Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt V Kz 1044/20

Dnia 10 marca 2021 roku

POSTANOWIENIE

Sąd Okręgowy w Łodzi w V Wydziale Karnym Odwoławczym w składzie:

Przewodniczący: Sędzia Damian Krakowiak

Protokolant: st. sekr. sąd. Sylwia Kurek

po rozpoznaniu na posiedzeniu w dniu 10 marca 2021 roku

w sprawie B. K., M. B., E. T., T. B.

obwinionych o czyn z art. 54 k.w. i in.

z zażalenia obrońcy na postanowienie Sądu Okręgowego w Łodzi z dnia 20 stycznia 2021 roku

o pozostawieniu bez rozpoznania zażalenia obrońcy na postanowienie Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi z dnia 12 października 2020 roku o umorzeniu postępowania

na podstawie art. 437 § 1 k.p.k. w zw. z art. 109 § 2 k.p.w.

postanawia

utrzymać w mocy zaskarżone postanowienie.

UZASADNIENIE

Postanowieniem z dnia 20 stycznia 2021 roku Sąd Okręgowy w Łodzi pozostawił na podstawie art. 430 § 1 k.p.k. bez rozpoznania zażalenia obrońcy na postanowienie Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi z dnia 12 października 2020 roku o umorzeniu postępowania.

Na powyższe orzeczenie zażalenie wywiódł obrońca, zaskarżając je w całości i zarzucając:

- istotne naruszenie przepisów postępowania, to jest art. 103 § 4 k.p.w. oraz art. 425 § 3 k.p.k. w zw. z art. 109 § 2 k.p.w. wobec nierozpatrzenia zażalenia na postanowienie naruszające przepisy postępowania oraz prawa materialnego poprzez ich niewłaściwe zastosowanie w sposób obiektywnie godzący w interes prawny obwinionych,

- art. 7 k.p.k. w zw. z art. 8 k.p.w. wobec pominięcia treści złożonych nieprawomocnych orzeczeń innych sądów.

Obrońca wniósł o uchylenie postanowienia.

Sąd Okręgowy zważył, co następuje:

Zażalenie jest bezzasadne, a podniesione zarzuty nie zasługują na uwzględnienie.

Sąd Okręgowy nie naruszył przepisów postępowania.

Skarżący byli obowiązani na mocy art. 425 § 3 k.p.k. wykazać interes prawny w korzystnym dla siebie rozstrzygnięciu ( P. Wiliński, w: P. Wiliński (red.), Polski proces karny, Warszawa 2020, s. 580).

Słusznie skonstatował Sąd Okręgowy, iż skarżący tej powinności nie wypełnili. We wniesionym zażaleniu wykazano jedynie niezadowolenie z decyzji nie zaś jej uciążliwość.

Wydane przez Sąd Rejonowy orzeczenie o zaniechaniu ścigania nie pociąga ze sobą dla skarżących żadnej dolegliwości.

Nieporozumieniem jest podnoszenie wzorca z art. 7 k.p.k., który dotyczy wartościowania środków dowodowych, do oceny orzeczeń innych sądów powszechnych wydanych w odrębnych sprawach. Przywołane dokumenty urzędowe rozstrzygają kwestie, będące przedmiotem innych postępowań. Nie są źródłem informacji o faktach, dotyczących niniejszej sprawy. Przykładowo dowodem niewinności oskarżonego nie byłby wyrok innego sądu uwalniający go od odpowiedzialności za inny czyn o tożsamej kwalifikacji.

Mając powyższe na uwadze, orzeczono jak w sentencji.