Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt VIII Pa 91/20

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 7 stycznia 2021 roku

Sąd Okręgowy w Łodzi VIII Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

w składzie:

Przewodniczący: Sędzia SO Agnieszka Gocek (spr.)

Sędziowie: Sędzia SO Iwona Matyjas

Sędzia SO Jacek Chrostek

po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 7 stycznia 2021 roku w Ł.

sprawy z powództwa: M. P.

przeciwko: Skarbowi Państwa- (...)w Ł.

o odprawę

na skutek apelacji powoda

od wyroku Sądu Rejonowego dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi X Wydziału Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

z dnia 10 września 2020 roku w sprawie sygn. akt X P 1079/19

1.  oddala apelację;

2.  zasądza od M. P. na rzecz Skarbu Państwa- I. (...) w Ł. kwotę 1.350,- (jeden tysiąc trzysta pięćdziesiąt) tytułem zwrotu kosztów zastępstwa w postępowaniu apelacyjnym.

I. M. A. J. C.

ZARZĄDZENIE

odpis wyroku doręczyć powodowi i pełnomocnikowi pozwanego z pouczeniem powoda, że wyrok został wydany w oparciu o art. 374 Kpc i jest prawomocny i nie podlega zaskarżeniu w trybie zwykłych środków zaskarżenia oraz, iż pisemne uzasadnienie wyroku sporządza się na wniosek strony o doręczenie wyroku z uzasadnieniem zgłoszony w terminie tygodnia od dnia doręczenia wyroku. We wniosku należy wskazać, czy pisemne uzasadnienie ma dotyczyć całości wyroku czy jego części, w szczególności poszczególnych objętych nim rozstrzygnięć.