Pełny tekst orzeczenia

UZASADNIENIE

Formularz UK 1

Sygnatura akt

VII K 8/20

Jeżeli wniosek o uzasadnienie wyroku dotyczy tylko niektórych czynów lub niektórych oskarżonych, sąd może ograniczyć uzasadnienie do części wyroku objętych wnioskiem. Jeżeli wyrok został wydany w trybie art. 343, art. 343a lub art. 387 k.p.k. albo jeżeli wniosek o uzasadnienie wyroku obejmuje jedynie rozstrzygnięcie o karze i o innych konsekwencjach prawnych czynu, sąd może ograniczyć uzasadnienie do informacji zawartych w częściach 3–8 formularza.

1.  USTALENIE FAKTÓW

1.1.  Fakty uznane za udowodnione

Lp.

Oskarżony

Czyn przypisany oskarżonemu (ewentualnie zarzucany, jeżeli czynu nie przypisano)

1

K. K. (1)

W okresie od 25 stycznia 2019 r. do 12 listopada 2019 r. w P. woj. (...), korzystając z przerwy w odbywaniu kary pozbawienia wolności udzielonej na mocy postanowienia Sądu (...) w (...) z dnia (...) roku, sygn. akt (...)bez usprawiedliwionej przyczyny, nie powrócił do A. Ś.w P., najpóźniej w ciągu trzech dni po upływie wyznaczonego terminu.

Przy każdym czynie wskazać fakty uznane za udowodnione

Dowód

Numer karty

1.  Wyrokiem łącznym z dnia (...) r. Sąd (...) w (...) w sprawie (...) wymierzył skazanemu K. K. (1) karę łączną 3 lat i 9 miesięcy pozbawienia wolności. K. K. (1) miał odbywać tą karę od 15 maja 2016 roku do 07 lutego 2020 roku.

odpis wyroku łącznego w sprawie (...)SR w. (...)

obliczenie kary

23

24

2.  Postanowieniem z dnia (...) r. w sprawie (...) Sąd (...) w (...) udzielił skazanemu K. K. (1) przerwy w odbywaniu kary 3 lat i 9 miesięcy pozbawienia wolności na okres 4 miesięcy celem hospitalizacji. Data powrotu do zakładu karnego przypadała na dzień 22 stycznia 2019 roku.

kserokopia postanowienia SO w (...) w sprawie (...)

zawiadomienie o zwolnieniu ze sprawy

wyjaśnienia oskarżonego

2

25

47-47v, 95v-96

3.  W okresie od 19 września 2018 roku do 5 października 2018 roku K. K. (1) przebywał w (...) Szpitalu Wojewódzkim im. (...) w P.. Rozpoznano u niego zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych o etiologii gronkowcowej, cukrzycę, zapalenie płuc, stan po częściowej resekcji trzustki oraz zespół zależności alkoholowej. Następnie w dniu 5 października 2018 roku został przewieziony do Wojewódzkiego (...) w Ł., gdzie przebywał od 5 października 2018 roku do 25 października 2018 roku. Rozpoznano u niego zapalenie opon mózgowych gronkowcowe, zapalenie jelita cienkiego i grubego, niedokrwistość i cukrzycę insulinozależną. W wyniku włączonego leczenia uzyskano poprawę kliniczną i laboratoryjną. Po tym okresie został wypisany do dalszej opieki ambulatoryjnej w stanie poprawy klinicznej. Miał kontynuować leczenie farmakologiczne oraz zachować dietę cukrzycową. Zalecono także konsultację w Poradni Diabetologicznej.

Karta informacyjna S. im. M. K. w P. z dnia (...) roku

Karta informacyjna leczenia szpitalnego (...) im. (...) W. B. w Ł.

69 (koperta)

69 (koperta), 91-94

4.  W dniu 28 grudnia 2018 roku K. K. (1) zawnioskował o udzielenie dalszej przerwy w związku koniecznością kontynuowania leczenia. Postanowieniem z dnia 14 stycznia 2019 roku w sprawie (...) Sąd (...) w (...) nie uwzględnił wniosku skazanego K. K. (1). Umotywował to faktem, że stan zdrowia oskarżonego uległ poprawie, a nadto dalsze leczenie jest możliwe w warunkach izolacji więziennej.

kserokopia postanowienia SO w (...) w sprawie (...)

wyjaśnienia oskarżonego

3-4

47-47v., 95v.-96

5.  Mimo upływu okresu, na jaki została udzielona skazanemu przerwa, skazany nie powrócił do Aresztu Śledczego w P., w którym odbywał karę.

