Pełny tekst orzeczenia

Sygnatura akt II C 2216/19

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Sprostowano postanowieniem z dnia 10 lutego 2021 roku

Dnia 5 lutego 2021 r.

Sąd Okręgowy w Łodzi II Wydział Cywilny

Przewodnicząca: S.S.O. Dorota Liczberska – Dębska

po rozpoznaniu w dniu 29 stycznia 2021 roku w Łodzi

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa Miasta Ł. – Zarządu Lokali Miejskich

przeciwko Wspólnocie Mieszkaniowej Nieruchomości położonej w Ł. przy ulicy (...)

o uchylenie uchwały

na skutek sprzeciwu strony pozwanej od wyroku zaocznego

utrzymuje w mocy w całości wyrok zaoczny z dnia 18 maja 2020 roku.