Pełny tekst orzeczenia

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 19 lutego 2021 roku

Sąd Okręgowy w Łodzi – VIII Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w składzie następującym:

Przewodniczący – sędzia Anna Przybylska

Protokolant – sekr.sąd. W. F.

po rozpoznaniu w dniu 12 lutego 2021 roku

na rozprawie

sprawy z odwołania K. B.

przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych II Oddział w Ł.

o prawo do renty z tytułu niezdolności do pracy

na skutek odwołania od decyzji:

- z dnia 8.04.2019 roku znak (...)

1.  zmienia zaskarżoną decyzję i przyznaje K. B. prawo do renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy na okres od dnia 17.02.2019 roku do dnia 31.03.2021 roku;

2.  zasądza od Zakładu Ubezpieczeń Społecznych II Oddział w Ł. na rzecz K. B. kwotę 180 zł (sto osiemdziesiąt złotych) tytułem zwrotu kosztów procesu.