Pełny tekst orzeczenia

Sygnatura akt XIII Ga 1386/20

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

(...), dnia 11 marca 2021 r.

Sąd Okręgowy w Łodzi XIII Wydział Gospodarczy Odwoławczy w składzie:

Przewodniczący: Mariola Szczepańska

Sędziowie: Witold Ławnicki (spr.)

Katarzyna Kamińska-Krawczyk

po rozpoznaniu w dniu 11 marca 2021 r. w Łodzi

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa E. M.

przeciwko (...) spółki akcyjnej (...) z siedzibą w W.

o zapłatę

na skutek apelacji pozwanego

od wyroku Sądu Rejonowego w Piotrkowie Trybunalskim

z dnia 8 września 2020 r. sygn. akt V GC 630/19.

1.  oddala apelację

2.  zasądza od pozwanego (...) spółki akcyjnej (...) (...) z siedzibą w W. na rzecz powódki E. M. kwotę 450 zł (czterysta pięćdziesiąt złotych) tytułem zwrotu kosztów postępowania apelacyjnego.

Witold Ławnicki Mariola Szczepańska Katarzyna Kamińska-Krawczyk