1)  wyjaśnienia oskarżonego

2)  zeznania świadka S. Ł.

3)  zawiadomienie o przestępstwie

4)  notatki urzędowe

1)  47-47v, 95v-96

2)  10

3)  1

4)  27,33

6.  W dniu 12 listopada 2020 roku K. K. (1) został zatrzymany przez funkcjonariuszy Komendy (...) w P. i doprowadzony do Aresztu Śledczego w P.

wyjaśnienia oskarżonego

47-47v, 95v-96

7.  Oskarżony był już wielokrotnie karany.

dane o karalności

61-63

1.2.  Fakty uznane za nieudowodnione

Lp.

Oskarżony

Czyn przypisany oskarżonemu (ewentualnie zarzucany, jeżeli czynu nie przypisano)

Przy każdym czynie wskazać fakty uznane za nieudowodnione

Dowód

Numer karty

2.  OCena DOWOdów

2.1.  Dowody będące podstawą ustalenia faktów

Lp. faktu z pkt 1.1

Dowód

Zwięźle o powodach uznania dowodu

2,4,5,6

wyjaśnienia oskarżonego

Wyjaśnienia oskarżonego we wskazanym zakresie korespondują ze zgromadzonym osobowym i nieosobowym materiałem dowodowym.

5

zeznania świadka S. Ł.

Świadek relacjonuje co do okoliczności znanych mu zawodowo, z tytułu pełnionej służby i spostrzeżeń oraz czynności podejmowanych w ramach obowiązków służbowych. Jego zeznania korespondują z pozostałym zgromadzonym osobowym i nieosobowym materiałem dowodowym.

1,2,4,5

odpis wyroku łącznego w sprawie (...) SR w. (...)

obliczenie kary

kserokopia postanowienia SO w (...) w sprawie (...)

kserokopia postanowienia SO w (...) w sprawie (...)

zawiadomienie o zwolnieniu ze sprawy

zawiadomienie o przestępstwie

notatki urzędowe

Nieosobowy materiał dowodowy zgromadzony w sprawie nie był podczas postępowania kwestionowany i Sąd nie znalazł podstaw, aby podważyć jego wiarygodność.

3

Karta informacyjna S. im. M. K. w P. z dnia (...) roku

Karta informacyjna leczenia szpitalnego (...) im. (...) W. B. w Ł.

Wskazana dokumentacja medyczna nie była podczas postępowania kwestionowana i Sąd nie znalazł podstaw, aby podważyć jej wiarygodność.

7

dane o karalności

Nieosobowy materiał dowodowy zgromadzony w sprawie nie był podczas postępowania kwestionowany i Sąd nie znalazł podstaw, aby podważyć jego wiarygodność.

2.2.  Dowody nieuwzględnione przy ustaleniu faktów
(dowody, które sąd uznał za niewiarygodne oraz niemające znaczenia dla ustalenia faktów)

Lp. faktu z pkt 1.1 albo 1.2

Dowód

Zwięźle o powodach nieuwzględnienia dowodu

5

Wynik badania nr (...) (k. 69 koperta)

Wynik badania grupy krwi nr (...) (k. 69 koperta)

Karta informacyjna (...) im. M. K. w Ł. (k. 69 koperta)

Karta informacyjna S. im. M. K. w P. z dnia 22 marca 2019 roku (k. 69 koperta)

Dokumentacja medyczna (k. 82-90)

Wskazane dokumenty nie mają znaczenia dla istoty sprawy. Dotyczą one stanu zdrowia oskarżonego oraz przeprowadzanych badań i zabiegów K. K. (1) w okresie 15 marca 2019 roku – 16 października 2019 roku. Natomiast w niniejszej sprawie przedmiotem oceny jest zachowanie oskarżonego na dzień 25 stycznia 2019 roku, kiedy to najpóźniej powinien powrócić do Zakładu Karnego. Na ten dzień dokumentacja medyczna potwierdzała, że jego stan zdrowia nie stanowił przeszkód do kontynuowania odbywania kary pozbawienia wolności. Wyrazem tego stało się postanowienie Sądu (...) w P. (...) z dnia (...) roku w sprawie (...)

