Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt II K 848/19

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 10 lutego 2021 roku

Sąd Rejonowy w Kaliszu II Wydział Karny w składzie:

Przewodniczący sędzia Anna Zawiślak

Protokolant sekr. sąd. Sylwia Karkoszka

w obecności Prokuratora Prokuratury Rejonowej w Kaliszu ---

po rozpoznaniu w dniach 12.10.2020r. i 10.02.2021r.

sprawy

F. N. syna Z. i S. zd. B., ur. (...) w K.

oskarżonego o to, że:

dnia 25 sierpnia 2018 r. w miejscowości P. gm. B. na drodze numer (...), kierując samochodem marki M. o nr. rej. (...), podczas wykonywania manewru włączania się do ruchu z drogi gruntowej, nie ustąpił pierwszeństwa przejazdu kierującemu pojazdem marki V. o nr. rej. (...) pokrzywdzonemu M. P. (1), jadącemu z kierunku P. w kierunku K., w wyniku czego kierujący pojazdem marki V. M. P. (1) stracił panowanie nad pojazdem, zjechał na przeciwległy pad ruchu i zderzył się czołowo z pojazdem marki N. o nr. rej. (...) kierowanym przez A. B. (1), w wyniku czego kierujący pojazdem marki V. o nr. rej. (...) pokrzywdzony M. P. (1) doznał obrażeń ciała w postaci obrzęku mózgu, urazu czaszkowo - mózgowego, stłuczenia klatki piersiowej i płuc oraz złamania miednicy, które to obrażenia spowodowały naruszenie czynności narządów ciała na okres powyżej 7 dni,

tj. o czyn z art. 177 § 2 k.k.

1.  uniewinnia oskarżonego F. N. od popełnienia zarzucanego mu czynu,

2.  zasądza od oskarżyciela subsydiarnego M. P. (1) na rzecz oskarżonego kwotę (...) (jeden tysiąc osiem) złotych tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego,

3.  zasądza od oskarżyciela subsydiarnego M. P. (1) na rzecz Skarbu Państwa kwotę 500 (pięćset) złotych tytułem kosztów sądowych, przyjmując, iż do kwoty 300 (trzystu) złotych zostały one przez oskarżyciela subsydiarnego uregulowane.

sędzia Anna Zawiślak

UZASADNIENIE

Formularz UK 1

Sygnatura akt

II K 848/19

Jeżeli wniosek o uzasadnienie wyroku dotyczy tylko niektórych czynów lub niektórych oskarżonych, sąd może ograniczyć uzasadnienie do części wyroku objętych wnioskiem. Jeżeli wyrok został wydany w trybie art. 343, art. 343a lub art. 387 k.p.k. albo jeżeli wniosek o uzasadnienie wyroku obejmuje jedynie rozstrzygnięcie o karze i o innych konsekwencjach prawnych czynu, sąd może ograniczyć uzasadnienie do informacji zawartych w częściach 3–8 formularza.

1.  USTALENIE FAKTÓW

Fakty uznane za udowodnione

Lp.

Oskarżony

Czyn przypisany oskarżonemu (ewentualnie zarzucany, jeżeli czynu nie przypisano)

1

F. N.

dnia 25 sierpnia 2018 r. w miejscowości P. gm. B. na drodze numer (...), kierując samochodem marki M. o nr. rej. (...), podczas wykonywania manewru włączania się do ruchu z drogi gruntowej, nie ustąpił pierwszeństwa przejazdu kierującemu pojazdem marki V. o nr. rej. (...) pokrzywdzonemu M. P. (1), jadącemu z kierunku P. w kierunku K., w wyniku czego kierujący pojazdem marki V. M. P. (1) stracił panowanie nad pojazdem, zjechał na przeciwległy pad ruchu i zderzył się czołowo z pojazdem marki N. o nr. rej. (...) kierowanym przez A. B. (1), w wyniku czego kierujący pojazdem marki V. o nr. rej. (...) pokrzywdzony M. P. (1) doznał obrażeń ciała w postaci obrzęku mózgu, urazu czaszkowo - mózgowego, stłuczenia klatki piersiowej i płuc oraz złamania miednicy, które to obrażenia spowodowały naruszenie czynności narządów ciała na okres powyżej 7 dni,

tj. o czyn z art. 177 § 2 k.k.

Przy każdym czynie wskazać fakty uznane za udowodnione

Dowód

Numer karty

1 W dniu 25 sierpnia 2018 r. M. P. (1) kierował samochodem marki V. o nr. rej. (...) na drodze W 442 w kierunku od miejscowości P. w stronę K.. W miejscowości P., po wyjechaniu z łuku drogi poruszał się prostym odcinkiem drogi. Jechał po terenie zabudowanym z prędkością co najmniej 90 km/h – w miejscu, w którym obowiązywał ograniczenie prędkości do 40 km/h.

