Pełny tekst orzeczenia

Sygnatura akt II 1 C 73/20

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 29 stycznia 2021 roku

Sąd Rejonowy dla Łodzi- Widzewa w Łodzi II Wydział Cywilny w składzie:

Przewodniczący: Sędzia Anna Braczkowska

po rozpoznaniu w dniu 29 stycznia 2021 roku w Łodzi

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa T. K.

przeciwko (...) Wierzytelności Detalicznych Niestandaryzowanemu Sekurytyzacyjnemu Funduszowi Inwestycyjnemu Zamkniętemu z siedzibą w W.

o pozbawienie tytułu wykonawczego wykonalności

1.  oddala powództwo w całości;

2.  nie obciąża powódki T. K. obowiązkiem zwrotu na rzecz pozwanego (...) Wierzytelności Detalicznych Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z siedzibą w W. kosztów postępowania.

Sygnatura akt II 1 C 73/20

UZASADNIENIE

W pozwie z 15 października 2020 roku, skierowanym przeciwko (...) Wierzytelności Detalicznych Niestandaryzowanemu Sekurytyzacyjnemu Funduszowi Inwestycyjnemu Zamkniętemu z siedzibą w W., powódka T. K. wniosła o pozbawienie w całości wykonalności tytułu wykonawczego w postaci nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym Sądu Rejonowego Lublin – Zachód w Lublinie VI Wydział Cywilny z dnia 21 listopada 2014 roku wydanego w sprawie VI Nc-e (...), opatrzonego klauzulą wykonalności w dniu 13 stycznia 2015 roku. Powódka wniosła również o zasądzenie na jej rzecz od pozwanego zwrotu kosztów postępowania oraz o zabezpieczenie powództwa poprzez zawieszenie postępowania egzekucyjnego prowadzonego przez Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym dla Łodzi – Widzewa w Łodzi A. K. w sprawie AK Km 1296/2017 – do czasu prawomocnego zakończenia postępowania w przedmiotowej sprawie. Jako podstawę faktyczną swojego roszczenia powódka wskazała, że pozwany nie udowodnił zasadności żądania pozwu oraz dokonanej na niego cesji wierzytelności – nie wykazał zapłaty ceny sprzedaży na rzecz cedenta. Ponadto w jej ocenie pozwany nie wykazał zmiany podmiotowej wierzytelności wynikającej z umowy kredytu gotówkowego z pierwotnego wierzyciela na swoją rzecz. Powódka podniosła również zarzut przedawnienia roszczeń objętych spornym nakazem zapłaty ( pozew k. 3-10).

Postanowieniem z dnia 29 października 2020 roku Sąd Rejonowy dla Łodzi – Widzewa w Łodzi, II Wydział Cywilny Sekcja Egzekucyjna oddalił wniosek powódki o zabezpieczenie, oddalił wniosek o ustanowienie pełnomocnika z urzędu, zwolnił powódkę od kosztów sądowych w postaci opłaty od pozwu w kwocie 500 złotych oraz oddalił wniosek o zwolnienie od kosztów sądowych w pozostałym zakresie. (postanowienie k. 15)

W dniu 10 grudnia 2020 roku pozwany złożył odpowiedź na pozew, w której wskazał, że nabył wierzytelność od pierwotnego wierzyciela i jest uprawniony do odzyskania kwota na jakie opiewa jego wierzytelność. Ponadto wskazał, że argument powódki dotyczący braku potwierdzenia zapłaty ceny zakupu wierzytelności jest niezasadny, ponieważ, co wynika z umowy cesji – do takiej zapłaty nie doszło, gdyż zamiast zapłaty strona zobowiązała się do przelewu wierzytelności, których wcześniejszym wierzycielem był (...) Bank (...) Spółka Akcyjna. (odpowiedź na pozew k. 23-25)

Sąd Rejonowy ustalił następujący stan faktyczny:

W dniu 21 listopada 2014 roku Sąd Rejonowy Lublin – Zachód w Lublinie VI Wydział Cywilny wydał nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym, w sprawie VI Nc-e (...), w którym nakazał pozwanej zapłatę kwoty 9.715,23 zł oraz kwotę 1.322 zł tytułem zwrotu kosztów procesu na rzecz (...) Wierzytelności Detalicznych Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z siedzibą w W.. Powyższemu nakazowi zapłaty w dniu 23 stycznia 2015 roku została nadana klauzula wykonalności. ( tytuł wykonawczy w aktach egzekucyjnych AK Km 1296/2017 k. 3).

W dniu 2 czerwca 2017 roku na wniosek (...) Wierzytelności Detalicznych Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z siedzibą w W. zostało wszczęte przez Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym dla Łodzi – Widzewa w Łodzi A. K. postępowanie egzekucyjne w sprawie AK Km 1296/2017 – przeciwko T. K.. W jego toku ustalono, że egzekucja jest skuteczna tylko ze świadczenia emerytalno-rentowego powódki. Postępowanie egzekucyjne nadal pozostaje czynne. ( pismo komornika sądowego z dnia 27 listopada 2017 roku – akta AK Km 1296/2017 k. 30).

Sąd Rejonowy zważył, co następuje:

Jak wynika z treści art. 840 § 1 pkt 1 k.p.c. – dłużnik może w drodze powództwa żądać pozbawienia tytułu wykonawczego wykonalności w całości lub części albo ograniczenia, jeżeli przeczy zdarzeniom, na których oparto wydanie klauzuli wykonalności, a w szczególności gdy kwestionuje istnienie obowiązku stwierdzonego tytułem egzekucyjnym niebędącym orzeczeniem sądu albo gdy kwestionuje przejście obowiązku mimo istnienia formalnego dokumentu stwierdzającego to przejście, a także jeśli - po powstaniu tytułu egzekucyjnego nastąpiło zdarzenie, wskutek którego zobowiązanie wygasło albo nie może być egzekwowane. Okolicznością taką niewątpliwie jest fakt przedawnienia roszczenia objętego tytułem wykonawczym.

