Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt III Ca 2618/19

POSTANOWIENIE

Dnia 22 maja 2020 r.

Sąd Okręgowy w Łodzi, III Wydział Cywilny Odwoławczy

w składzie następującym:

Przewodniczący Sędzia SO Elżbieta Gawryszczak

Sędziowie SO Bożena Rządzińska

SO Jacek Kępa

po rozpoznaniu w dniu 22 maja 2020 r. w Łodzi

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z wniosku Skarbu Państwa – Prezydenta Miasta Ł.

o założenie księgi wieczystej i wpis prawa własności w dziale II księgi wieczystej

na skutek apelacji wnioskodawcy

na postanowienie Sądu Rejonowego dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi

z dnia 14 listopada 2019 r.

Nr Dz. Kw. 55727 /18

postanawia:

oddalić apelację.