Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt: III Ca 1861/19

POSTANOWIENIE

Dnia 8 lipca 2020 roku

Sąd Okręgowy w Łodzi III Wydział Cywilny Odwoławczy

w składzie następującym:

Przewodniczący: Sędzia SO Krzysztof Kacprzak (spr.)

Sędziowie: SO Bożena Rządzińska

SO Bogdan Jachowicz

Protokolant: stażysta Aleksandra Witczak

po rozpoznaniu w dniu 1 lipca 2020 roku w Łodzi

na rozprawie

sprawy z wniosku (...) w Ł.

z udziałem: J. B., M. R., H. Y. i Skarbu Państwa - Prezydenta Miasta Ł.
o zasiedzenie
na skutek apelacji wnioskodawcy
od postanowienia Sądu Rejonowego dla Łodzi- Śródmieścia w Łodzi
z dnia 29 kwietnia 2019 r., sygn. akt III Ns 3/18

postanawia:

1.  oddalić apelację;

2.  zasądzić od (...) w Ł. na rzecz J. B., M. R. i H. Y. kwoty po 225 (dwieście dwadzieścia pięć) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania apelacyjnego.