Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt III Ca 1020/19

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 15 czerwca 2020 r.

Sąd Okręgowy w Łodzi, III Wydział Cywilny Odwoławczy

w składzie następującym:

Przewodniczący: Sędzia SO Elżbieta Gawryszczak (spr.)

Sędziowie: SO Bożena Rządzińska

SR Bartosz Lewandowski ( del.)

Protokolant stażysta Aleksandra Witczak

po rozpoznaniu w dniu 15 czerwca 2020 r. w Łodzi na rozprawie

sprawy z powództwa H. Z.

przeciwko I. W.

o zapłatę

na skutek apelacji powódki

od wyroku Sądu Rejonowego w Pabianicach

z dnia13 lutego 2019 r., sygn. akt IC 827/17

1.oddala apelację;

2.przyznaje i nakazuje wypłacić z funduszu Skarbu Państwa – Sądu Rejonowego w Pabianicach na rzecz radcy prawnego K. M. kwotę (...) ( jeden tysiąc czterysta siedemdziesiąt sześć ) złotych tytułem zwrotu kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej powódce z urzędu w postępowaniu apelacyjnym;

3. przyznaje i nakazuje wypłacić z funduszu Skarbu Państwa – Sądu Rejonowego w Pabianicach na rzecz adwokat R. T. kwotę (...) ( jeden tysiąc czterysta siedemdziesiąt sześć ) złotych tytułem zwrotu kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej pozwanej z urzędu w postępowaniu apelacyjnym;