W pewnym momencie spod sklepu znajdującego się przy omawianej drodze wyjechał samochodem marki M. o nr. rej. (...) oskarżony F. N.. W momencie gdy oskarżony wjechał na drogę samochód M. P. (1) znajdował się w odległości co najmniej 150 metrów od niego.

Gdy oskarżony znajdował się już na jezdni około 10 sekund i pokonał odcinek drogi wynoszący około 30 metrów jadąc prawidłowo – M. P. (1) zbliżył się do niego i rozpoczął manewr wyprzedzania, zjechał na przeciwległy pas ruchu, zaczął hamować. W tym momencie na przeciwnym pasie ruchu znajdował się (nadjeżdżający od strony K.) samochód marki N. kierowany przez A. B. (1), w którym jako pasażer znajdowała się D. B.. A. B. (1) nie zdążył wykonać żadnego manewru obronnego, pojazd kierowany przez M. P. (1) uderzył czołowo w pojazd marki N..

Kierujący V. M. P. (1) spóźnił się z reakcją, błędnie ocenił sytuację na drodze. Nawet poruszając się z prędkością dwukrotnie przekraczającą dozwoloną na tym obszarze mógł swobodnie zatrzymać swój pojazd przed samochodem oskarżonego. O. subsydiarny był w stanie, po wyjechaniu z łuku drogi zobaczyć wyjeżdzający spod sklepu samochód oskarżonego z odległości 250 m. Po tym jak pokrzywdzony wjechał na jezdnię na swój pas ruchu M. P. (1) znajdował się od niego w odległości co najmniej 150. Do zatrzymania pojazdu poruszającego się z prędkością 90 km/h konieczny był odcinek 70m.

Przed zdarzeniem wszystkie omawiane pojazdy były sprawne technicznie.

Protokół oględzin

Szkic miejsca zdarzenia

Protokół zatrzymania rzeczy z nagraniem z monitoringu

Dyspozycja usunięcia pojazdu

Opinie biegłego

Dokumentacja zdjęciowa

Opinia biegłego

Zeznania świadka A. B. (1)

Częściowo zeznania świadka M. P. (1)

Wyjaśnienia oskarżonego

k.12-19

20

30-32

21,22

44-59

76,93,99

106-122, 37 akt II K 848/19,

32 akt II K 848/19,

31 akt II K 848/19,

31 akt II K 848/19,

2.We krwi M. P. (1) stwierdzono obecność fentanylu, diazepamu i midazolamu. W protokole pobrania krwi odnotowano podanie fentanylu. Nie można wykluczyć czy podanie pozostałych leków nie nastąpiło w trakcie udzielania pomocy medycznej. Nie stwierdzono obecności alkoholu.

A. B. (1) i F. N. w chwili zdarzenia byli trzeźwi

Opinia biegłych

Protokoły badania stanu trzeźwości

Sprawozdania i protokół pobrania krwi

Świadectwa wzorcowania

124-126

8,10

42-43

9,11

3.Na skutek zdarzenia obrażeń ciała doznali:

- M. P. (1) w postaci urazu mózgowo – czaszkowego z obrzękiem mózgu, wielołamowego złamania miednicy, stłuczenia klatki piersiowej i ran tłuczonych okolicy skroniowej ( które stanowią chorobę realnie zagrażającą życiu),

- A. B. (1) w postaci powierzchniowego stłuczenia klatki piersiowej i ran oraz otarć podudzi (naruszających czynności narządu ciała na okres poniżej 7 dni),

-D. B. w postaci powierzchownych stłuczeń głowy, szyi, klatki piersiowej i podbrzusza (naruszających czynności narządu ciała na okres poniżej 7 dni),

Opinie biegłego

36-38

Fakty uznane za nieudowodnione

Lp.

Oskarżony

Czyn przypisany oskarżonemu (ewentualnie zarzucany, jeżeli czynu nie przypisano)

Przy każdym czynie wskazać fakty uznane

za nieudowodnione

Dowód

Numer karty

2.  OCena DOWOdów

2.1.  Dowody będące podstawą ustalenia faktów

Lp. faktu z

pkt 1.1

Dowód

Zwięźle o powodach uznania dowodu

1,2,3

Opinie biegłych

Są pełne, odpowiadają na stawiane pytanie, nie ma podstaw do kwestionowania ich zgodności z rzeczywistym stanem rzeczy.

Co do opinii biegłego lekarza sądowego dotyczących obrażeń u uczestników zdarzenia- zauważyć należy, iż znajdują one potwierdzenie w dokumentacji medycznej i nie były w toku postepowania kwestionowane.

Również nie kwestionowano ustaleń opinii biegłego J. P. co do stanu pojazdów przed zdarzeniem.

