Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt III Ca 2665/19

POSTANOWIENIE

Dnia 22 maja 2020 r.

Sąd Okręgowy w Łodzi, III Wydział Cywilny Odwoławczy

w składzie następującym:

Przewodniczący Sędzia SO Elżbieta Gawryszczak

Sędziowie SO Bożena Rządzińska

SO Jacek Kępa

po rozpoznaniu w dniu 22 maja 2020 r. w Łodzi

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z wniosku Skarbu Państwa – Prezydenta Miasta Łodzi

z udziałem M. R. i G. K.

o wpis w dziale II księgi wieczystej (...)

na skutek apelacji M. R.

na postanowienie Sądu Rejonowego dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi

z dnia 27 sierpnia 2019 r.

Nr Dz. Kw.52640/19

postanawia:

oddalić apelację.