Jak stanowi bowiem art. 125 k.c., roszczenie stwierdzone prawomocnym orzeczeniem sądu przedawnia się z upływem lat sześciu, chociażby termin przedawnienia roszczeń tego rodzaju był krótszy. Jeżeli stwierdzone w ten sposób roszczenie obejmuje świadczenia okresowe, roszczenie o świadczenia okresowe należne w przyszłości ulega przedawnieniu trzyletniemu. Zajście po wydaniu tytułu egzekucyjnego zdarzenia, na skutek którego zobowiązanie nie może być egzekwowane, to między innymi upływ czasu.

Przepis art. 125 k.c. uległ jednak w ostatnim czasie zmianie. Do dnia 9 lipca 2018 roku przepis ten statuował bowiem 10-letni okres przedawnienia roszczeń objętych tytułami wykonawczymi powołując taki sam 3-letni okres przedawnienia roszczeń odsetkowych objętych takim tytułem. Przepis ten w brzmieniu sprzed dnia 9 lipca 2018 roku znajduje zastosowanie w przedmiotowej sprawie – z uwagi na treść przepisu art. 5 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 13 kwietnia 2018 roku (Dz. U. z 2018 roku, poz. 1104) o zmianie ustawy kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw. Jak wynika bowiem z jego treści, do roszczeń powstałych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy (ustawy z dnia 13 kwietnia 2018 roku) i w tym dniu jeszcze nieprzedawnionych stosuje się od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy przepisy ustawy zmienianej w art. 1 – kodeksu cywilnego, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą. Jeżeli jednak zgodnie z przepisami ustawy kodeks cywilny, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, termin przedawnienia jest krótszy niż według przepisów dotychczasowych, bieg terminu przedawnienia rozpoczyna się z dniem wejścia w życie niniejszej ustawy. Jeżeli jednak przedawnienie, którego bieg terminu rozpoczął się przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, nastąpiłoby przy uwzględnieniu dotychczasowego terminu przedawnienia wcześniej, to przedawnienie następuje z upływem tego wcześniejszego terminu.

W tej sprawie wystąpił oczywiście upływ długiego czasu od wydania orzeczenia. Na skutek ustaleń czynionych przez Sąd z urzędu ustalono, że pozwany przerwał bieg terminu przedawnienia. Przerwanie biegu terminu przedawnienia jest instytucją uregulowaną w art. 123 § 1 k.c. i art. 124 k.c. Bieg terminu przedawnienia przerywa się przez każdą czynność przed sądem lub innym organem powołanym do rozpoznawania spraw lub egzekwowania roszczeń danego rodzaju albo przed sądem polubownym, przedsięwziętą bezpośrednio w celu dochodzenia lub ustalenia albo zaspokojenia lub zabezpieczenia roszczenia. Po każdym przerwaniu bieg przedawnienia biegnie na nowo, jednak przedawnienie nie biegnie, dopóki postępowanie przed sądem lub innym organem nie zostanie zakończone.

Skutek przerwania biegu terminu przedawnienia wystąpił w przedmiotowej sprawie kilkukrotnie, a to na skutek złożenia przez pozwanego wniosku o nadanie klauzuli wykonalności spornemu nakazowi zapłaty, co skutkowało jej nadaniem na mocy postanowienia z dnia 13 stycznia 2015 roku oraz złożenia wniosku o wszczęcie postępowania egzekucyjnego w sprawie Km 1296/17 w dniu 2 czerwca 2017 roku. Pomiędzy tymi datami brak jest upływu okresu co najmniej 3-letniego co pozwoliłoby Sądowi na przyjęcie, że choć część odsetek ustawowych uległa przedawnieniu.

Wszystkie pozostałe zarzuty podniesione przez powódkę w pozwie, jako niedotyczące okresu czasu po powstaniu tytułu wykonawczego nie mogły zostać skutecznie zgłoszone na gruncie sprawy o pozbawienie tytułu wykonanego wykonalności. Winny one zostać podniesione w toku postępowania, w którym doszło do powstania spornego tytułu wykonawczego, obecne zaś ich zgłoszenie uznać należy a spóźnione.

Co więcej, wskazać również należy, że powództwo o pozbawienie tytułu wykonawczego wykonalności może zostać skutecznie zgłoszone jedynie do momentu przymusowej jego realizacji, a więc do czasu wyegzekwowania objętych nim kwot. W przedmiotowej sprawie na rzecz wierzyciela została już wyegzekwowana znaczna część należności objętych tytułem wykonawczym, a wobec faktu, że egzekucja pozostaje nadal czynną i prowadzona jest skutecznie kwota ta z miesiąca na miesiąc ulega zmianie.

O kosztach postępowania Sąd orzekł na podstawie art. 102 k.p.c. i zdecydował się aby nie obciążać nimi powódki, pomimo fakt, że przegrała przedmiotową sprawę w całości. Po stronie pozwanego występuje bowiem podmiot zawodowo trudniący się nabywaniem i dochodzeniem wierzytelności, na stałe korzystający z fachowej pomocy prawnej – a są to po jego stronie jedynie poniesione koszty postępowania.

ZARZĄDZENIE

Odpis wyroku wraz z uzasadnieniem doręczyć powódce - z pouczeniem o apelacji.