Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt III Ca 2570/19

POSTANOWIENIE

Dnia 26 czerwca 2020 r.

Sąd Okręgowy w Łodzi Wydział III Cywilny Odwoławczy

w składzie następującym :

Przewodniczący: sędzia Radosław Olewczyński

Sędziowie : Elżbieta Gawryszczak

(del.) Joanna Łakomska-Grzelak

po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym

w dniu 26 czerwca 2020 r. w Łodzi

sprawy z wniosku J. K.

z udziałem M. K.

o wpis prawa własności do działu II księgi wieczystej (...), wykreślenie wzmianki o wszczęciu egzekucji z działu III księgi wieczystej (...) i wykreślenie wpisów hipotek z działu IV księgi wieczystej (...)

na skutek apelacji uczestnika postępowania

od postanowienia Sądu Rejonowego dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi z dnia 16 września 2019 r., Dz Kw 10599/19

wydanego na skutek skargi uczestnika postępowania na wpisy referendarza sądowego z dnia 21 stycznia 2019 r., Dz.Kw. 750/19

p o s t a n a w i a :

zmienić zaskarżone postanowienie w ten sposób, że uchylić zaskarżone wpisy w całości i oddalić wnioski o ich dokonanie.