Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt XIII Ga 1439/19

POSTANOWIENIE

Dnia 25 lutego 2021 roku

Sąd Okręgowy w Łodzi, XIII Wydział Gospodarczy Odwoławczy
w składzie następującym:

Przewodniczący: Sędzia SO Mariola Szczepańska

Sędziowie: SO Marzena Eichstaedt

SO Katarzyna Kamińska-Krawczyk (spraw.)

Protokolant: sekr. sąd. Zuzanna Grzelaczyk
po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 25 lutego 2021 roku w Łodzi

sprawy z wniosku kuratora (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Ł. w likwidacji

o ustanowienie likwidatora

na skutek apelacji wspólnika K. Ś.

od postanowienia Sądu Rejonowego dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi

z dnia 2 sierpnia 2019 r., sygn. akt XX Ns-Rej KRS (...)

postanawia:

oddalić apelację.

SSO Marzena Eichstaedt SSO Katarzyna Kamińska-Krawczyk SSO Mariola Szczepańska