akcyjnej w B.

przeciwko E. M. i M. M.

o zapłatę

na skutek apelacji pozwanej E. M.

od wyroku Sądu Rejonowego w Łowiczu

z dnia 25 września 2019 roku

sygn. akt I C 514/19

uchyla zaskarżony wyrok i przekazuje sprawę Sądowi Rejonowemu w Łowiczu do ponownego rozpoznania oraz orzeczenia o kosztach instancji odwoławczej.