3.  PODSTAWA PRAWNA WYROKU

Punkt rozstrzygnięcia z wyroku

Oskarżony

3.1.  Podstawa prawna skazania albo warunkowego umorzenia postępowania zgodna z zarzutem

1

K. K. (1)

Zwięźle o powodach przyjętej kwalifikacji prawnej

Zgodnie z treścią art. 242 § 3 kk karze podlega ten, kto korzystając z przerwy w odbywaniu kary pozbawienia wolności, bez usprawiedliwionej przyczyny nie powróci do zakładu karnego najpóźniej w ciągu 3 dni po upływie wyznaczonego terminu.

W ocenie Sądu, zgromadzony w sprawie materiał dowodowy pozwala na przypisanie oskarżonemu K. K. (1) zarzucanego mu czynu.

Oskarżony w okresie od (...) r. do dnia (...) roku korzystał z przerwy w odbywaniu kary pozbawienia wolności i mimo obowiązku powrotu w dniu 22 stycznia 2019 roku do Aresztu Śledczego w P. oraz w ciągu 3 dni po upływie wyznaczonego terminu z obowiązku tego się nie wywiązał.

Swoim zachowaniem godził w dobro, jakim jest prawidłowe funkcjonowanie wymiaru sprawiedliwości. Jest to występek o charakterze trwałym. Wytworzony przez sprawcę stan bezprawności jest przez niego utrzymywany aż do czasu dobrowolnego powrotu, bądź do chwili zatrzymania. Do przyjęcia bezprawności czynu nie jest konieczne ustalenie, że sprawca znał treść ustawowych znamion czynu zabronionego, gdyż wystarczy ustalenie, że uświadamia sobie, że swoim czynem naruszył przewidzianą regułę postępowania, do której przestrzegania był zobowiązany ( vide: wyrok Sądu Najwyższego z dnia 7 maja 2002 roku, sygn. akt II KK 39/02, Prok. i Pr. 2002, Nr 12, poz. 9).

Oskarżony zdawał sobie sprawę, że nie powracając w określonym terminie do zakładu karnego i pozostając nadal poza jego terenem, narusza przewidzianą regułę postępowania, zezwalającą na legalny pobyt poza zakładem karnym tylko w oznaczonym przez ten zakład lub Sąd okresie, oraz ustalony obowiązek powrotu po tym okresie do zakładu karnego. Oskarżony miał zatem świadomość bezprawności swojego czynu.

Oskarżony wnioskował wprawdzie o udzielenie kolejnej przerwy, jednak sąd penitencjarny nie przychylił się do jego wniosku. Sąd dokonał takiego rozstrzygnięcia w oparciu o dokumentacją medyczną, wskazującą na poprawę stanu zdrowia oskarżonego podczas pobytu w szpitalu, jak również fakt, że istniała możliwość dalszego leczenia w warunkach więziennej służby zdrowia. Oskarżony nie miał prawa samodzielnie decydować o tym, czy kontynuować leczenie czy odbywać karę, przy czym w zakładzie karnym nie byłby pozostawiony bez opieki medycznej. Dlatego też oskarżony zobligowany był do powrotu do zakładu karnego po zakończeniu przerwy. Nawet gdyby jednak ponownie okazało się, iż leczenie nie może odbywać się w warunkach izolacji penitencjarnej, to oskarżony mógłby zawnioskować o kolejną przerwę i z całą pewnością gdyby wymagał tego jego stan zdrowia taką przerwę by otrzymał.

Sąd uznał oskarżonego za winnego popełnienia zarzucanego mu czynu, ponieważ nie zachodzi żadna okoliczność wyłączająca winę w rozumieniu Kodeksu Karnego. Oskarżony nie dał posłuchu normie prawnej, mimo iż miał taką możliwość.

3.2.  Podstawa prawna skazania albo warunkowego umorzenia postępowania niezgodna z zarzutem

Zwięźle o powodach przyjętej kwalifikacji prawnej

3.3.  Warunkowe umorzenie postępowania

Zwięzłe wyjaśnienie podstawy prawnej oraz zwięźle o powodach warunkowego umorzenia postępowania

3.4.  Umorzenie postępowania

Zwięzłe wyjaśnienie podstawy prawnej oraz zwięźle o powodach umorzenia postępowania

3.5.  Uniewinnienie

Zwięzłe wyjaśnienie podstawy prawnej oraz zwięźle o powodach uniewinnienia

4.  KARY, Środki Karne, PRzepadek, Środki Kompensacyjne i środki związane z poddaniem sprawcy próbie

Oskarżony

Punkt rozstrzygnięcia
z wyroku

Punkt z wyroku odnoszący się
do przypisanego czynu

Przytoczyć okoliczności

K. K. (1)

1

1

Oceniając, iż stopień społecznej szkodliwości czynu jest dość znaczny Sąd wziął pod uwagę:

