Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt III Ca 1112/20

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 15 lipca 2020 roku

Sąd Okręgowy w Łodzi, III Wydział Cywilny Odwoławczy

w składzie następującym:

Przewodniczący: Sędzia SO Bożena Rządzińska

po rozpoznaniu w dniu 15 lipca 2020 roku w Łodzi

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa Towarzystwa (...) S.A. w W.

przeciwko Ł. N.

o zapłatę

na skutek apelacji pozwanego

od wyroku Sądu Rejonowego w Skierniewicach

z dnia 15 kwietnia 2020 roku, sygn. akt I C 1683/19

uchyla zaskarżony wyrok, znosi postępowanie w sprawie i przekazuje sprawę Sądowi Rejonowemu w Skierniewicach do ponownego rozpoznania, pozostawiając temu Sądowi rozstrzygnięcie o kosztach postępowania apelacyjnego.