Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt III AUa 2614/19

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 30 kwietnia 2020r.

Sąd Apelacyjny w Katowicach

Wydział III Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

w składzie:

Przewodniczący:

SSA Alicja Kolonko (spr.)

Sędziowie:

SSA Lena Jachimowska

SSA Witold Nowakowski

po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym

sprawy z odwołania J. W. (J. W.), prowadzącego działalność pozarolniczą pod firmą: Zakład Usługowy (...)

przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych Oddziałowi w Z.

przy udziale J. O. (J. O.), R. P. (R. P.), Z. R. (Z. R.), J. R. (J. R.) i K. R. (K. R.)

o podleganie ubezpieczeniom społecznym

na skutek apelacji J. W.

od wyroku Sądu Okręgowego w Katowicach

z dnia 30 października 2019r., sygn. akt X U 216/19

1.  oddala apelację,

2.  zasądza od J. W. na rzecz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddziału w Z. kwotę 1.200 zł (jeden tysiąc dwieście złotych) tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego w postępowaniu apelacyjnym.

/-/ SSA Lena Jachimowska

/-/ SSA Alicja Kolonko

/-/ SSA Witold Nowakowski

Sędzia

Przewodniczący

Sędzia