Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt III Ca 2576/19

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 16 lipca 2020 r.

Sąd Okręgowy w Łodzi Wydział III Cywilny Odwoławczy

w składzie następującym :

Przewodniczący : Sędzia Jacek Kępa

Sędziowie : Radosław Olewczyński, Sławomir Zieliński

po rozpoznaniu w dniu 16 lipca 2020 r.

w Łodzi

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa T. B.

przeciwko Towarzystwu (...) S.A. w W.

o zapłatę

na skutek apelacji pozwanego

od wyroku Sądu Rejonowego w Łęczycy

z dnia 25 września 2019 r.

sygnatura akt I C 334/18

1.oddala apelację;

2.zasądza od Towarzystwa (...) S.A. w W. na rzecz T. B. kwotę 450 (czterysta pięćdziesiąt) zł tytułem zwrotu kosztów postępowania apelacyjnego.