Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt III Ca 2382/19

UZASADNIENIE

Postanowieniem z dnia 31 października 2019 r., w sprawie Dz.Kw. 34183/19 Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi utrzymał w mocy zaskarżony wpis referendarza sądowego – o treści jak poniżej.

Sąd Rejonowy ustalił i zważył, że w dniu 11 marca 2019 roku wpłynął wniosek K. P., A. K. i L. K. złożony za pośrednictwem notariusza, o wpis w dziale II księgi wieczystej (...) jako współwłaścicieli w udziałach wynoszących po 1/15 L. K., i A. K.. Do wniosku załączono wypis aktu notarialnego z dnia 11 marca 2019 r. rep A nr 1284/2019 notariusza K. J. oraz wypisy z rejestru gruntów dotyczące działek (...). W dniu 11 kwietnia 2019 roku referendarz sądowy dokonał wpisu zgodnego z wnioskiem.

Księga wieczysta (...) prowadzona jest dla nieruchomości położonej w Ł., przy ul. (...), obejmuje działkę nr (...) o powierzchni 0,0896 ha. Na skutek wniosku z dnia 11 marca 2019 roku w dziale II jako współwłaścicieli po 1/15 części ujawniono K. P., A. K. i L. K. w miejsce udziału 3/15 należącego do K. P..

W tej sprawie wpis w dziale II księgi wieczystej nastąpił na podstawie złożonych dokumentów w postaci wypisu z aktu notarialnego z dnia 11 marca 2019 r. rep A nr 1284/2019 notariusza K. J. mocą którego K. P., sprzedała z przysługującego jej udziału wynoszącego 3/15 w nieruchomości stanowiącej działkę gruntu numer (...), objętą księgą wieczystą nr (...), L. K. udział wynoszący 1/15 części oraz A. K. udział wynoszący 1/15 części.

/wypis z aktu notarialnego k. 12-13 akt kw 332624/

Apelację od tego postanowienia złożyła wnioskodawczyni K. P.. Podniosła, że brat jej – M. S. bezprawnie reguluje wpisy w księgach wieczystych wykorzystując jej dane osobowe. Wykorzystuje pełnomocnictwo zmarłego brata W. S.. zarzuciła, że w księgach wieczystych nadal figurują osoby zmarłe – W. S. i G. B.. Podniosła dalej, że M. S. bezprawnie dzieli działki gruntu, dokonał około 30 wpisów do ksiąg wieczystych – niezgodnie z prawem. W konkluzji wniosła o uchylenie wszelkich zmian w księgach wieczystych dokonanych przez brata.

Sąd Okręgowy zważył,

co następuje :

Apelacja w sposób oczywisty jest bezzasadna i wynika wyłącznie z nieporozumienia.

Przedmiotowa sprawa dotyczy wyłącznie księgi wieczystej (...). Zaskarżony wpis dotyczy wyłącznie dotychczasowego udziału skarżącej, który w częściach zbyła pozostałym wnioskodawcom. Sprawa nie dotyczy innych osób, w szczególności wymienionych w apelacji. Nie dotyczy też innych wpisów w przedmiotowej księdze wieczystej – poza zaskarżonym. Zaskarżony wpis dokonany został w wykonaniu wniosku samej skarżącej K. P. a nie innej osoby i jest zgodny z wnioskiem i z prawem. Należy więc uznać, że w zasadzie apelacja jest bezprzedmiotowa i nie dotyczy zaskarżonego wpisu – lecz być może innych wpisów.

W tym stanie rzeczy Sąd Okręgowy na podstawie art. 385 w zw. z art. 13 § 2 k.p.c. oddalił apelację.