Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt III Ca 2695/19

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 2 lipca 2020 r.

Sąd Okręgowy w Łodzi III Wydział Cywilny Odwoławczy

w składzie następującym:

Przewodniczący: sędzia Radosław Olewczyński

Sędziowie: Marta Witoszyńska

(del.) Wojciech Wysoczyński

Protokolant: staż. Alicja Pisarczyk

po rozpoznaniu w dniu 2 lipca 2020 r. w Łodzi

na rozprawie

sprawy z powództwa Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego w W.

przeciwko N. K. i A. W.

o zapłatę

na skutek apelacji strony powodowej

od punktów 1, 3 i 4 wyroku Sądu Rejonowego w Pabianicach z dnia 18 września 2019 r. wydanego w sprawie I C 512/15

1.  zmienia zaskarżony wyrok w punkcie 1 w ten tylko sposób, że początkowy termin naliczania zasądzonych odsetek ustawowych od kwoty 243,05 zł (dwieście czterdzieści trzy złote pięć groszy) oznacza na dzień 25 października 2013 r.;

2.  oddala apelację w pozostałym zakresie;

3.  zasądza od Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego w W. na rzecz N. K. i A. W. solidarnie kwotę 450,00 zł (czterysta pięćdziesiąt złotych) tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego w postępowaniu apelacyjnym.