Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt III Ca 2382/19

POSTANOWIENIE

Dnia 21 maja 2020 r.

Sąd Okręgowy w Łodzi Wydział III Cywilny Odwoławczy

w składzie następującym :

Przewodniczący – Sędzia Jacek Kępa

Sędziowie : Radosław Olewczyński, Renata Jagura

po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym

w dniu 21 maja 2020 r.

w Łodzi

sprawy z wniosku K. P., A. K. i L. K.

o wpis

na skutek apelacji wnioskodawczyni

od postanowienia Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi

z dnia 31 października 2019 r.

sygn. akt Dz.Kw.34183/19

p o s t a n a w i a :

oddalić apelację.