Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt XIII Ga 1897/19

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 25 lutego 2021roku

Sąd Okręgowy w Łodzi XIII Wydział Gospodarczy Odwoławczy

w składzie następującym:

Przewodniczący: sędzia Iwona Godlewska

Sędziowie: Jolanta Jachowicz (spr.)

Ryszard Badio

po rozpoznaniu w dniu 25 lutego 2021 roku w Łodzi

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa W. D.

przeciwko (...)Spółce Akcyjnej w W.

o zapłatę

na skutek apelacji pozwanego

od wyroku Sądu Rejonowego w Piotrkowie Trybunalskim

z dnia 14 października 2019 roku, sygn. akt V GC 385/17

I.  zmienia zaskarżony wyrok w punktach 1. i 2. w ten sposób, że:

a.  w punkcie 1. obniża zasądzoną w pierwszym myślniku kwotę z 9.889,20 zł (dziewięć tysięcy osiemset osiemdziesiąt dziewięć złotych 20/100) do kwoty 7.970,40 zł (siedem tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt złotych 40/100) i oddala powództwo w zakresie kwoty 1.918,80 zł (jeden tysiąc dziewięćset osiemnaście złotych 80/100) wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 28 lutego 2017 roku;

b.  w punkcie 2. obniża zasądzone na rzecz powoda koszty procesu z kwoty 6.540,92 zł (sześć tysięcy pięćset czterdzieści złotych 92/100) do kwoty 5.264,08 zł (pięć tysięcy dwieście sześćdziesiąt cztery złote 08/100);

II.  zasądza od W. D. na rzecz (...) Spółki Akcyjnej w W. kwotę 650 zł (sześćset pięćdziesiąt) tytułem zwrotu kosztów postępowania apelacyjnego.

Iwona Godlewska Jolanta Jachowicz Ryszard Badio

Zarządzenie;

Odpis wyroku doręczyć pełnomocnikom stron.

25.02.2021r.