Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt: I C 51/21

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 18 marca 2021 r.

Sąd Rejonowy w Giżycku I Wydział Cywilny

w składzie następującym:

Przewodniczący:

SSR Anna Kurzynowska - Drzażdżewska

Protokolant:

sekretarka Paulina Warchoł

po rozpoznaniu w dniu 18 marca 2021 r. w Giżycku na rozprawie

sprawy z powództwa (...) S.A. z siedzibą w M.

przeciwko P. J.

o zapłatę

1.  Oddala powództwo

2.  Zasądza od powoda na rzecz pozwanego kwotę 1817 zł tytułem zwrotu kosztów procesu.

SSR Anna Kurzynowska - Drzażdżewska

Sygn. akt I C 51/21

UZASADNIENIE

Powód (...) S.A. z siedzibą w M. wniósł pozew przeciwko P. J. domagając się zapłaty kwoty 7 772,25 zł wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie. W uzasadnieniu podniósł, że jest następcą prawnym pierwotnego wierzyciela – (...) Sp. z o. o. z siedzibą w B. , z którym pozwany zawarł w dniu 20.01.2020 r. umowę pożyczki. Wskazał, że pozwany nie wywiązał się z umowy, a wierzytelność została nabyta przez powoda na mocy umowy przelewu zawartej w dniu 01.04.2020 r.

Pozwany P. J. w odpowiedzi na pozew wniósł o oddalenie powództwa. Zakwestionował w pierwszym rzędzie legitymację czynną powoda, sam fakt zawarcia umowy pożyczki i zastosowanie klauzul abuzywnych.

Sąd ustalił, co następuje:

Jak wynika z przedstawionych , niepotwierdzonych kopii dokumentów w dniu 20 stycznia 2020 r. pozwany P. J. zawarł z (...) Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością w B. umowę pożyczki kwoty 6000 zł z terminem spłaty oznaczonym na dzień 19 lutego 2020 r.

( dowód : umowa pożyczki – k. 16-17).

Pożyczka zawarta została w formie internetowej.

Ponieważ termin spłaty pożyczki upłynął bezskutecznie wezwaniem z dnia 26.02.2020 r. pozwany został wezwany do jej zwrotu.

( zob. wezwanie k.20)

Kolejne wezwanie wystosowano w dniu 05.03.2020( zob. tamże).

Następnie pismem z dnia 03.04.2020 r. pozwany został powiadomiony o cesji wierzytelności na rzecz (...) z siedziba w E..

( zob. pismo k.20 v)

Z kolei pismem z dnia 25.06.2020 r. zawiadomiono pozwanego o umowie cesji zawartej pomiędzy (...) sp. z o.o. a (...) S.A.

( zob. k.23).

Sąd zważył, co następuje:

Zgodnie z art.720§1 kc przez umowę pożyczki dający pożyczkę zobowiązuje się przenieść na własność biorącego określoną ilość pieniędzy albo rzeczy oznaczonych tylko co do gatunku, a biorący zobowiązuje się zwrócić tę samą ilość pieniędzy lub rzeczy. Ponadto w myśl art.509 kc wierzyciel może bez zgody dłużnika przenieść wierzytelność na osobę trzecią. Jej przelew winien być stwierdzony pismem( art.511 kc).

W niniejszej sprawie powód (...) S.A. z /s w M. na dowód zasadności roszczenia przedłożył niepotwierdzoną kopię umowę pożyczki z dnia 20.01.2020 r. pismo zawierające zawiadomienie pozwanej o cesji wierzytelności z dnia 01.04 2020 r. i z dnia 17.06.2020 r. oraz wezwania do zapłaty. Przedstawił również kserokopie umów cesji zawartych pomiędzy D. W. a S. (...) z dnia 10.08.2020 r. ( zob.k7), porozumienie pomiędzy wymienionymi podmiotami z dnia 01.06.2020 ( zob. k. 13).

Nie przedstawiono sądowi dokumentu w postaci umowy cesji zawartej z (...) sp. z o.o. a jej następcą prawnym.

