Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt III Ca 995/19

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 15 czerwca 2020 r.

Sąd Okręgowy w Łodzi, III Wydział Cywilny Odwoławczy

w składzie następującym:

Przewodniczący: Sędzia SO Elżbieta Gawryszczak (spr.)

Sędziowie: SO Bożena Rządzińska

SR Bartosz Lewandowski ( del.)

Protokolant stażysta Aleksandra Witczak

po rozpoznaniu w dniu 15 czerwca 2020 r. w Łodzi na rozprawie

sprawy z powództwa J. C.

przeciwko Towarzystwu (...) S.A. z siedzibą w W.

o zapłatę

na skutek apelacji pozwanego

od wyroku Sądu Rejonowego w Zgierzu

z dnia 7 lutego 2019 r., sygn. akt IC 747/18

1.oddala apelację;

2.zasądza od Towarzystwa (...) S.A. z siedzibą w W. na rzecz J. C. kwotę 2700 ( dwa tysiące siedemset ) złotych tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego w postępowaniu apelacyjnym.