Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt III Ca 2546/19

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 30 czerwca 2020 roku

Sąd Okręgowy w Łodzi, III Wydział Cywilny Odwoławczy

w składzie następującym:

Przewodniczący – Sędzia Sławomir Zieliński

po rozpoznaniu w dniu 23 czerwca 2020 roku w Łodzi

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa M. P. (1), M. P. (2), B. P. i M. P. (3)

przeciwko M. M.

o zapłatę

na skutek apelacji pozwanej

od wyroku Sądu Rejonowego w Łowiczu

z dnia 5 czerwca 2019 roku

sygn. akt I C 240/19

I. zmienia punkt 1. zaskarżonego wyroku na następujący:

"zasądza od pozwanej M. M. solidarnie na rzecz powodów M. P. (1), M. P. (2), B. P. i M. P. (3) kwotę 3.579,10 (trzy tysiące pięćset siedemdziesiąt dziewięć złotych dziesięć groszy) wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia 22 listopada 2018 roku do dnia zapłaty oraz ustawowe odsetki za opóźnienie od kwoty 2.000 (dwa tysiące) złotych za okres od dnia 22 listopada 2018 roku do dnia 5 czerwca 2019 roku";

II. oddala apelację w pozostałej części;

III. nie obciąża pozwanej obowiązkiem zwrotu powodom kosztów postępowania apelacyjnego.