Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt II C 1474/19

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 28 października 2020 roku

Sąd Okręgowy w Łodzi II Wydział Cywilny

w składzie: Sędzia S.O. Dorota Liczberska - Dębska

protokolant: sekr.sąd. Gabriela Gierach

po rozpoznaniu w dniu 14 października 2020 roku w Łodzi
na rozprawie

sprawy z powództw

H. M. o zapłatę kwoty 82.890 zł

J. M. o zapłatę kwoty 76.500 zł

P. M. o zapłatę kwoty 217.800 zł

przeciwko Powiatowi (...) i Towarzystwu (...) S.A. z siedzibą w W.

1.  zasądza od Powiatu (...) i Towarzystwa (...) S.A. z siedzibą w W.:

a)  na rzecz H. M. kwotę 64.000 zł (sześćdziesiąt cztery tysiące złotych) tytułem zadośćuczynienia i 5.680 zł (pięć tysięcy sześćset osiemdziesiąt złotych) tytułem odszkodowania, obie kwoty z ustawowymi odsetkami za opóźnienie naliczanymi wobec Powiatu (...) od dnia 8 czerwca 2017 roku i wobec Towarzystwa (...) S.A. z siedzibą w W. od dnia 13 lipca 2017 roku do dnia zapłaty oraz kwotę 3.189,16 zł (trzy tysiące sto osiemdziesiąt dziewięć złotych szesnaście groszy) tytułem częściowego zwrotu kosztów procesu z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia uprawomocnienia się wyroku do dnia zapłaty, z tym zastrzeżeniem, że zapłata przez jeden z pozwanych podmiotów zwalnia drugi do wysokości uiszczonej kwoty;

b)  na rzecz J. M. kwotę 64.000 zł (sześćdziesiąt cztery tysiące złotych) tytułem zadośćuczynienia z ustawowymi odsetkami za opóźnienie naliczanymi wobec Powiatu (...) od dnia 8 czerwca 2017 roku i od Towarzystwa (...) S.A. z siedzibą w W. od dnia 13 lipca 2017 roku do dnia zapłaty oraz kwotę 3.169,94 zł (trzy tysiące sto sześćdziesiąt dziewięć złotych sześćdziesiąt cztery grosze) tytułem częściowego zwrotu kosztów procesu z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia uprawomocnienia się wyroku do dnia zapłaty, z tym zastrzeżeniem, że zapłata przez jeden z pozwanych podmiotów zwalnia drugi do wysokości uiszczonej kwoty;

c)  na rzecz P. M. kwotę 72.000 zł (siedemdziesiąt dwa tysiące złotych) tytułem zadośćuczynienia i kwotę 64.000 zł (sześćdziesiąt cztery tysiące złotych) tytułem odszkodowania za pogorszenie sytuacji życiowej, obie kwoty z odsetkami za opóźnienie naliczanymi wobec Powiatu (...) od dnia 8 czerwca 2017 roku i od Towarzystwa (...) S.A. z siedzibą w W. od dnia 13 lipca 2017 roku do dnia zapłaty, z tym zastrzeżeniem, że zapłata przez jeden z pozwanych podmiotów zwalnia drugi do wysokości uiszczonej kwoty;

2.  oddala powództwa w pozostałej części;

3.  zasądza od P. M. solidarnie na rzecz Powiatu (...) i Towarzystwa (...) S.A. z siedzibą w W. kwotę 1.177,29 zł (jeden tysiąc sto siedemdziesiąt siedem złotych dwadzieścia dziewięć groszy) z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia uprawomocnienia się wyroku do dnia zapłaty tytułem częściowego zwrotu kosztów procesu;

4.  zasądza od Towarzystwa (...) S.A. z siedzibą w W. na rzecz H. M. i J. M. kwoty po 252 zł (dwieście pięćdziesiąt dwa złote) z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia uprawomocnienia się wyroku do dnia zapłaty tytułem częściowego zwrotu kosztów postępowania o zawezwanie do próby ugodowej;

5.  zasądza od Powiatu (...) na rzecz P. M. kwotę 189 zł (sto osiemdziesiąt dziewięć złotych) z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia uprawomocnienia się wyroku do dnia zapłaty tytułem częściowego zwrotu kosztów postepowania o zawezwanie do próby ugodowej;

6.  nakazuje pobrać na rzecz Skarbu Państwa – Sądu Okręgowego w Łodzi:

a)  solidarnie od Powiatu (...) i Towarzystwa (...) S.A. z siedzibą w W. kwoty 3.196,20 zł (trzy tysiące sto dziewięćdziesiąt sześć złotych) 2.927,40 zł (dwa tysiące dziewięćset dwadzieścia siedem złotych czterdzieści groszy) i 7.102,37 zł (siedem tysięcy sto twa złote trzydzieści siedem groszy) tytułem nieuiszczonych kosztów procesu od uwzględnionych powództw, odpowiednio, H., J. i P. M.;

b)  z zasądzonych świadczeń, od H. M. kwotę 608,80 zł (sześćset osiem złotych osiemdziesiąt groszy) od J. M. kwotę 534,80 zł (pięćset trzydzieści cztery złote osiemdziesiąt groszy) i od P. M. kwotę 4.171,23 zł (cztery tysiące sto siedemdziesiąt jeden złotych dwadzieścia trzy grosze) tytułem nieuiszczonych kosztów procesu od oddalonych części powództw;

7.  nakazuje zwrócić ze Skarbu Państwa - Sądu Okręgowego w Łodzi:

a)  na rzecz Towarzystwa (...) S.A. z siedzibą w W. kwotę 200 zł (dwieście złotych) tytułem niewykorzystanej zaliczki uiszczonej w dniu 6 maja 2020 roku,

b)  na rzecz Powiatu (...) kwotę 100 zł (sto złotych) tytułem niewykorzystanej zaliczki uiszczonej dnia 11 maja 2020 roku.