Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt VII K 536/20

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 9 listopada 2020 roku

Sąd Rejonowy w Piotrkowie Tryb. VII Wydział Karny

w składzie:

Przewodniczący: Sędzia Rafał Nalepa

Protokolant: Dawid Lesiakowski

przy udziale Prokuratora: xxx

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 9 listopada 2020 roku,

sprawy K. S. s. M. i M. z d. R., ur. (...) w P.

oskarżonego o to, że:

I.  w dniu 28 kwietnia 2020 roku około godz. 15:40 na drodze publicznej w miejscowości P. Tryb woj. (...), poruszał się jako kierujący pojazdem mechanicznym marki A. (...) o nr rej. (...) znajdując się w stanie nietrzeźwości z zawartością alkoholu prowadzącym o godz. 18:20 do stężenia na poziomie 0,95 mg/l o godz. 18:23 do stężenia na poziomie 0,89 mg/l, o godz. 18:54 do stężenia na poziomie 0,83 mg/l, o godz. 19:25 do stężenia na poziomie 0,78 mg/l, alkoholu etylowego w wydychanym powietrzu, oraz do stężenia 1,87 promila we krwi pobranej o godz. 17:35 do pakietu LD-19- (...), oraz będąc pod wpływem środka odurzającego mając we krwi pobranej o godz. 17:40 2,2 ng/ml (...), przy czym czynu tego dopuścił się wbrew orzeczonemu zakazowi sądowemu wydanym przez Sąd Rejonowy w Piotrkowie Tryb Sygn akt VVI K 40/19, czym umyślnie naruszył zasady bezpieczeństwa w ruchu drogowym

tj. o czyn z art 178a § 4 kk

II.  w dniu 28 kwietnia 2020 roku około godz. 15:40 w miejscowości P. Tryb woj. (...) na odcinku drogi pomiędzy ul. (...) a ul. (...) prowadził po drodze publicznej pojazd mechaniczny samochód osobowy marki A. (...) o nr rej. (...) w ruchu lądowym pomimo wydania przez osobę uprawnioną do kontroli ruchu drogowego poruszającą się pojazdem, przy użyciu sygnałów dźwiękowych i świetlnych polecenia zatrzymania pojazdu mechanicznego, nie zatrzymał niezwłocznie pojazdu i kontynuował jazdę celem uniknięcia kontroli

Tj. o czyn z art 178b kk

1.  oskarżonego K. S. uznaje za winnego popełnienia czynu zarzucanego mu w punkcie I aktu oskarżenia przy czym ustala, że oskarżony prowadził pojazd na ul. (...) w P., a wskazany w tym zarzucie wyrok Sądu (...) w P. (...) miał sygnaturę (...) i dotyczył czynu z art. 178a § 1 kk polegającego na prowadzeniu pojazdu mechanicznego w stanie nietrzeźwości i za tak opisany czyn wyczerpujący dyspozycję art. 178a § 4 kk na podstawie art. 178a § 4 kk wymierza mu karę 6 (sześciu) miesięcy pozbawienia wolności;

2.  oskarżonego K. S. uznaje za winnego popełnienia czynu zarzucanego mu w punkcie II aktu oskarżenia i za to na podstawie art. 178b kk wymierza mu karę 3 (trzech) miesięcy pozbawienia wolności;

3.  na podstawie art. 85 § 1 - 3 kk, art. 85a kk, art. 86 § 1 kk w zw z art. 4 § 1 kk orzeczone wyżej za zbiegające się przestępstwa kary pozbawienia wolności łączy i wymierza oskarżonemu K. S. karę łączną 6 (sześciu) miesięcy pozbawienia wolności;

4.  na podstawie art. 69 § 1, 2 i 4 kk i art. 70 § 1 kk wykonanie kary łącznej pozbawienia wolności warunkowo zawiesza oskarżonemu na okres próby 2 (dwóch) lat;

5.  na podstawie art. 42 § 3 kk w związku ze skazaniem za czyn przypisany w punkcie 1 wyroku orzeka wobec oskarżonego zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych dożywotnio;

6.  na podstawie art. 42 § 1a pkt 1 kk w związku ze skazaniem za czyn przypisany w punkcie 2 wyroku orzeka wobec oskarżonego zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych na okres 2 (dwóch) lat;

7.  na podstawie art. 90 § 2 kk łączy zakazy z punktów 5 i 6 i orzeka wobec oskarżonego łączny zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych dożywotnio;

8.  na podstawie art. 43a § 2 kk w związku ze skazaniem za czyn przypisany w punkcie 1 wyroku zasądza od oskarżonego na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej świadczenie pieniężne w kwocie 10.000 (dziesięciu) tysięcy złotych;

9.  na podstawie art. 63 § 1 i 5 kk na poczet kary łącznej pozbawienia wolności zalicza oskarżonemu okres zatrzymania w sprawie od 28 kwietnia 2020 r. 15:50 do 29 kwietnia 2020 r. 14:25 przyjmując, że jest równoważny 1 (jednemu) dniowi kary pozbawienia wolności;

10.  zasądza od oskarżonego na rzecz Skarbu Państwa kwotę 944 (dziewięciuset dwudziestu czterech złotych) tytułem zwrotu wydatków oraz kwotę 120 (stu dwudziestu) złotych tytułem opłaty.