W toku procesu pełnomocnik oskarżyciela subsydiarnego zakwestionował jedynie ustalenia opinii biegłego D. L.- w której ten jako wyłącznie spowodowania stanu zagrożenia uznał M. P. (1).

W ocenie sądu- brak jest podstaw do podważania ustaleń biegłego i kwestionowania ich jedynie z tego powodu, iż są one niekorzystne dla jednej ze stron. Zauważyć należy, iż powołując się na konieczność powołania kolejnego biegłego pełnomocnik oświadczył, iż „inny biegły mógłby w inny sposób zinterpretować okoliczności sprawy”. Nie jest to wystarczające do powołania kolejnego biegłego. W tym miejscu zauważyć należy, iż biegły D. L. dokonał precyzyjnych obliczeń a zabezpieczone w toku postępowania dowody rzeczowe (choćby w postaci nagrania z monitoringu oraz śladów hamowania) dają możliwość pełnego odtworzenia przebiegu zdarzeń. Kwestionowanie ustaleń biegłego wynika z niezrozumienia treści opinii- choćby w zakresie prędkości szacowanej przez biegłego na co najmniej 85 km/h lub 90 km/h. Wartość 85 km/h stanowi element przyjęty przy wyliczaniu prędkości z uwzględnieniem stwierdzonej drogi hamowania i stanowi etap przejściowy przy określaniu ostatecznej prędkości z jaką poruszał się samochód M. P. (1). Nawet jeżeli by przyjąć ,że biegły nie może oszacować precyzyjnie prędkości kierującego to wyliczenie oscylujące pomiędzy 85-90 km/h i tak nie powoduje zmiany oceny sytuacji. Nie mieści się bowiem w granicach ewentualnego błędu pomiarowego i wartości progowych- skoro na omawianym obszarze M. P. mógł się poruszać jedynie z prędkością 40 km/h. Przy wyliczonej drodze hamowania te ewentualne róznice również nie miałaby wpływu na ocenę zachowania uczestników zdarzenia.

1,2,3

Wyjaśnienia oskarżonego

Twierdzenia oskarżonego nie przyznającego się do winy znajdują potwierdzenie w zeznaniach świadka A. B., opinii biegłych, dokumentach dołączonych do akt sprawy

1

Zeznania świadka A. B.

Świadek jest osobą postronną, nie ma interesu w przedstawianiu faktów w sposób odbiegający od rzeczywistego, jego twierdzenia znajdują potwierdzenie w nagraniach z monitoringu, opinii biegłego z dziedziny ruchu drogowego, dowodach zabezpieczonych na miejscu zdarzenia

1,2,3

Dokumenty dołączone do akt sprawy

Wystawione zostały przez uprawnione podmioty, w ramach przysługujących im kompetencji, ich wiarygodność nie była w toku postępowania podważana.

2.2.  Dowody nieuwzględnione przy ustaleniu faktów
(dowody, które sąd uznał za niewiarygodne oraz niemające znaczenia dla ustalenia faktów)

Lp. faktu z pkt 1.1 albo 1.2

Dowód

Zwięźle o powodach nieuwzględnienia dowodu

1

Zeznania świadka M. P. (1)

Sąd nie dał im wiary w zakresie w jakim nie pokrywają się z opisanym powyżej stanem faktycznym albowiem w tym zakresie przeczy im pozostały materiał dowodowy zebrany w sprawie. Zauważyć należy, iż wersje wydarzeń przedstawiane przez w/w zmieniają się w zależności od etapu postepowania oraz potrzeb. Trudno także przyjąć by na etapie postępowania sądowego świadek nagle przypomniał sobie okoliczności, których wcześniej nie pamiętał . W szczególności sąd nie dał wiary twierdzeniom w/w, jakoby w dniu zdarzenia poruszał się z prędkością 50-60 km/h albowiem przeczy temu opinia biegłego, dokumentacja zdjęciowa, dowody rzeczowe zabezpieczone na miejscu zdarzenia, nagrania z monitoringu- leżące u podstaw wydania opinii itp.

3.  PODSTAWA PRAWNA WYROKU

Punkt rozstrzygnięcia z wyroku

Oskarżony

3.1.  Podstawa prawna skazania albo warunkowego umorzenia postępowania zgodna z zarzutem

Zwięźle o powodach przyjętej kwalifikacji prawnej

3.2.  Podstawa prawna skazania albo warunkowego umorzenia postępowania niezgodna z zarzutem

Zwięźle o powodach przyjętej kwalifikacji prawnej

3.3.  Warunkowe umorzenie postępowania

Zwięzłe wyjaśnienie podstawy prawnej oraz zwięźle o powodach warunkowego umorzenia postępowania

3.4.  Umorzenie postępowania

Zwięzłe wyjaśnienie podstawy prawnej oraz zwięźle o powodach umorzenia postępowania

