Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt VIII Pa 100/20

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 3 lutego 2021 roku

Sąd Okręgowy w Łodzi VIII Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w następującym składzie:

Przewodnicząca: SSO Paulina Kuźma (spr.)

Sędziowie: SSO Agnieszka Domańska - Jakubowska

SSO Ireneusz Łaski

po rozpoznaniu w dniu 3 lutego 2021 roku w Łodzi na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa M. N.

przeciwko Z. P.

o ustalenie, że zdarzenie jest wypadkiem przy pracy, sprostowanie protokołu powypadkowego

na skutek apelacji M. N. od wyroku Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi X Wydziału Pracy i Ubezpieczeń Społecznych z dnia 24 września 2020 roku wydanego w sprawie sygn. akt X P 519/18

1.  oddala apelację;

2.  zasądza od M. N. na rzecz Z. P. kwotę 120 (sto dwadzieścia) złotych tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego w postępowaniu apelacyjnym.

SSO Ireneusz Łaski SSO Paulina Kuźma SSO Agnieszka Domańska - Jakubowska