Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt III Ca 1125/19

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 15 czerwca 2020 roku

Sąd Okręgowy w Łodzi, III Wydział Cywilny Odwoławczy

w składzie następującym:

Przewodniczący: Sędzia SO Elżbieta Gawryszczak

Sędziowie: SO Bożena Rządzińska (spr.)

SR (del.) Bartosz Lewandowski

Protokolant: stażysta Aleksandra Witczak

po rozpoznaniu w dniu 15 czerwca 2020 roku w Łodzi

na rozprawie

sprawy z powództwa A. C. i I. C.

przeciwko Towarzystwu (...) Spółce Akcyjnej z siedzibą w W.

o zapłatę

na skutek apelacji pozwanego

od wyroku Sądu Rejonowego w Brzezinach

z dnia 7 stycznia 2019 roku sygn. akt I C 91/17

I.  oddala apelację;

II.  zasądza od Towarzystwa (...) Spółki

Akcyjnej z siedzibą w W. na rzecz A. C. i I. C. solidarnie kwotę 900 (dziewięćset) złotych tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego w postępowaniu apelacyjnym.