Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt III Ca 301/20

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 27 maja 2020 roku

Sąd Okręgowy w Łodzi III Wydział Cywilny Odwoławczy

w składzie następującym:

Przewodniczący: SSO Zofia Szcześniewicz

po rozpoznaniu w dniu 27 maja 2020 roku w Łodzi

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa G. C., A. Z. i A. G. (1)

przeciwko W. I.

o zapłatę

na skutek apelacji powodów

od wyroku Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi

z dnia 22 listopada 2019 roku, sygn. XVIII C 1272/19

1.  oddala apelację;

2.  zasądza od G. C., A. Z. i A. G. (2) solidarnie na rzecz W. I. kwotę 369 ( trzysta sześćdziesiąt dziewięć ) złotych tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego w postępowaniu apelacyjnym.