Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt II K 246/20

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 16 marca 2021 r.

Sąd Rejonowy w Bełchatowie II Wydział Karny w składzie:

Przewodniczący: SSR Piotr Nowak

Protokolant: st. sekr. sąd. Jadwiga Jankowska

przy udziale Prokuratora: Moniki Rorat

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 16 marca 2021 r.

sprawy przeciwko

K. J. /J. /, urodz. (...) w P., synowi M. i G. z d. K.

oskarżonemu o to że:

w dniu 24 czerwca 2019 roku, podczas przebywania w Zakładzie Karnym w B., ulica (...), woj. (...), nadał list do I. B., tym samym nie stosując się do obowiązującego środka karnego orzeczonego względem jego osoby, w postaci zakazu kontaktowania się z I. B., który to został orzeczony wyrokiem prawomocnym Sądu Rejonowego w Bełchatowie, II Wydział Karny o sygn. akt II K 1161/16 z dnia 26 kwietnia 2017 roku, obowiązujący w okresie od dnia 09 stycznia 2018 roku do dnia 09 stycznia 2020 roku oraz wyrokiem prawomocnym Sądu Rejonowego w Bełchatowie, II Wydział Karny o sygn. akt II K 108/17 z dnia 29 maja 2018 roku obowiązujący w okresie od dnia 26 października 2018 roku do dnia 26 października 2022 roku,

tj. o czyn z art. 244 kk

1.  uznaje oskarżonego K. J. za winnego popełnienia zarzucanego mu czynu wyczerpującego dyspozycję art. 244 kk i za to na podstawie art. 244 kk wymierza mu karę 6 (sześciu) miesięcy pozbawienia wolności;

2.  zasądza od Skarbu Państwa na rzecz Kancelarii Adwokackiej adw. B. U. kwotę 516,60 (pięćset szesnaście 60/100) złotych tytułem wynagrodzenia za pomoc prawną świadczoną oskarżonemu z urzędu;

3.  zwalnia oskarżonego z obowiązku zwrotu kosztów sądowych, które w całości przejmuje na rachunek Skarbu Państwa.