Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt: III Ca 1892/19

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 1 lipca 2020 roku

Sąd Okręgowy w Łodzi III Wydział Cywilny Odwoławczy

w składzie następującym:

Przewodniczący: Sędzia SO Krzysztof Kacprzak

Sędziowie: SO Bożena Rządzińska

SO Bogdan Jachowicz (spr.)

Protokolant: stażysta Aleksandra Witczak

po rozpoznaniu w dniu 1 lipca 2020 roku w Łodzi

na rozprawie

sprawy z powództwa P. W.

przeciwko (...) Spółce Akcyjnej z siedzibą w W.

o zapłatę

na skutek apelacji pozwanego

od wyroku Sądu Rejonowego dla Łodzi- Śródmieścia w Łodzi

z dnia 19 czerwca 2019r., sygn. akt III C 1581/18

1.  oddala apelację;

2.  zasądza od (...) Spółki Akcyjnej z siedzibą w W. na rzecz P. W. kwotę 1800 (tysiąc osiemset) zł tytułem zwrotu kosztów postepowania apelacyjnego.