Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt: III Ca 1916/19

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 24 czerwca 2020 roku

Sąd Okręgowy w Łodzi III Wydział Cywilny Odwoławczy

w składzie następującym:

Przewodniczący: Sędzia SO Krzysztof Kacprzak

Sędziowie: SO Bożena Rządzińska

SO Bogdan Jachowicz (spr.)

Protokolant: sekr. sąd. Magdalena Głowacka

po rozpoznaniu w dniu 24 czerwca 2020 roku w Łodzi

na rozprawie

sprawy z powództwa (...) Bank Spółki Akcyjnej z siedzibą

w W.

przeciwko S. K.

o zapłatę

na skutek apelacji powoda

od wyroku zaocznego Sądu Rejonowego dla Łodzi- Śródmieścia w Łodzi

z dnia 19 czerwca 2019r., sygn. akt I C 398/19

1.  zmienia zaskarżony wyrok na następujący:

zasądza od S. K. na rzecz (...) Bank Spółki Akcyjnej z siedzibą w W. kwotę 21 381,31 (dwadzieścia jeden tysięcy trzysta osiemdziesiąt jeden 31/100) złotych z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od 2 października 2017 roku oraz kwotę 1 070 (jeden tysiąc siedemdziesiąt) złotych tytułem zwrotu kosztów procesu;

2.  zasądza od S. K. na rzecz (...) Bank Spółki Akcyjnej z siedzibą w W. kwotę 1 070 (jeden tysiąc siedemdziesiąt) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania apelacyjnego.