Pełny tekst orzeczenia

Sygnatura akt II K 382/20

PR.Ds.7.2020

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Wągrowiec, dnia 26-10-2020 r.

Sąd Rejonowy w Wągrowcu II Wydział Karny

w składzie:

Przewodniczący: sędzia Agnieszka Węgorek

Protokolant: Mirosław Kaczmarczyk

Przy udziale Prokuratora Prokuratury Rejonowej w Wągrowcu ----

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 26-10-2020 r.

sprawy

A. S.

syna S. i Z. z domu B.

urodzonego (...) w B.

PESEL (...)

oskarżonego o to, że:

w okresie od sierpnia 2019 r. do 17 lutego 2020 r. w P. gm. (...) uchylał się od wykonywania ciążącego na nim z mocy ustawy obowiązku alimentacyjnego wynikającego z wyroku Sądu Rejonowego w M. z dnia 28.02.2013 r. o sygn. akt II RC 270/12 poprzez niełożenie na utrzymanie małoletniego I. S. renty alimentacyjnej w kwocie 500 złotych miesięcznie, czym naraził pokrzywdzonego na niemożność zaspokojenia podstawowych potrzeb życiowych i przez co łączna wysokość powstałych w skutek tego zaległości przekroczyła równowartość trzech rent alimentacyjnych

tj. o przestępstwo z art. 209 § 1 K.k. w zw. z art. 209 § 1a K.k.

1.  uznaje A. S. za winnego popełnienia zarzuconego mu czynu z tą zmianą, że wysokość obowiązku alimentacyjnego została określona wyrokiem Sądu Rejonowego w M. z dnia 28.02.2013 r. o sygn. akt III RC 270/12 tj. występku z art. 209 § 1 K.k. w zw. z art. 209 § 1a K.k. i za to, na podstawie art. 209 § 1a K.k. wymierza mu karę 6 (sześciu) miesięcy pozbawienia wolności,

2.  na podstawie art. 624 § 1 K.p.k. i art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 23 czerwca 1973 roku
o opłatach w sprawach karnych
zwalnia w całości oskarżonego od zapłaty na rzecz Skarbu Państwa kosztów sądowych i nie wymierza mu opłaty.

Sędzia Agnieszka Węgorek