3.5.  Uniewinnienie

1

F. N.

Zwięzłe wyjaśnienie podstawy prawnej oraz zwięźle o powodach uniewinnienia

Zgromadzony w sprawie materiał dowodowy wykazał, iż zachowanie oskarżonego F. N. nie miało związku przyczynowego z zaistniałym wypadkiem drogowym. Sprawcą jego był wyłącznie oskarżyciel subsydiarny M. P. (1)- który nieprawidłowo wykonując manewr wyprzedzania doprowadził do zderzenia z prawidłowo jadącym samochodem N. kierowanym przez A. B. (1). F. N. po wyjechaniu na drogę główną prawidłowo kontynuował jazdę, nie dopuszczając się naruszenia przepisów ruchu drogowego. M. P. (1) natomiast- nie dość, że poruszał się z prędkością co najmniej dwukrotnie większą niż dopuszczalna na owym terenie to mając możliwość kontynuowania jazdy w sposób bezpieczny rozpoczął wykonywanie manewru wyprzedzania.

Powoływanie się pełnomocnika oskarżyciela posiłkowego na orzecznictwo mówiące o tym ,że obowiązek ustąpienia pierwszeństwa zachodzi niezależnie od tego czy poruszający się z pierwszeństwem jedzie z dozwoloną prędkością czy nie- nie ma w istocie w niniejszej sprawie zastosowania albowiem oskarżony wykonał swój manewr prawidłowo, pokonał na drodze pewien odcinek a dopiero po tym M. P. zbliżył się do jego samochodu i rozpoczął nieprzemyślany manewr. Od momentu kiedy oskarżony wjechał na drogę M. P. miał swobodną możliwość zatrzymania pojazdu, zredukowania prędkości, dostosowania swojego stylu jazdy do sytuacji drogowej itp. Podjęcie decyzji o wyprzedzaniu było samoistną decyzją kierującego V. .

W tej sytuacji uznać należy, iż przewód sądowy nie wykazał winy i sprawstwa oskarżonego- co skutkować musiało jego uniewinnieniem.

4.  KARY, Środki Karne, PRzepadek, Środki Kompensacyjne i

7.środki związane z poddaniem sprawcy próbie

Oskarżony

Punkt rozstrzygnięcia
z wyroku

Punkt z wyroku odnoszący się
do przypisanego czynu

Przytoczyć okoliczności

5.  Inne ROZSTRZYGNIĘCIA ZAwarte w WYROKU

Oskarżony

Punkt rozstrzygnięcia
z wyroku

Punkt z wyroku odnoszący się do przypisanego czynu

Przytoczyć okoliczności

7.6. inne zagadnienia

W tym miejscu sąd może odnieść się do innych kwestii mających znaczenie dla rozstrzygnięcia, a niewyjaśnionych w innych częściach uzasadnienia, w tym do wyjaśnienia, dlaczego nie zastosował określonej instytucji prawa karnego, zwłaszcza w przypadku wnioskowania orzeczenia takiej instytucji przez stronę

7.  KOszty procesu

Punkt rozstrzygnięcia z wyroku

Przytoczyć okoliczności

2

3

Obowiązkiem sądu w orzeczeniu kończącym postępowanie jest rozstrzygnięcie o kosztach. Zgodnie z art. 640 § 1 kpk przepisy odnoszące się do kosztów procesu w sprawach z oskarżenia prywatnego mają odpowiednie zastosowanie w sprawach z oskarżenia publicznego, w których akt oskarżenia wniósł oskarżyciel posiłkowy. W związku z powyższym zgodnie z art. 632 pkt 1 kpk sąd zasadził od M. P. (1) koszty zastępstwa procesowego poniesione przez oskarżonego. Wysokość owych kosztów wynikała z rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 22.10.2015 r. w sprawie opłat za czynności adwokackie ( Dz.U. 2015 poz. 1800 ze zm.)- przy uwzględnieniu nakładu pracy i ilości odbytych rozpraw. Nakład pracy obrońcy i stopień skomplikowania sprawy nie uzasadniał przyznania wyższego wynagrodzenia niż w graniach stawek minimalnych.

O kosztach sądowych na rzecz Skarbu Państwa orzeczono w myśl art. 632 § 1 pkt 1kpk i art. 640§2 kpk. Ponieważ Sąd nie mógł zasądzić od oskarżyciela posiłkowego zwrotu wydatków, o których mowa w art. 618 kpk, w wysokości przekraczającej kwotę zryczałtowanej równowartości wydatków określonej na podstawie art. 621 § 2-sąd przyjął, że do kwoty 300 zł należności opisane powyżej zostały przez oskarżyciela uregulowane przy wnoszeniu sprawy. W pozostałym zakresie kwotę kosztów stanowiła opłata z tytułu uniewinnienia wskazana w ustawie o opłatach w sprawach karnych.

6.  Podpis