Pełny tekst orzeczenia

Sygnatura akt XIII Ga 1320/20

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Łódź, dnia 25 lutego 2021 r.

Sąd Okręgowy w Łodzi XIII Wydział Gospodarczy Odwoławczy w składzie:

Przewodniczący: Mariola Szczepańska

Sędziowie: Witold Ławnicki (spr.)

Katarzyna Kamińska-Krawczyk

po rozpoznaniu w dniu 25 lutego 2021 r. w Łodzi

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa T. B.

przeciwko (...) Spółki Akcyjnej z siedzibą w W.

o zapłatę

na skutek apelacji obu stron

od wyroku Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi

z dnia 28 sierpnia 2020 r. sygn. akt XIII GC 2927/19.

1.  oddala obie apelacje,

2.  zasądza od powoda T. B. na rzecz pozwanego (...) Spółki Akcyjnej z siedzibą w W. kwotę 315 zł (trzysta piętnaście złotych) tytułem zwrotu kosztów postępowania apelacyjnego.

Witold Ławnicki Mariola Szczepańska Katarzyna Kamińska-Krawczyk