Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt: III Ca 215/19

POSTANOWIENIE

Dnia 8 lipca 2020 roku

Sąd Okręgowy w Łodzi III Wydział Cywilny Odwoławczy

w składzie następującym:

Przewodniczący: Sędzia SO Krzysztof Kacprzak

Sędziowie: SO Bożena Rządzińska

SO Bogdan Jachowicz (spr.)

Protokolant: sekr. sąd. Magdalena Głowacka

po rozpoznaniu w dniu 24 czerwca 2020 roku w Łodzi

na rozprawie

sprawy z wniosku I. S.

z udziałem J. S.

o podział majątku wspólnego

na skutek apelacji uczestnika

od postanowienia Sądu Rejonowego w Rawie Mazowieckiej

z dnia 17 sierpnia 2018r., sygn. akt I Ns 30/115

postanawia:

I.  zmienić zaskarżone postanowienie :

A.)  w punkcie 1.) poprzez obniżenie wartości składników majątku wspólnego opisanych w podpunktach: c) z 736.000 zł do kwoty 345.000 (trzysta czterdzieści pięć tysięcy) zł, d) z kwoty 57.500 zł do kwoty 35.000 (trzydzieści pięć tysięcy) zł, h) z kwoty 9.000 zł do kwoty 4.500 (cztery tysiące pięćset) zł, i) z kwoty 4800 do kwoty 4.000 (cztery tysiące) zł, l) z kwoty 56.000 zł do kwoty 49.000 (czterdzieści dziewięć tysięcy) zł, m) z kwoty 15.000 zł do kwoty 9.000 (dziewięć tysięcy) zł, n) z kwoty 85.000 zł do kwoty 48.400 (czterdzieści osiem tysięcy czterysta) zł, o) z kwoty 15.000 zł do kwoty 12.000 (dwanaście tysięcy) zł, p) z kwoty 12.000 zł do kwoty 8.500 (osiem tysięcy pięćset) zł, q) z kwoty 7.000 zł do kwoty 5.500 (pięć tysięcy pięćset)zł, r) z kwoty 12.000 zł do kwoty 9.500 (dziewięć tysięcy pięćset )zł, s) z kwoty 11.000 zł do kwoty 10.500 (dziesięć tysięcy pięćset) zł, t) z kwoty 9.000 zł do kwoty 7.000 (siedem tysięcy) zł, u) z kwoty 8.000 zł do kwoty 6.500 (sześć tysięcy pięćset) zł, v) z kwoty 2.800 zł do kwoty 2.200 (dwa tysiące dwieście) zł, x) z kwoty 900 zł do kwoty 750 (siedemset pięćdziesiąt) zł, y) z kwoty 4.000 zł do kwoty 3.400 (trzy tysiące czterysta) zł, z) z kwoty 500 zł do kwoty 450 (czterysta pięćdziesiąt) zł, cc) z kwoty 5.000 zł do kwoty 3.400 (trzy tysiące czterysta) zł, dd) z kwoty 5.000 zł do kwoty 3.400 (trzy tysiące czterysta) zł;

B.)  w punkcie 3) e) poprzez obniżenie zasądzonej dopłaty z kwoty 297.359,91 zł do kwoty 120.959,91 (sto dwadzieścia tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt dziewięć 91/100) zł;

C.)  W punkcie 8) poprzez obniżenie łącznej kwoty z 441.409,91 zł do kwoty 265.009,91 (dwieście sześćdziesiąt pięć tysięcy dziewięć 91/100) zł;

II.  oddalić apelację w pozostałym zakresie;

III.  nakazać pobrać od I. S. i J. S. na rzecz Skarbu Państwa – Sądu Okręgowego w Łodzi po 906,89 (dziewięćset sześć 89/100) zł tytułem zwrotu wydatków poniesionych tymczasowo przez Skarb Państwa;

IV.  ustalić, że w pozostałym zakresie uczestnicy ponoszą koszty postepowania apelacyjnego związane ze swym udziałem w sprawie;

V.  oddalić wniosek I. S. z dnia 6 kwietnia 2020r.

o zabezpieczenie.