Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt III Ca 1378/19

POSTANOWIENIE

Dnia 28 maja 2020 r.

Sąd Okręgowy w Łodzi Wydział III Cywilny Odwoławczy

w składzie następującym :

Przewodniczący: sędzia Jacek Kępa

Sędziowie : Sławomir Zieliński

Radosław Olewczyński (spr.)

po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym

w dniu 28 maja 2020 r. w Łodzi

sprawy z wniosku P. P.

z udziałem J. P. i Z. P.

o założenie księgi wieczystej

na skutek apelacji wnioskodawcy

od postanowienia Sądu Rejonowego w Kutnie z dnia 13 maja 2019 r., Dz Kw LD1K/00001046/19

wydanego na skutek skargi wnioskodawcy na postanowienie referendarza sądowego z dnia 19 marca 2019 r.

p o s t a n a w i a :

uchylić zaskarżone postanowienie przekazać sprawę do ponownego rozpoznania Sądowi Rejonowemu w Kutnie, pozostawiając temu Sądowi rozstrzygnięcie o kosztach postępowania apelacyjnego.