Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt III Ca 1825/19

POSTANOWIENIE

Dnia 2 lipca 2020 r.

Sąd Okręgowy w Łodzi, III Wydział Cywilny Odwoławczy w składzie:

Przewodniczący: Sędzia Radosław Olewczyński

Sędzia Marta Witoszyńska

Sędzia ( del. ) Wojciech Wysoczyński ( spr.)

Protokolant: staż. Alicja Pisarczyk

po rozpoznaniu w dniu 2 lipca 2020 roku, na rozprawie w Łodzi

sprawy z wniosku Skarbu Państwa – Prezydenta Miasta Ł.

o uznanie za zmarłych A. K., D. K., R. K., G. K., E. K. (1), P. Z./C., A. Z./C., R./R. K. i J./I. K.

na skutek apelacji wnioskodawcy

od punktów a , b , e , f , g i h postanowienia Sądu Rejonowego dla Łodzi-Widzewa w Łodzi z dnia 29 sierpnia 2018 r. wydanego w sprawie II Ns 460/18

postanawia:

I.  sprostować oczywistą omyłkę w punkcie b zaskarżonego postanowienia w ten sposób, że w miejsce błędnej daty urodzenia D. K. „8 stycznia 1961 r.” wpisać prawidłową datę jej urodzenia „8 stycznia 1861 r.”;

II.  zmienić zaskarżone postanowienie w punktach a , b , e , f , g i h w ten tylko sposób, że:

1.  w punkcie a chwilę śmierci A. K., syna G. i J. z domu L./J. z domu L., urodzonego w dniu (...) w E., ostatnio zamieszkałego w Ł. oznaczyć na dzień 31 grudnia 1924 r., godzina 23:59;

2.  w punkcie b chwilę śmierci D. K. z domu G./H., córki G. i R. z domu A., urodzonej w dniu (...) w miejscowości W. oznaczyć na dzień 31 grudnia 1924 r., godzina 23:59;

3.  w punkcie e chwilę śmierci E. K. (2) z domu S./S., córki E. i M. z domu S./M. z domu S., urodzonej w dniu (...) w Ł., ostatnio stale zamieszkałej w Ł. oznaczyć na dzień 31 grudnia 1949 r.;

4.  w punkcie f chwilę śmierci P. Z./C. z domu K., córki A. i D. z domu G./H., urodzonej w dniu (...) w E. oznaczyć na dzień 31 grudnia 1949r., godzina 23:59;

5.  w punkcie g chwilę śmierci A. Z./C., syna A. i E. z domu K. oznaczyć na dzień 31 grudnia 1949r., godzina 23:59;

6.  w punkcie h chwilę śmierci R./R. K., syna A. i D. z domu G./H., urodzonego w dniu (...) w E. oznaczyć na dzień 31 grudnia 1949 r., godzina 23:59.