Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt III Ca 1662/19

POSTANOWIENIE

Dnia 16 lipca 2020 r.

Sąd Okręgowy w Łodzi Wydział III Cywilny Odwoławczy

w składzie następującym :

Przewodniczący – Sędzia Jacek Kępa

Sędziowie : Radosław Olewczyński, Sławomir Zieliński

Protokolant : staż. Alicja Pisarczyk

po rozpoznaniu na rozprawie

w dniu 16 lipca 2020 r.

w Łodzi

sprawy z wniosku K. A.

z udziałem P. S., D. S. i S. S.

o zniesienie współwłasności

na skutek apelacji uczestnika P. S.

od postanowienia wstępnego Sądu Rejonowego dla Łodzi- Widzewa w Łodzi

z dnia 10 maja 2019 r.

sygn. akt II Ns 1153/16

p o s t a n a w i a :

oddalić apelację.