- rodzaj i charakter dobra naruszonego przez zachowanie oskarżonego jakim jest zapewnienie prawidłowego i zgodnego z prawem wykonania orzeczenia sądu;

- okoliczności popełnionego czynu – oskarżony popełnił ten czyn z obawy, że w warunkach izolacji więziennej nie będzie miał zapewnionej właściwej opieki medycznej;

- rozmiary wyrządzonej lub grożącej szkody – oskarżony swoim zachowaniem nie wyrządził żadnej szkody, ponadto nie stworzył żadnego niebezpieczeństwa;

- wagę naruszonych przez sprawcę obowiązków – oskarżony naruszył podstawowy obowiązek osoby skazanej prawomocnym wyrokiem na karę pozbawiania wolności tj. stawienia się w Zakładzie Karny celem odbycia kary, gdy nie ma ku temu żadnych usprawiedliwionych przeszkód;

- postać zamiaru - popełnił przestępstwo z zamiarem bezpośrednim;

- motywację sprawcy – chęć kontunuowania leczenia w warunkach wolnościowych.

Wymierzając karę Sąd uwzględnił na korzyść oskarżonego fakt, iż K. K. (1) przyznał się do popełnienia zarzucanego mu czynu i wyraził skruchę. Ponadto faktycznie okres przebywania na wolności wykorzystał na kontynuowanie leczenia.

Na niekorzyść oskarżonego, Sąd poczytał, iż K. K. (1) jest już osobą wielokrotnie karaną, w tym za czyn z art. 242 § 3 kk.

Mając na uwadze powyższe kwestie, a także zważając, aby kara była współmierna do stopnia winy i społecznej szkodliwości czynu, a także, aby zrealizowała cele zapobiegawcze i poprawcze w stosunku do oskarżonego oraz wytyczne w zakresie prewencji ogólnej, Sąd wymierzył oskarżonemu karę 5 miesięcy pozbawienia wolności.

Wymierzając bezwzględną karę pozbawienia wolności Sąd miał na uwadze treść art. 69 § 1 kk, zgodnie z którym Sąd może warunkowo zawiesić wykonanie kary pozbawienia wolności orzeczonej w wymiarze nieprzekraczającym roku, jeżeli sprawca w czasie popełnienia przestępstwa nie był skazany na karę pozbawienia wolności.

W niniejszej sprawie oskarżony w czasie popełnienia przedmiotowego przestępstwa był już uprzednio skazany na karę pozbawienia wolności w sprawach Sądu (...) w (...) sygn. akt (...)(dwa ostanie wyroki zostały objęte wyrokiem łącznym w sprawie (...)).

5.  1Inne ROZSTRZYGNIĘCIA ZAwarte w WYROKU

Oskarżony

Punkt rozstrzygnięcia
z wyroku

Punkt z wyroku odnoszący się do przypisanego czynu

Przytoczyć okoliczności

7.6. inne zagadnienia

W tym miejscu sąd może odnieść się do innych kwestii mających znaczenie dla rozstrzygnięcia,
a niewyjaśnionych w innych częściach uzasadnienia, w tym do wyjaśnienia, dlaczego nie zastosował określonej instytucji prawa karnego, zwłaszcza w przypadku wnioskowania orzeczenia takiej instytucji przez stronę

7.  KOszty procesu

Punkt rozstrzygnięcia z wyroku

Przytoczyć okoliczności

2

Na podstawie § 2, § 4, § 17 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 października 2016 roku w sprawie ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej przez adwokata z urzędu (Dz. U. 2019r., poz. 18) zasądzono od Skarbu Państwa na rzecz adwokata T. K. kwotę 516,60 złotych tytułem zwrotu kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej oskarżonemu przez obrońcę wyznaczonego z urzędu.

3

W myśl art. 624 § 1 kpk Sąd zwolnił oskarżonego od kosztów postępowania. Skazany przebywa aktualnie w zakładzie karnym, gdzie odbywa karę pozbawienia wolności. Oskarżony wprawdzie pracuje ale uzyskuje niskie dochody, na poziomi około 500 złotych. Dlatego też już na tym etapie postępowania należy przewidywać bezskuteczność egzekucji kosztów sądowych.

6.  1Podpis