Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt XIII Ga 1458/19

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 25 lutego 2021roku

Sąd Okręgowy w Łodzi XIII Wydział Gospodarczy Odwoławczy

w składzie następującym:

Przewodniczący: sędzia Iwona Godlewska

Sędziowie: Jolanta Jachowicz (spr.)

Ryszard Badio

Protokolant: sekr. sąd. Zuzanna Grzelaczyk

po rozpoznaniu w dniu 25 lutego 2021 roku w Łodzi

na rozprawie

sprawy z powództwa (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Ł.

przeciwko (...) spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółce jawnej w W. (poprzednio (...) w W.)

o zapłatę

na skutek apelacji powódki

od wyroku Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi

z dnia 18 czerwca 2019 roku, sygn. akt XIII GC 2666/17

1.  oddala apelację;

2.  zasądza od (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Ł. na rzecz (...) spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółki jawnej w W. kwotę 1.800 zł (jeden tysiąc osiemset) tytułem zwrotu kosztów postępowania apelacyjnego.

Iwona Godlewska Jolanta Jachowicz Ryszard Badio