Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt: III Ca 1894/19

POSTANOWIENIE

Dnia 1 lipca 2020 roku

Sąd Okręgowy w Łodzi III Wydział Cywilny Odwoławczy

w składzie następującym:

Przewodniczący: Sędzia SO Krzysztof Kacprzak

Sędziowie: SO Bożena Rządzińska (spr.)

SO Bogdan Jachowicz

Protokolant: stażysta Aleksandra Witczak

po rozpoznaniu w dniu 1 lipca 2020 roku w Łodzi

na rozprawie

sprawy z wniosku J. B. i I. B.

z udziałem M. K., J. P. (1), J. H. (1), J. H. (2), J. P. (2) i I. P.

o zniesienie współwłasności, częściowy podział majątku wspólnego i uzgodnienie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym

na skutek apelacji wnioskodawców

od postanowienia wstępnego Sądu Rejonowego dla Łodzi- Śródmieścia w Łodzi

z dnia 12 grudnia 2018r., sygn. akt II Ns 544/17

postanawia:

oddalić apelację.