Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt III Ca 2393/19

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 8 lipca 2020 roku

Sąd Okręgowy w Łodzi III Wydział Cywilny Odwoławczy

w następującym składzie:

Przewodniczący: SSO Krzysztof Kacprzak (spr.)

Sędziowie: SO Bożena Rządzińska

SO Bogdan Jachowicz

Protokolant: sekr. sąd. Magdalena Głowacka

po rozpoznaniu w dniu 24 czerwca 2020 roku w Łodzi

na rozprawie

sprawy z powództwa M. R.

przeciwko K. R.

o zapłatę

na skutek apelacji pozwanego

od wyroku Sądu Rejonowego dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi

z dnia 31 maja 2019 roku, sygn. akt II C 876/14

I.  zmienia zaskarżony wyrok w punkcie 1. w ten sposób, że obniża zasądzoną kwotę 21 020 (dwadzieścia jeden tysięcy dwadzieścia) złotych do kwoty 9 000 (dziewięć tysięcy) złotych, oddalając powództwo w zakresie kwoty 12 020 (dwanaście tysięcy dwadzieścia) złotych;

II.  oddala apelację w pozostałej części;

III.  nie obciąża stron kosztami postępowania apelacyjnego;

IV.  przyznaje i nakazuje wypłacić ze Skarbu – Państwa Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi na rzecz adw. K. N. kwotę 1 476 (tysiąc czterysta siedemdziesiąt sześć) złotych brutto tytułem kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej powódce z urzędu w postępowaniu apelacyjnym;

V.  przyznaje i nakazuje wypłacić ze Skarbu – Państwa Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi na rzecz r.pr. M. S. kwotę 1 476 (tysiąc czterysta siedemdziesiąt sześć) złotych brutto tytułem kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej pozwanemu z urzędu w postępowaniu apelacyjnym.