Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt III Ca 585/20

POSTANOWIENIE

Dnia 15 lipca 2020 r.

Sąd Okręgowy w Łodzi, III Wydział Cywilny Odwoławczy

w składzie następującym:

Przewodniczący Sędzia SO Elżbieta Gawryszczak

Sędziowie SO Bożena Rządzińska

SO Bogdan Jachowicz

po rozpoznaniu w dniu 15 lipca 2020 r. w Łodzi

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z wniosku Spółdzielni (...) w Ł.

z udziałem P. Ś.

o wpis hipoteki przymusowej w dziale IV księgi wieczystej (...)

na skutek apelacji uczestnika

na wpis Sądu Rejonowego dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi

z dnia 4 czerwca 2019 r.

Nr Dz. .Kw. (...)

postanawia:

1.oddalić apelację;

2.przyznać i nakazać wypłacić ze Skarbu Państwa – Sądu Okręgowego w Łodzi na rzecz adwokat K. B. kwotę 110,70 zł ( sto dziesięć złotych siedemdziesiąt groszy) tytułem zwrotu kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej uczestnikowi z urzędu w postępowaniu apelacyjnym;

3.zasądzić od P. Ś. na rzecz Spółdzielni (...) w Ł. kwotę 120 (sto dwadzieścia) złotych tytułem zwrotu kosztów zastępstwa adwokackiego w postępowaniu apelacyjnym.