W pierwszym rzędzie należy zwrócić uwagę na kwestię zasadniczą , a mianowicie , czy powodowi przysługuje skuteczne prawo do wyrażonego w pozwie żądania. W przypadku negatywnej odpowiedzi na powyższe pytanie dalsze rozważanie merytoryczne są bowiem przedwczesne i zbędne.

W świetle zgromadzonego materiału dowodowego Sąd uznał rację pozwanego ,że powód nie wykazał w sposób skuteczny swojej legitymacji procesowej czynnej. W tym kontekście należy podkreślić, iż Sąd z urzędu ustala czy strony występujące w procesie posiadają legitymację do występowania w procesie, a jej brak zawsze skutkuje oddaleniem powództwa bez potrzeby merytorycznej oceny roszczenia.

Strona powodowa zgłaszając roszczenie winna wykazać nie tylko, istnienie i wysokość wierzytelności, ale także fakt skutecznego nabycia wierzytelności od pierwotnego wierzyciela. Treścią umowy przelewu jest bowiem przeniesienie przez wierzyciela swojej wierzytelności na osobę trzecią, a jej skutkiem jest wyłączenie dotychczasowego wierzyciela ze stosunku zobowiązaniowego i zajęcie jego miejsca przez nabywcę wierzytelności. Przelew wywołuje bezpośrednie skutki wobec dłużnika, po stronie którego powstaje obowiązek świadczenia w stosunku do nabywcy wierzytelności. W związku z tym nabywca wierzytelności jest legitymowany do wystąpienia z powództwem przeciwko dłużnikowi. Okoliczność tę winien wykazać w procesie, bowiem na podstawie art. 6 k. c. ciężar dowodu spoczywa na osobie, która z faktu tego wywodzi skutki prawne. Obowiązkiem Sądu nie jest natomiast zarządzenie dochodzeń w celu uzupełnienia lub wyjaśnienia twierdzeń stron i wykrycia środków dowodowych pozwalających na ich udowodnienie, a także przeprowadzenia z urzędu dowodów zamierzających do wyjaśnienia okoliczności istotnych dla rozstrzygnięcia sprawy, których wykazanie obciąża strony procesu, stosownie do treści art. 232 k.p.c. Powód, reprezentowany przez pełnomocnika profesjonalnego, winien zatem wykazać legitymację do wystąpienia z powództwem, w szczególności poprzez przedłożenie umowy przelewu wierzytelności przysługującej pierwotnemu wierzycielowi w stosunku do pozwanego w kwocie dochodzonej pozwem. W razie niewykazania powyższych okoliczności ponosi negatywne konsekwencje procesowe w postaci oddalenia powództwa.

W ocenie Sądu w sprawie niniejszej powód nie wykazał skutecznie nabycia wierzytelności wynikającej z umowy pożyczki z dnia 20 stycznia 2020 r. Nie przedstawił umowy sprzedaży wskazanej wierzytelności. Jej przelewu nie dowodzi przedłożone przez powoda zawiadomienie o przelewie, ani wezwanie do zapłaty, które w żadnym stopniu nie precyzują wierzytelności będącej przedmiotem cesji. Żeby zadośćuczynić obowiązkowi należytego wykazania swojej legitymacji procesowej czynnej powód powinien przedstawić do oceny sądowi dwie umowy cesji tj. umowę zawartą pomiędzy pożyczkodawcą (...) sp. z o.o. oraz D. i drugą zawartą pomiędzy (...) S.A. a D.. Tej pierwszej z wymienionych umów sądowi nie zaprezentowano do oceny.

Wobec powyższego nie ma podstaw do przyjęcia, że powodowi przysługuje względem pozwanego roszczenie wskazane w pozwie.

Mając przedstawione racje na uwadze i na podstawie przywołanych przepisów Sąd oddalił powództwo.

O kosztach postępowania orzeczono na podstawie art.98 §1 i 2 kpc.